Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákoník práce (262/2006 Sb.) - HLAVA III - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákoník práce » HLAVA III - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
ČÁST DRUHÁ - PRACOVNÍ POMĚR
ČÁST OSMÁ - PŘEKÁŽKY V PRÁCI
ČÁST DEVÁTÁ - DOVOLENÁ
ČÁST DESÁTÁ - PÉČE O ZAMĚSTNANCE
ČÁST JEDENÁCTÁ - NÁHRADA ŠKODY
ČÁST TŘINÁCTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA III - VNITŘNÍ PŘEDPIS
HLAVA XIV - DORUČOVÁNÍ
HLAVA XVIII - PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYSPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Paragrafy:   § 107   § 108  

§ 107

Další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v
pracovněprávních vztazích, jakož i zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy
stanoví zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci ^37).

§ 108

Účast zaměstnanců na řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci

(1) Zaměstnanci mají právo se účastnit na řešení otázek souvisejících s
bezpečností a ochranou zdraví při práci prostřednictvím odborové
organizace nebo zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci.

(2) Zaměstnavatel je povinen odborové organizaci nebo zástupci pro
oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci anebo přímo zaměstnancům
umožnit

a) účast při jednáních týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci anebo jim poskytnout informace o takovém jednání,

b) vyslechnout jejich informace, připomínky a návrhy na přijetí
opatření týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména
návrhy na odstranění rizik nebo omezení působení rizik, která není
možno odstranit,

c) projednat

1. podstatná opatření týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci,

2. vyhodnocení rizik, přijetí a provádění opatření ke snížení jejich
působení, výkon prací v kontrolovaných pásmech a zařazení prací do
kategorií podle zvláštního právního předpisu ^38),

3. organizaci školení o právních a ostatních předpisech k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

4. určení odborně způsobilé fyzické osoby k prevenci rizik podle zákona
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci ^37 ^37).

(3) Zaměstnavatel je dále povinen odborovou organizaci nebo zástupce
pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci anebo přímo
zaměstnance informovat o

a) zaměstnancích určených k organizování poskytnutí první pomoci, k
zajištění přivolání lékařské pomoci, hasičského záchranného sboru a
Policie České republiky a k organizování evakuace zaměstnanců,

b) výběru a zajišťování závodní preventivní péče,

c) určení odborně způsobilé fyzické osoby k prevenci rizik podle zákona
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci ^37 ^37),

d) každé další záležitosti, která může podstatně ovlivnit bezpečnost a
ochranu zdraví při práci.

(4) Odborová organizace nebo zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci anebo zaměstnanci jsou povinni spolupracovat se
zaměstnavatelem a s odborně způsobilými fyzickými osobami k prevenci
rizik podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci ^37a) tak, aby zaměstnavatel mohl zajistit bezpečné a
zdraví neohrožující pracovní podmínky a plnit veškeré povinnosti
stanovené zvláštními právními předpisy a opatřeními orgánů, kterým
přísluší výkon kontroly podle zvláštních právních předpisů ^36 ^36 ^36).

(5) Zaměstnavatel je povinen organizovat nejméně jednou v roce prověrky
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na všech pracovištích a
zařízeních zaměstnavatele v dohodě s odborovou organizací nebo
zástupcem zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
a zjištěné nedostatky odstraňovat.

(6) Zaměstnavatel je povinen odborové organizaci a zástupci pro oblast
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zajistit školení umožňující jim
řádný výkon je-jich funkce a zpřístupnit jim právní a ostatní předpisy
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a doklady o

a) vyhledávání a vyhodnocení rizik, opatřeních k odstranění rizik a k
omezení jejich působení na zaměstnance a k vhodné organizaci
bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci,

b) evidenci a hlášení pracovních úrazů a uznaných nemocí z povolání,

c) výkonu kontroly a opatřeních orgánů, kterým přísluší výkon kontroly
nad bezpečností a ochranou zdraví při práci podle zvláštních právních
předpisů ^36 ^36 ^36).

(7) Zaměstnavatel je povinen umožnit odborové organizaci a zástupci pro
oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při kontrolách orgánů,
kterým přísluší výkon kontroly podle zvláštních právních předpisů ^36 ^36 ^36),
přednést své připomínky.


Zákoník práce ›  ČÁST PÁTÁ - BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI ›  HLAVA III - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakonik-prace/26200289