Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákoník práce (262/2006 Sb.) - ČÁST - POZNÁMKY 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákoník práce » ČÁST - POZNÁMKY

ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
ČÁST DRUHÁ - PRACOVNÍ POMĚR
ČÁST OSMÁ - PŘEKÁŽKY V PRÁCI
ČÁST DEVÁTÁ - DOVOLENÁ
ČÁST DESÁTÁ - PÉČE O ZAMĚSTNANCE
ČÁST JEDENÁCTÁ - NÁHRADA ŠKODY
ČÁST TŘINÁCTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA III - VNITŘNÍ PŘEDPIS
HLAVA XIV - DORUČOVÁNÍ
HLAVA XVIII - PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYPOZNÁMKY

1

Směrnice Rady 91/533/EHS ze dne 14. října 1991 o povinnosti
zaměstnavatele informovat zaměstnance o podmínkách pracovní smlouvy
nebo pracovního poměru.

Směrnice Rady 98/59/ES ze dne 20. července 1998 o sbližování právních
předpisů členských států týkajících se hromadného propouštění.

Směrnice Rady 99/70/ES ze dne 28. června 1999 o rámcové dohodě o
pracovních poměrech na dobu určitou uzavřené mezi organizacemi UNICE,
CEEP a EKOS.

Směrnice Rady 97/81/ES ze dne 15. prosince 1997 o rámcové dohodě o
částečném pracovním úvazku uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a
EKOS.

Směrnice Rady 94/45/ES ze dne 22. září 1994 o zřízení evropské rady
zaměstnanců nebo vytvoření postupu pro informování zaměstnanců a
projednání se zaměstnanci v podnicích působících na území Společenství
a skupinách podniků působících na území Společenství.

Směrnice Rady 97/74/ES ze dne 15. prosince 1997, kterou se oblast
působnosti směrnice 94/45/ES o zřízení evropské rady zaměstnanců nebo
vytvoření postupu pro informování zaměstnanců a projednávání se
zaměstnanci v podnicích působících na území Společenství a skupinách
podniků působících na území Společenství rozšiřuje na Spojené
království Velké Británie a Severního Irska.

Směrnice Rady 2006/109/ES ze dne 20. listopadu 2006, kterou se z důvodu
přistoupení Bulharska a Rumunska upravuje směrnice 94/45/ES o zřízení
evropské rady zaměstnanců nebo vytvoření postupu pro informování
zaměstnanců a projednání se zaměstnanci v podnicích působících na území
Společenství a skupinách podniků působících na území Společenství.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/14/ES ze dne 11. března
2002, kterou se stanoví obecný rámec pro informování zaměstnanců a
projednávání se zaměstnanci v Evropském společenství.

Čl. 13 směrnice Rady 2001/86/ES ze dne 8. října 2001, kterou se
doplňuje statut evropské společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců.

Směrnice Rady 2001/23/ES ze dne 12. března 2001 o sbližování právních
předpisů členských států týkajících se zachování práv zaměstnanců v
případě převodů podniků, závodů nebo částí podniků nebo závodů.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996
o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb.

Směrnice Rady 96/34/ES ze dne 3. června 1996 o rámcové dohodě o
rodičovské dovolené uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES ze dne 4. listopadu
2003 o některých aspektech úpravy pracovní doby.

Směrnice Rady 94/33/ES ze dne 22. června 1994 o ochraně mladistvých
pracovníků.

Směrnice Rady 91/383/EHS ze dne 25. června 1991, kterou se doplňují
opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
zaměstnanců v pracovním poměru na dobu určitou nebo v dočasném
pracovním poměru.

Směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro
zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci.

Směrnice Rady 89/656/EHS ze dne 30. listopadu 1989 o minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání osobních
ochranných prostředků zaměstnanci při práci (třetí samostatná směrnice
ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS).

Směrnice Rady 92/85/EHS ze dne 19. října 1992 o zavádění opatření pro
zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň
a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň (desátá
samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS).

Směrnice Rady 75/117/EHS ze dne 10. února 1975 o sbližování právních
předpisů členských států týkajících se uplatňování zásady stejné odměny
za práci pro muže a ženy.

Směrnice Rady 76/207/EHS ze dne 9. února 1976 o zavedení zásady rovného
zacházení pro muže a ženy, pokud jde o přístup k zaměstnání, odbornému
vzdělávání a postupu v zaměstnání a o pracovní podmínky.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/73/ES ze dne 23. září 2002,
kterou se mění směrnice Rady 76/207/EHS o zavedení zásady rovného
zacházení pro muže a ženy, pokud jde o přístup k zaměstnání, odbornému
vzdělávání a postupu v zaměstnání a o pracovní podmínky.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES ze dne 5. července
2006 o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro
muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání.

Směrnice Rady 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí
zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo
etnický původ.

Směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví
obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/15/ES ze dne 11. března 2002
o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční
dopravě.

