Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákoník práce (262/2006 Sb.) - HLAVA III - PŘEKÁŽKY V PRÁCI NA STRANĚ ZAMĚSTNAVATELE 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákoník práce » HLAVA III - PŘEKÁŽKY V PRÁCI NA STRANĚ ZAMĚSTNAVATELE

ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
ČÁST DRUHÁ - PRACOVNÍ POMĚR
ČÁST OSMÁ - PŘEKÁŽKY V PRÁCI
ČÁST DEVÁTÁ - DOVOLENÁ
ČÁST DESÁTÁ - PÉČE O ZAMĚSTNANCE
ČÁST JEDENÁCTÁ - NÁHRADA ŠKODY
ČÁST TŘINÁCTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA III - VNITŘNÍ PŘEDPIS
HLAVA XIV - DORUČOVÁNÍ
HLAVA XVIII - PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYPŘEKÁŽKY V PRÁCI NA STRANĚ ZAMĚSTNAVATELE

Paragrafy:   § 207   § 208   § 209   § 210  

§ 207

Prostoje a přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy

Nemůže-li zaměstnanec konat práci

a) pro přechodnou závadu způsobenou poruchou na strojním zařízení,
kterou nezavinil, v dodávce surovin nebo pohonné síly, chybnými
pracovními podklady nebo jinými provozními příčinami, jde o prostoj, a
nebyl-li převeden na jinou práci, přísluší mu náhrada mzdy nebo platu
ve výši nejméně 80 % průměrného výdělku,

b) v důsledku přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními
vlivy nebo živelní událostí a nebyl-li převeden na jinou práci,
přísluší mu náhrada mzdy nebo platu ve výši nejméně 60 % průměrného
výdělku.

Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele

§ 208

Nemohl-li zaměstnanec konat práci pro jiné překážky na straně
zaměstnavatele, než jsou uvedeny v § 207, poskytne mu zaměstnavatel
náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku; to neplatí, bylo-li
uplatněno konto pracovní doby (§ 86 a 87).

§ 209

(1) O jinou překážku v práci na straně jiného zaměstnavatele, než
uvedeného v § 109 odst. 3, jde také tehdy, kdy zaměstnavatel nemůže
přidělovat zaměstnanci práci v rozsahu týdenní pracovní doby z důvodu
dočasného omezení odbytu jeho výrobků nebo omezení poptávky po jím
poskytovaných službách (částečná nezaměstnanost).

(2) Upraví-li v případech podle odstavce 1 dohoda mezi zaměstnavatelem
a odborovou organizací výši poskytované náhrady mzdy, která přísluší
zaměstnanci, může náhrada mzdy činit nejméně 60 % průměrného výdělku.

(3) Zaměstnavatel, u kterého nepůsobí odborová organizace, má v
případech podle odstavce 1 právo podat návrh, aby úřad práce rozhodl na
základě podkladů zaměstnavatele o tom, zda jsou dány důvody pro
poskytování náhrady mzdy v nižší částce. Jestliže úřad práce o
existenci důvodů částečné nezaměstnanosti rozhodne, přísluší
zaměstnanci náhrada mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku po dobu,
kterou úřad práce v rozhodnutí určí, nejdéle však po dobu 1 roku.

§ 210

Doba strávená na pracovní cestě nebo na cestě mimo pravidelné
pracoviště jinak než plněním pracovních úkolů, která spadá do pracovní
doby, se považuje za překážku v práci na straně zaměstnavatele, při
které se zaměstnanci mzda nebo plat nekrátí. Jestliže však zaměstnanci
v důsledku způsobu odměňování mzda nebo plat ušla, poskytne mu
zaměstnavatel náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku.


Zákoník práce ›  ČÁST OSMÁ - PŘEKÁŽKY V PRÁCI ›  HLAVA III - PŘEKÁŽKY V PRÁCI NA STRANĚ ZAMĚSTNAVATELE

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakonik-prace/26200406