Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákoník práce (262/2006 Sb.) - HLAVA V - AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákoník práce » HLAVA V - AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ

ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
ČÁST DRUHÁ - PRACOVNÍ POMĚR
ČÁST OSMÁ - PŘEKÁŽKY V PRÁCI
ČÁST DEVÁTÁ - DOVOLENÁ
ČÁST DESÁTÁ - PÉČE O ZAMĚSTNANCE
ČÁST JEDENÁCTÁ - NÁHRADA ŠKODY
ČÁST TŘINÁCTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA III - VNITŘNÍ PŘEDPIS
HLAVA XIV - DORUČOVÁNÍ
HLAVA XVIII - PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYAGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ

Paragrafy:   § 308   § 309  

§ 308

(1) Dohoda agentury práce s uživatelem o dočasném přidělení zaměstnance
agentury práce (§ 2 odst. 5) musí obsahovat

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, státní
občanství, datum a místo narození a bydliště dočasně přiděleného
zaměstnance,

b) druh práce, kterou bude dočasně přidělený zaměstnanec vykonávat,
včetně požadavků na odbornou, popřípadě zdravotní způsobilost nezbytnou
pro tento druh práce,

c) určení doby, po kterou bude dočasně přidělený zaměstnanec vykonávat
práci u uživatele,

d) místo výkonu práce,

e) den nástupu dočasně přiděleného zaměstnance k výkonu práce u
uživatele,

f) informace o pracovních a mzdových nebo platových podmínkách
zaměstnance uživatele, který vykonává nebo by vykonával stejnou práci
jako dočasně přidělený zaměstnanec, s přihlédnutím ke kvalifikaci a
délce odborné praxe (dále jen "srovnatelný zaměstnanec"),

g) podmínky, za nichž může být dočasné přidělení zaměstnancem nebo
uživatelem ukončeno před uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno; není
však možné sjednat podmínky pro ukončení doby dočasného přidělení před
uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno pouze ve prospěch uživatele,

h) číslo a datum vydání rozhodnutí, kterým bylo agentuře práce vydáno
povolení ke zprostředkování zaměstnání.

(2) Dohoda agentury práce s uživatelem o dočasném přidělení zaměstnance
agentury práce musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná.

§ 309

(1) Po dobu dočasného přidělení zaměstnance agentury práce k výkonu
práce u uživatele ukládá zaměstnanci agentury práce pracovní úkoly,
organizuje, řídí a kontroluje jeho práci, dává mu k tomu účelu pokyny,
vytváří příznivé pracovní podmínky a zajišťuje bezpečnost a ochranu
zdraví při práci uživatel. Uživatel však nesmí vůči zaměstnanci
agentury práce činit právní úkony jménem agentury práce.

(2) Agentura práce přiděluje zaměstnance k dočasnému výkonu práce u
uživatele na základě písemného pokynu, který obsahuje zejména

a) název a sídlo uživatele,

b) místo výkonu práce u uživatele,

c) dobu trvání dočasného přidělení,

d) určení vedoucího zaměstnance uživatele oprávněného přidělovat
zaměstnanci práci a kontrolovat ji,

e) podmínky jednostranného prohlášení o ukončení výkonu práce před
uplynutím doby dočasného přidělení, byly-li sjednány v dohodě o
dočasném přidělení zaměstnance agentury práce [§ 308 odst. 1 písm. g)],

f) informaci o pracovních a mzdových nebo platových podmínkách
srovnatelného zaměstnance uživatele.

(3) Dočasné přidělení končí uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno;
před uplynutím této doby končí dohodou mezi agenturou práce a dočasně
přiděleným zaměstnancem, popřípadě jednostranným prohlášením uživatele
nebo dočasně přiděleného zaměstnance podle podmínek sjednaných v dohodě
o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce.

(4) Jestliže agentura práce, která zaměstnance dočasně přidělila k
výkonu práce u uživatele, uhradila zaměstnanci škodu, která mu vznikla
při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním u uživatele,
má právo na náhradu této škody vůči tomuto uživateli, pokud se s
uživatelem nedohodne jinak.

(5) Agentura práce a uživatel jsou povinni zabezpečit, aby pracovní a
mzdové podmínky dočasně přiděleného zaměstnance nebyly horší, než jsou
nebo by byly podmínky srovnatelného zaměstnance. Pokud jsou po dobu
výkonu práce pro uživatele pracovní nebo mzdové podmínky dočasně
přiděleného zaměstnance horší, je agentura práce povinna na žádost
dočasně přiděleného zaměstnance, popřípadě, pokud tuto skutečnost
zjistí jinak, i bez žádosti, zajistit rovné zacházení; dočasně
přidělený zaměstnanec má právo se domáhat u agentury práce uspokojení
práv, která mu takto vznikla.

(6) Agentura práce nemůže téhož zaměstnance dočasně přidělit k výkonu
práce u téhož uživatele na dobu delší než 12 kalendářních měsíců po
sobě jdoucích. Toto omezení neplatí v případech, kdy o to agenturu
práce požádá zaměstnanec agentury práce, nebo jde-li o výkon práce na
dobu náhrady za zaměstnankyni uživatele, která čerpá mateřskou nebo
rodičovskou dovolenou, nebo za zaměstnance uživatele, který čerpá
rodičovskou dovolenou.

(7) Mají-li být mezi uživatelem a zaměstnancem agentury práce přijata
opatření k vyšší ochraně majetku uživatele, nesmí být tato opatření pro
zaměstnance agentury práce méně výhodná, než je tomu podle § 252 až
256.

(8) Rozsah agenturního zaměstnávání je možné omezit jen v kolektivní
smlouvě uzavřené u uživatele.


Zákoník práce ›  ČÁST TŘINÁCTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ ›  HLAVA V - AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakonik-prace/26200565