Směrnice Rady 2005/47/ES ze dne 18. července 2005 o dohodě mezi
Společenstvím evropských železnic (CER) a Evropskou federací pracovníků
v dopravě (ETF) o některých aspektech pracovních podmínek mobilních
pracovníků poskytujících interoperabilní přeshraniční služby v
železniční dopravě.

Čl. 15 směrnice Rady 2003/72/ES ze dne 22. července 2003, kterou se
doplňuje statut evropské družstevní společnosti s ohledem na zapojení
zaměstnanců.

2

Například zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve
správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních
zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků
bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.

3

§ 226 obchodního zákoníku.

4

Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, přísedících a státní
správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a
soudcích), ve znění pozdějších předpisů.

4

Zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších
předpisů.

4a

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4b

§ 68 zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě.

4c

§ 15a zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění zákona č.
79/2006 Sb.

4d

§ 36a zákona č. 6/2002 Sb., ve znění zákona č. 79/2006 Sb..

4e

§ 32a zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění
zákona č. 121/2008 Sb.

5

Služební zákon.

5

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších
předpisů.

Zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č.
2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní
správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965
Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 359/1999
Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační
službě).

6

Například zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím
vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

7

§ 3 a 51 zákona č. 219/2000 Sb.

8

§ 6 odst. 2 písm. d) zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů.

10

§ 16 odst. 2 zákona č. 83/1990 Sb., ve znění zákona č. 300/1990 Sb.

11

Zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších
předpisů.

12

Například zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další
předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a
organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a
Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů.

13

Zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších
předpisů.

14

Například zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním
fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském
intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 211/2000
Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb.,
o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na
jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění
pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 104/2000
Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č.
171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů
majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České
republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

15

§ 54 zákona č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů.

16

Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění
pozdějších předpisů.

16a

Například § 2 odst. 6 a 7 zákona č. 312/2002 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, § 102 odst. 2 písm. g) a § 103 odst. 3 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
§ 59 odst. 1 písm. c) a § 61 odst. 3 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 68 odst. 2
písm. v) a § 72 odst. 3 písm. b) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním
městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, § 7 odst. 4 a § 8 odst. 1
zákona č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních
zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, § 10 vyhlášky č.
394/1991 Sb., o postavení, organizaci a činnosti fakultních nemocnic a
dalších nemocnic, vybraných odborných léčebných ústavů a krajských
hygienických stanic v řídící působnosti ministerstva zdravotnictví
České republiky, § 131 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), § 14 odst. 3 zákona č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových, § 17 odst. 2 zákona č. 341/2005 Sb., o
veřejných výzkumných institucích, § 8 odst. 1 písm. a) a § 9 odst. 4
zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, § 8 odst. 1 písm. a) a § 9
odst. 4 zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, § 8 odst. 1 písm. b)
zákona č. 517/1992 Sb., o České tiskové kanceláři, § 9 odst. 2 zákona
č. 256/2000 Sb., § 6 odst. 5 zákona č. 211/2000 Sb., § 8 odst. 4 zákona
č. 104/2000 Sb., § 12 odst. 2 a 3 zákona č. 77/1997 Sb., § 24 odst. 3
zákona č. 250/2000 Sb.

16b

Například § 148 odst. 18 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,
§ 48 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, čl. II bod 17 zákona č.
274/2003 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného
zdraví, § 9 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb.

17

Například § 37 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém
pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

18

§ 66 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

19

§ 4 odst. 1 zákona č. 98/1987 Sb., o zvláštním příspěvku horníkům,
ve znění pozdějších předpisů.

20

§ 89 až 101 zákona o zaměstnanosti.

20a

Zákon č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 382/2008 Sb.

21

§ 56 odst. 2 písm. b) zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském
pojištění.

21a

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

22a

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů.

23

Zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o významných dnech a o
dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.

23a

Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné
způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického
povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších
předpisů.

23b

Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání
způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu
činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických
povoláních), ve znění pozdějších předpisů.

24

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních
komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti
za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění
zákona č. 307/1999 Sb.

25

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů.

26

§ 3 odst. 1 písm. a) až c) zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve
znění pozdějších předpisů.

27

§ 2 písm. c) vyhlášky č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro
veřejnou drážní a silniční osobní dopravu.

28

Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění
zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
ve znění pozdějších předpisů.

29

Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších
předpisů.

31

§ 67 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů.

32

§ 37 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

33

Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami
působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a
o změně souvisejících zákonů.

34

Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické
požadavky na osobní ochranné prostředky.

35

Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

36

Například zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, zákon č. 61/1988
Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve
znění pozdějších předpisů, zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využití
jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

37

Zákon č. 309/2006 Sb., ve znění zákona č. 362/2007 Sb.

37a

§ 9 zákona č. 309/2006 Sb.

38

§ 39 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

39

Například zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších
náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992
Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v
některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších
předpisů.

40

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů.

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů.

Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších
předpisů.

41

§ 124 školského zákona.

41a

Zákon č. 245/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

42

Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

43

Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých
zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů.

43a

Například § 118 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu
Poslanecké sněmovny, § 147 odst. 2 zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím
řádu Senátu, § 4 odst. 3 zákona č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta
republiky, ve znění zákona č. 281/2004 Sb.

44

§ 24 až 26 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů.

45

§ 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně
některých zákonů.

46

Školský zákon.

47

Zákon č. 563/2004 Sb.

48

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

49

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

50

§ 16 odst. 1 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění
pozdějších předpisů.

51

Zákon č. 121/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti
(exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

51a

Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb.

52

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění
pozdějších předpisů.

53

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.

54

§ 276 až 302 občanského soudního řádu.

Zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně
probíhajících výkonů rozhodnutí.

55

§ 277 občanského soudního řádu.

56

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

57

Například zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech
spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých
státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění
pozdějších předpisů.

58

§ 57 zákona č. 187/2006 Sb.

§ 15 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve
znění pozdějších předpisů.

59

Zákon č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

60

Zákon č. 54/1956 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č.
187/2006 Sb.

61

§ 26 zákona č. 187/2006 Sb.

62

§ 48 odst. 2 zákona č. 187/2006 Sb.

63

§ 33 zákona č. 187/2006 Sb.

64

§ 21 a 22 zákona č. 187/2006 Sb.

64a

§ 22 zákona č. 187/2006 Sb.

65

§ 31 zákona č. 187/2006 Sb.

66

§ 56 odst. 2 písm. b) zákona č. 187/2006 Sb.

67

§ 83 odst. 2 písm. b) zákona č. 187/2006 Sb.

68

§ 7 odst. 12 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve
znění pozdějších předpisů.

69

Například Rozhodnutí Rady 2003/479/ES ze dne 16. června 2003 o
pravidlech pro národní odborníky a vojenský personál přidělený do
generálního sekretariátu Rady.

70

Například § 7 odst. 5 zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu
dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti
orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a
o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších
předpisů, § 15 odst. 9 a § 83 odst. 11 zákona o vysokých školách, § 184
školského zákona, § 38 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a
uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu
zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, a § 90
odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání
způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu
činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických
povoláních).

71

Například § 200 obchodního zákoníku.

71a

Zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších
předpisů.

Zákon č. 307/2006 Sb., o evropské družstevní společnosti, ve znění
zákona č. 126/2008 Sb.

Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev.

72

Zákon o vysokých školách.

73

Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb,
ve znění pozdějších předpisů.

74

Například § 24 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb.,

74

§ 22 odst. 5 zákona č. 95/2004 Sb.,

§ 51 odst. 9 a § 54 odst. 4 zákona č. 96/2004 Sb.

75

Vyhláška č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a
jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových
organizacích.

76

§ 67 až 84 zákona o zaměstnanosti.

77

§ 42 až 44 zákona č. 187/2006 Sb.

77a

§ 8 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

78

Například § 17 obchodního zákoníku, zákon č. 412/2005 Sb., o
ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.

79

§ 200x občanského soudního řádu.

80

§ 21 obchodního zákoníku.

82

Zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění zákona č.
264/2006 Sb.

Zákon č. 307/2006 Sb., o evropské družstevní společnosti.

83

Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve
znění pozdějších předpisů.

84

Zákon č. 312/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

85

§ 172 odst. 2 školského zákona.

86

§ 94 odst. 2 zákona o vysokých školách.

87

§ 2 odst. 1 obchodního zákoníku.

88

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.

89

§ 34 a § 115 písm. d) zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.

90

§ 39 až 57 zákona o zaměstnanosti.

91

Čl. 49 Smlouvy o založení Evropského společenství.

92

§ 53 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění
pozdějších předpisů.

93

§ 278 občanského soudního řádu.

94

Zákon č. 26/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých
dalších zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších
předpisů.

95

Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších
předpisů.

96

Například zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie
s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů
(zákon o ověřování).

97

Například obchodní zákoník, zákon č. 328/1991 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.

98

Vyhláška č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání
nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto
nemoci uznávají, ve znění vyhlášky č. 38/2005 Sb.

99

Nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z
povolání.

99a

§ 16 odst. 2 vyhlášky č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve
znění vyhlášky č. 499/2005 Sb.

99b

§ 2 odst. 5 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o
změně některých souvisejících zákonů.

99c

§ 69 odst. 1 písm. b) a h) zákona č. 258/2000 Sb., ve znění zákona
č. 274/2003 Sb.

100

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších
předpisů.

101

Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní
pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

101

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

102

§ 38h zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění
pozdějších předpisů.

103

§ 67 zákona o zaměstnanosti.

104

§ 2 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

105

§ 15 odst. 1 a 3 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění
zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů.


Zákoník práce ›  ČÁST - POZNÁMKY

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakonik-prace/26200717