Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákoník práce (262/2006 Sb.) - HLAVA III - RADA ZAMĚSTNANCŮ A ZÁSTUPCE PRO OBLAST BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákoník práce » HLAVA III - RADA ZAMĚSTNANCŮ A ZÁSTUPCE PRO OBLAST BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
ČÁST DRUHÁ - PRACOVNÍ POMĚR
ČÁST OSMÁ - PŘEKÁŽKY V PRÁCI
ČÁST DEVÁTÁ - DOVOLENÁ
ČÁST DESÁTÁ - PÉČE O ZAMĚSTNANCE
ČÁST JEDENÁCTÁ - NÁHRADA ŠKODY
ČÁST TŘINÁCTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA III - VNITŘNÍ PŘEDPIS
HLAVA XIV - DORUČOVÁNÍ
HLAVA XVIII - PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYRADA ZAMĚSTNANCŮ A ZÁSTUPCE PRO OBLAST BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Paragrafy:   § 281   § 282   § 283   § 284   § 285  

§ 281

(1) Radu zaměstnanců a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci je možné zvolit u zaměstnavatele. Rada zaměstnanců má nejméně
3, nejvýše 15 členů. Počet členů je vždy lichý. Celkový počet zástupců
pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci závisí na celkovém
počtu zaměstnanců zaměstnavatele a na rizikovosti vykonávaných prací;
je možné však ustavit nejvýše jednoho zástupce na 10 zaměstnanců. Počet
členů rady zaměstnanců a zástupců pro oblast bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci určí zaměstnavatel po projednání s volební komisí
ustavenou podle § 283 odst. 2.

(2) Funkční období rady zaměstnanců a zástupce pro oblast bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci trvá 3 roky.

(3) Pro účely volby rady zaměstnanců, popřípadě zástupce pro oblast
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je rozhodný počet zaměstnanců
zaměstnavatele v pracovním poměru ke dni podání písemného návrhu na
vyhlášení voleb.

(4) Rada zaměstnanců zvolí ze svých členů na svém prvním zasedání
předsedu a informuje o tom zaměstnavatele a zaměstnance.

(5) Jestliže při přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů u
dosavadního zaměstnavatele i u přejímajícího zaměstnavatele působí
zástupci zaměstnanců, přejímající zaměstnavatel v případech uvedených v
§ 279 a 280 plní povinnosti vůči všem, nedohodnou-li se mezi sebou a
zaměstnavatelem jinak. Zástupci zaměstnanců plní své povinnosti do dne,
kdy jim uplyne funkční období. Jestliže před uplynutím funkčního období
počet členů jedné z rad zaměstnanců klesl na méně než 3, přebírá její
funkci druhá rada zaměstnanců.

§ 282

(1) Rada zaměstnanců a funkce zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci zaniká dnem

a) uplynutí volebního období, pokud není v tomto zákoně dále stanoveno
jinak,

b) kdy počet členů rady zaměstnanců klesl na méně než 3.

(2) Jestliže u zaměstnavatele působí rada zaměstnanců nebo zástupce pro
oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a začne u něj působit
odborová organizace, plní zaměstnavatel stanovené povinnosti vůči všem
zástupcům zaměstnanců, nedohodnou-li se mezi sebou a zaměstnavatelem o
jiném způsobu součinnosti.

(3) V případech stanovených v odstavci 1 předá rada zaměstnanců nebo
zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bez
zbytečného odkladu veškeré podklady související s výkonem funkce
zaměstnavateli, který je uschová po dobu 5 let ode dne zániku rady
zaměstnanců nebo funkce zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci.

(4) Členství v radě zaměstnanců a funkce zástupce pro oblast
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci končí dnem

a) vzdání se funkce,

b) skončení pracovního poměru u zaměstnavatele,

c) odvolání z funkce.

§ 283

(1) Volby vyhlašuje zaměstnavatel na základě písemného návrhu
podepsaného nejméně jednou třetinou zaměstnanců zaměstnavatele v
pracovním poměru nejpozději do 3 měsíců ode dne doručení návrhu.

(2) Volby organizuje volební komise složená nejméně ze 3, nejvýše z 9
zaměstnanců zaměstnavatele. Počet členů volební komise určí
zaměstnavatel s přihlédnutím k počtu zaměstnanců a vnitřnímu
uspořádání. Členy volební komise jsou zaměstnanci podle pořadí, ve
kterém jsou podepsáni na písemném návrhu na volbu rady zaměstnanců.
Zaměstnavatel informuje zaměstnance o složení volební komise. Volební
komisi je povinen poskytnout nezbytné informace a podklady pro účely
voleb, zejména seznam všech zaměstnanců v pracovním poměru.

