Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákoník práce (262/2006 Sb.) - Oddíl 1 - Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákoník práce » Oddíl 1 - Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat

ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
ČÁST DRUHÁ - PRACOVNÍ POMĚR
ČÁST OSMÁ - PŘEKÁŽKY V PRÁCI
ČÁST DEVÁTÁ - DOVOLENÁ
ČÁST DESÁTÁ - PÉČE O ZAMĚSTNANCE
ČÁST JEDENÁCTÁ - NÁHRADA ŠKODY
ČÁST TŘINÁCTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA III - VNITŘNÍ PŘEDPIS
HLAVA XIV - DORUČOVÁNÍ
HLAVA XVIII - PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYOdpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat

Paragrafy:   § 252   § 253   § 254  

§ 252

(1) Byla-li se zaměstnancem uzavřena dohoda o odpovědnosti k ochraně
hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování (dále jen "dohoda o
odpovědnosti"), za které se považují hotovost, ceniny, zboží, zásoby
materiálu nebo jiné hodnoty, které jsou předmětem obratu nebo oběhu, s
nimiž má zaměstnanec možnost osobně disponovat po celou dobu, po kterou
mu byly svěřeny, odpovídá za schodek vzniklý na těchto hodnotách.

(2) Dohoda o odpovědnosti smí být uzavřena nejdříve v den, kdy fyzická
osoba dosáhne 18 let věku.

(3) Dohoda o odpovědnosti musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná.

(4) Zaměstnanec se zprostí odpovědnosti zcela nebo zčásti, jestliže
prokáže, že schodek vznikl zcela nebo zčásti bez jeho zavinění,
zejména, že mu bylo zanedbáním povinnosti zaměstnavatele znemožněno se
svěřenými hodnotami nakládat.

§ 253

(1) Zaměstnanec, který uzavřel dohodu o odpovědnosti, může od ní
odstoupit, vykonává-li jinou práci, je-li převáděn na jinou práci nebo
na jiné pracoviště, je-li překládán, nebo pokud zaměstnavatel v době do
15 kalendářních dnů od obdržení jeho písemného upozornění neodstraní
závady v pracovních podmínkách, které brání řádnému hospodaření se
svěřenými hodnotami. Při společné odpovědnosti může zaměstnanec od
dohody o odpovědnosti také odstoupit, jestliže je na pracoviště zařazen
jiný zaměstnanec nebo ustanoven jiný vedoucí nebo jeho zástupce.
Odstoupení musí být oznámeno zaměstnavateli písemně.

(2) Dohoda o odpovědnosti zaniká dnem skončení pracovního poměru nebo
dnem, kdy bylo odstoupení od této dohody doručeno zaměstnavateli,
není-li v odstoupení od této dohody uveden den pozdější.

§ 254

(1) Inventarizace se provádí při uzavření dohody o odpovědnosti, při
jejím zániku, při výkonu jiné práce, při převedení zaměstnance na jinou
práci nebo na jiné pracoviště, při jeho přeložení a při skončení
pracovního poměru.

(2) Na pracovištích, kde pracují zaměstnanci se společnou odpovědností,
se inventarizace provádí při uzavření dohod o odpovědnosti se všemi
společně odpovědnými zaměstnanci, při zániku všech těchto dohod, při
výkonu jiné práce, při převedení na jinou práci nebo na jiné pracoviště
nebo přeložení všech společně odpovědných zaměstnanců, při změně na
pracovním místě vedoucího zaměstnance nebo jeho zástupce a na žádost
kteréhokoliv ze společně odpovědných zaměstnanců při změně v jejich
kolektivu, popřípadě při odstoupení některého z nich od dohody o
odpovědnosti.

(3) Jestliže zaměstnanec se společnou odpovědností, jehož pracovní
poměr skončil, nebo který vykonává jinou práci, nebo který byl převeden
na jinou práci, nebo který byl převeden na jiné pracoviště nebo
přeložen, nepožádá zároveň o provedení inventarizace, odpovídá za
případný schodek zjištěný nejbližší inventarizací na jeho dřívějším
pracovišti. Jestliže zaměstnanec, který je zařazován na pracoviště, kde
pracují zaměstnanci se společnou odpovědností, nepožádá zároveň o
provedení inventarizace, odpovídá, pokud od dohody o odpovědnosti
neodstoupil, za případný schodek zjištěný nejbližší inventarizací.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakonik-prace/26200501