Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákoník práce (262/2006 Sb.) - Díl 1 - Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů a zánik práv a povinností z pracovněprávních vztahů, je-li zaměstnavatelem fyzická osoba 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákoník práce » Díl 1 - Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů a zánik práv a povinností z pracovněprávních vztahů, je-li zaměstnavatelem fyzická osoba

ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
ČÁST DRUHÁ - PRACOVNÍ POMĚR
ČÁST OSMÁ - PŘEKÁŽKY V PRÁCI
ČÁST DEVÁTÁ - DOVOLENÁ
ČÁST DESÁTÁ - PÉČE O ZAMĚSTNANCE
ČÁST JEDENÁCTÁ - NÁHRADA ŠKODY
ČÁST TŘINÁCTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA III - VNITŘNÍ PŘEDPIS
HLAVA XIV - DORUČOVÁNÍ
HLAVA XVIII - PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYPřechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů a zánik práv a povinností z pracovněprávních vztahů, je-li zaměstnavatelem fyzická osoba

Paragrafy:   § 338   § 339   § 340   § 341   § 342  

§ 338

(1) K přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů může dojít
jen v případech stanovených tímto zákonem nebo zvláštním právním
předpisem.

(2) Dochází-li k převodu činnosti zaměstnavatele nebo části činnosti
zaměstnavatele nebo k převodu úkolů zaměstnavatele anebo jejich části k
jinému zaměstnavateli, přecházejí práva a povinnosti z pracovněprávních
vztahů v plném rozsahu na přejímajícího zaměstnavatele. Za úkoly nebo
činnost zaměstnavatele se pro tyto účely považují zejména úkoly
související se zajištěním výroby nebo poskytováním služeb a obdobná
činnost podle zvláštních právních předpisů, které právnická nebo
fyzická osoba provádí v zařízeních určených pro tyto činnosti nebo na
místech obvyklých pro jejich výkon pod vlastním jménem a na vlastní
odpovědnost. Za přejímajícího zaměstnavatele se bez ohledu na právní
důvod převodu a na to, zda dochází k převodu vlastnických práv,
považuje právnická nebo fyzická osoba, která je způsobilá jako
zaměstnavatel (§ 7 až 10) pokračovat v plnění úkolů nebo činností
dosavadního zaměstnavatele nebo v činnosti obdobného druhu.

(3) Práva a povinnosti dosavadního zaměstnavatele vůči zaměstnancům,
jejichž pracovněprávní vztahy do dne převodu zanikly, zůstávají
nedotčeny, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak^81).

§ 339

(1) Před přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů k jinému
zaměstnavateli jsou dosavadní zaměstnavatel a přejímající zaměstnavatel
povinni informovat odborovou organizaci nebo radu zaměstnanců o této
skutečnosti a projednat s nimi za účelem dosažení shody

a) stanovené nebo navrhované datum převodu,

b) důvody převodu,

c) právní, ekonomické a sociální důsledky převodu pro zaměstnance,

d) připravovaná opatření ve vztahu k zaměstnancům.

(2) Nepůsobí-li u zaměstnavatele odborová organizace ani rada
zaměstnanců, je dosavadní a přejímající zaměstnavatel povinen
informovat zaměstnance, kteří budou převodem přímo dotčeni, a projednat
s nimi skutečnosti uvedené v odstavci 1.

§ 340

Ustanovení § 338 a 339 se vztahují i na případy, kdy o převodu činnosti
zaměstnavatele nebo části zaměstnavatele nebo převodu úkolů
zaměstnavatele anebo jejich části k jinému zaměstnavateli rozhodl
nadřízený orgán (§ 347 odst. 2).

§ 341

(1) Dochází-li ke zrušení zaměstnavatele rozdělením, orgán, který
rozhodl o rozdělení zaměstnavatele, určí, který z nově vzniklých
zaměstnavatelů přejímá od dosavadního zaměstnavatele práva a povinnosti
z pracovněprávních vztahů.

(2) Ruší-li se zaměstnavatel, určí orgán, který zaměstnavatele ruší,
který zaměstnavatel je povinen uspokojit nároky zaměstnanců zrušeného
zaměstnavatele, popřípadě uplatňovat jeho nároky. Provádí-li se při
zrušení zaměstnavatele jeho likvidace, postupuje se podle zvláštního
právního předpisu ^97).

(3) Dochází-li podle § 338 k převodu zaměstnavatele, u něhož řídící
působnost při plnění úkolů vykonává nadřízený orgán (§ 347 odst. 2),
uplynutím doby, na kterou byl založen, nebo splněním úkolu, ke kterému
byl založen, určí tento orgán, na kterého zaměstnavatele přecházejí
jeho práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů.

§ 342

(1) S výjimkou případů pokračování v živnosti podle § 13 odst. 1
živnostenského zákona, smrtí zaměstnavatele pracovněprávní vztah
uvedený v § 3 větě druhé zaniká (§ 48 odst. 4).

(2) Úřad práce příslušný podle místa činnosti zaměstnavatele podle
odstavce 1 vystaví zaměstnanci, jehož pracovní poměr nebo dohoda o
pracovní činnosti zanikly, na jeho žádost potvrzení o zaměstnání, a to
na základě dokladů předložených tímto zaměstnancem.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakonik-prace/26200618