(3) Volební komise

a) v dohodě se zaměstnavatelem stanoví a vyhlásí termín voleb nejméně 1
měsíc před jejich konáním a konečný termín pro podání návrhů kandidátů,

b) vypracuje a zveřejní volební řád,

c) sestaví kandidátní listinu z návrhů zaměstnanců zaměstnavatele v
pracovním poměru,

d) listinu zveřejní v dostatečném předstihu před konáním voleb,

e) organizuje a řídí volby,

f) rozhoduje o stížnostech na chyby a nedostatky uvedené na kandidátní
listině,

g) sčítá hlasy a o výsledku voleb sepíše písemný protokol ve dvou
vyhotoveních; jedno vyhotovení předá zvolené radě zaměstnanců,
popřípadě zvoleným zástupcům pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci, druhé zaměstnavateli,

h) o výsledku voleb informuje zaměstnavatele a všechny zaměstnance.

(4) Volby jsou přímé, rovné a tajné. Volbu je možno vykonat pouze
osobně. K platnosti voleb je potřebná účast alespoň jedné poloviny
zaměstnanců zaměstnavatele, kteří se k volbám mohli dostavit, protože
jim v tom nebránila překážka v práci nebo pracovní cesta. Každý volič
může hlasovat nejvíce pro tolik kandidátů, kolik je míst v radě
zaměstnanců; jednomu kandidátu může dát pouze 1 hlas. Nedodrží-li tato
pravidla, je jeho hlas neplatný.

(5) Oprávnění volit a být volen mají všichni zaměstnanci zaměstnavatele
v pracovním poměru.

§ 284

(1) Navrhovat kandidáty může každý zaměstnanec zaměstnavatele v
pracovním poměru. Návrh podává volební komisi písemně a musí jej
doložit písemným souhlasem kandidáta, a to nejpozději do termínu
stanoveného volební komisí.

(2) Volby se neuskuteční v případě, že volební komise neobdrží do
konečného termínu pro podání návrhů kandidátů

a) do rady zaměstnanců alespoň 3 návrhy,

b) na funkci zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
alespoň 1 návrh.

(3) Členy rady zaměstnanců a zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci jsou do předem určeného počtu zvoleni kandidáti s
největším počtem získaných platných hlasů. Kandidáti na dalších místech
jsou náhradníky na tyto funkce; stávají se členy rady zaměstnanců nebo
zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dnem, kdy se
tyto funkce uvolní, a to v pořadí podle počtu získaných platných hlasů
ve volbách. Při rovnosti hlasů určí volební komise pořadí losem.

(4) Protokol o výsledku voleb uschovává zaměstnavatel po dobu 5 let ode
dne voleb.

(5) Na odvolání člena rady zaměstnanců nebo zástupce pro oblast
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se přiměřeně použijí ustanovení
odstavců 1 až 4 a § 283.

§ 285

(1) Každý zaměstnanec zaměstnavatele v pracovním poměru a zaměstnavatel
může podat volební komisi písemnou stížnost na chyby a nedostatky
uvedené na kandidátní listině a navrhnout opravu, a to nejpozději 3 dny
přede dnem voleb. Volební komise o stížnosti rozhodne a o svém
rozhodnutí vyrozumí stěžovatele písemně do dne předcházejícího volbám.
Rozhodnutí komise je konečné a je vyloučeno z přezkoumání soudem.

(2) Každý zaměstnanec zaměstnavatele v pracovním poměru a zaměstnavatel
se může podáním návrhu na vyslovení neplatnosti volby domáhat ochrany u
soudu podle zvláštního zákona ^79), jestliže má za to, že došlo k
porušení zákona, které mohlo podstatným způsobem ovlivnit výsledek
voleb. Návrh je třeba podat písemně nejpozději do 8 dnů ode dne
vyhlášení výsledků voleb.

(3) Jestliže soud rozhodl, že volby jsou neplatné, konají se nejpozději
do 3 měsíců od právní moci rozhodnutí opakované volby. Členy volební
komise při opakovaných volbách jsou zaměstnanci podle § 283 odst. 2 s
vyloučením těch zaměstnanců, kteří působili ve volební komisi a kteří
byli kandidáty.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakonik-prace/26200534