Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákoník práce (262/2006 Sb.) - HLAVA VII - OSOBNÍ SPIS, POTVRZENÍ O ZAMĚSTNÁNÍ A PRACOVNÍ POSUDEK 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákoník práce » HLAVA VII - OSOBNÍ SPIS, POTVRZENÍ O ZAMĚSTNÁNÍ A PRACOVNÍ POSUDEK

ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
ČÁST DRUHÁ - PRACOVNÍ POMĚR
ČÁST OSMÁ - PŘEKÁŽKY V PRÁCI
ČÁST DEVÁTÁ - DOVOLENÁ
ČÁST DESÁTÁ - PÉČE O ZAMĚSTNANCE
ČÁST JEDENÁCTÁ - NÁHRADA ŠKODY
ČÁST TŘINÁCTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA III - VNITŘNÍ PŘEDPIS
HLAVA XIV - DORUČOVÁNÍ
HLAVA XVIII - PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYOSOBNÍ SPIS, POTVRZENÍ O ZAMĚSTNÁNÍ A PRACOVNÍ POSUDEK

Paragrafy:   § 312   § 313   § 314   § 315  

§ 312

(1) Zaměstnavatel je oprávněn vést osobní spis zaměstnance. Osobní spis
smí obsahovat jen písemnosti, které jsou nezbytné pro výkon práce v
pracovněprávním vztahu uvedeném v § 3 větě druhé.

(2) Do osobního spisu mohou nahlížet vedoucí zaměstnanci, kteří jsou
zaměstnanci nadřízeni. Právo nahlížet do osobního spisu má orgán
inspekce práce, úřad práce, soud, státní zástupce, příslušný orgán
Policie České republiky, Národní bezpečnostní úřad a zpravodajské
služby.

(3) Zaměstnanec má právo nahlížet do svého osobního spisu, činit si z
něho výpisky a pořizovat si stejnopisy dokladů v něm obsažených, a to
na náklady zaměstnavatele.

§ 313

(1) Při skončení pracovního poměru nebo dohody o pracovní činnosti je
zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání a uvést
v něm

a) údaje o zaměstnání, zda se jednalo o pracovní poměr nebo dohodu o
pracovní činnosti a o době jejich trvání,

b) druh konaných prací,

c) dosaženou kvalifikaci,

d) zda byl pracovněprávní vztah zaměstnavatelem skončen z důvodu
porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k
zaměstnancem vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem,

e) odpracovanou dobu a další skutečnosti rozhodné pro dosažení nejvýše
přípustné expoziční doby,

f) zda ze zaměstnancovy mzdy jsou prováděny srážky, v čí prospěch, jak
vysoká je pohledávka, pro kterou mají být srážky dále prováděny, jaká
je výše dosud provedených srážek a jaké je pořadí pohledávky,

g) údaje o započitatelné době zaměstnání v I. a II. pracovní kategorii
za dobu před 1. lednem 1993 pro účely důchodového pojištění.

(2) Údaje o výši průměrného výdělku a o dalších skutečnostech
rozhodných pro posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti ^90) je
zaměstnavatel povinen uvést na žádost zaměstnance v odděleném
potvrzení.

§ 314

(1) Požádá-li zaměstnanec zaměstnavatele o vydání posudku o pracovní
činnosti (pracovní posudek), je zaměstnavatel povinen do 15 dnů
zaměstnanci tento posudek vydat; zaměstnavatel však není povinen vydat
mu jej dříve, než v době 2 měsíců před skončením jeho zaměstnání.
Pracovním posudkem jsou veškeré písemnosti týkající se hodnocení práce
zaměstnance, jeho kvalifikace, schopností a dalších skutečností, které
mají vztah k výkonu práce.

(2) Jiné informace o zaměstnanci než ty, které mohou být obsahem
pracovního posudku (odstavec 1 věta druhá), je zaměstnavatel oprávněn o
zaměstnanci podávat pouze s jeho souhlasem, nestanoví-li zvláštní
právní předpis jinak.

§ 315

Nesouhlasí-li zaměstnanec s obsahem potvrzení o zaměstnání nebo
pracovního posudku, může se domáhat do 3 měsíců ode dne, kdy se o
jejich obsahu dověděl, u soudu, aby zaměstnavateli bylo uloženo
přiměřeně jej upravit.


Zákoník práce ›  ČÁST TŘINÁCTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ ›  HLAVA VII - OSOBNÍ SPIS, POTVRZENÍ O ZAMĚSTNÁNÍ A PRACOVNÍ POSUDEK

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakonik-prace/26200567