Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákoník práce (262/2006 Sb.) - HLAVA XVII - VÝKLAD NĚKTERÝCH POJMŮ 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákoník práce » HLAVA XVII - VÝKLAD NĚKTERÝCH POJMŮ

ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
ČÁST DRUHÁ - PRACOVNÍ POMĚR
ČÁST OSMÁ - PŘEKÁŽKY V PRÁCI
ČÁST DEVÁTÁ - DOVOLENÁ
ČÁST DESÁTÁ - PÉČE O ZAMĚSTNANCE
ČÁST JEDENÁCTÁ - NÁHRADA ŠKODY
ČÁST TŘINÁCTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA III - VNITŘNÍ PŘEDPIS
HLAVA XIV - DORUČOVÁNÍ
HLAVA XVIII - PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYVÝKLAD NĚKTERÝCH POJMŮ

Paragrafy:   § 347   § 348   § 349   § 350  

§ 347

(1) Ohrožením nemocí z povolání se rozumí takové změny zdravotního
stavu, jež vznikly při výkonu práce nepříznivým působením podmínek, za
nichž vznikají nemoci z povolání ^98), avšak nedosahují takového stupně
poškození zdravotního stavu, který lze posoudit jako nemoc z povolání,
a další výkon práce za stejných podmínek by vedl ke vzniku nemoci z
povolání. Lékařský posudek o ohrožení nemocí z povolání vydává
zdravotnické zařízení příslušné k vydání lékařského posudku o nemoci z
povolání ^99). Vláda může stanovit nařízením, které změny zdravotního
stavu jsou ohrožením nemocí z povolání, a podmínky, za jakých se
uznávají.

(2) Nadřízeným orgánem se pro účely tohoto zákona rozumí ten orgán,
který je podle zvláštních právních předpisů oprávněn vykonávat vůči
zaměstnavateli řídící působnost při plnění jeho úkolů.

(3) Za zaměstnance, kteří jsou při práci vystaveni nepříznivým účinkům
ionizujícího záření, se pro účely § 215 odst. 2 písm. c) považují
radiační pracovníci kategorie A podle vyhlášky o radiační ochraně ^99a).

(4) Pro účely tohoto zákona se karanténou rozumějí též izolace ^99b) a
mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku podle zákona
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
jde-li o zákaz nebo omezení styku skupin fyzických osob podezřelých z
nákazy s ostatními fyzickými osobami a o zákaz nebo nařízení další
určité činnosti k likvidaci epidemie nebo nebezpečí jejího vzniku ^99c),
brání-li tyto zákazy, omezení nebo nařízení zaměstnanci ve výkonu
práce.

§ 348

(1) Jako výkon práce se posuzuje doba

a) kdy zaměstnanec nepracuje pro překážky v práci, s výjimkou doby
pracovního volna poskytnutého na žádost zaměstnance, bylo-li předem
sjednáno jeho napracování, a doby, po kterou byla práce přerušena pro
nepříznivé povětrnostní vlivy,

b) dovolené,

c) kdy si zaměstnanec vybírá náhradní volno za práci přesčas nebo za
práci ve svátek,

d) kdy zaměstnanec nepracuje proto, že je svátek, za který mu přísluší
náhrada mzdy, popřípadě za který se mu jeho měsíční mzda nebo plat
nekrátí.

(2) Ustanovení odstavce 1 a § 216 odst. 3 a 4 se nepoužijí pro účely
práva na mzdu nebo plat a odměnu z dohody ani na zjišťování průměrného
výdělku.

(3) Zda se jedná o neomluvené zameškání práce, určuje zaměstnavatel v
dohodě s odborovou organizací.

§ 349

(1) Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci jsou předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické
a protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a technické
normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně
a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi,
radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a
jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se
ochrany života a zdraví.

(2) Pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou
konkrétní pokyny dané zaměstnanci vedoucími zaměstnanci, kteří jsou mu
nadřízeni.

(3) Ustanovením na pracovní místo pro účely § 113 odst. 2 a § 122 odst.
2 se rozumí ve vztahu k zaměstnavateli sjednání pracovní smlouvy nebo
jmenování.

§ 350

(1) Osamělými se rozumějí neprovdané, ovdovělé nebo rozvedené ženy,
svobodní, ovdovělí nebo rozvedení muži a ženy i muži osamělí z jiných
vážných důvodů, nežijí-li s druhem, popřípadě s družkou nebo s
partnerem ^51a).

(2) Mladiství zaměstnanci jsou zaměstnanci mladší než 18 let.


Zákoník práce ›  ČÁST TŘINÁCTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ ›  HLAVA XVII - VÝKLAD NĚKTERÝCH POJMŮ

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakonik-prace/26200577