Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákoník práce (262/2006 Sb.) - HLAVA VI - KONKURENČNÍ DOLOŽKA 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákoník práce » HLAVA VI - KONKURENČNÍ DOLOŽKA

ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
ČÁST DRUHÁ - PRACOVNÍ POMĚR
ČÁST OSMÁ - PŘEKÁŽKY V PRÁCI
ČÁST DEVÁTÁ - DOVOLENÁ
ČÁST DESÁTÁ - PÉČE O ZAMĚSTNANCE
ČÁST JEDENÁCTÁ - NÁHRADA ŠKODY
ČÁST TŘINÁCTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA III - VNITŘNÍ PŘEDPIS
HLAVA XIV - DORUČOVÁNÍ
HLAVA XVIII - PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYKONKURENČNÍ DOLOŽKA

Paragrafy:   § 310   § 311  

§ 310

(1) Byla-li sjednána dohoda, kterou se zaměstnanec zavazuje, že se po
určitou dobu po skončení zaměstnání, nejdéle však po dobu 1 roku, zdrží
výkonu výdělečné činnosti, která by byla shodná s předmětem činnosti
zaměstnavatele nebo která by měla vůči němu soutěžní povahu, je
součástí dohody závazek zaměstnavatele, že zaměstnanci poskytne
přiměřené peněžité vyrovnání, nejméně však ve výši průměrného měsíčního
výdělku, za každý měsíc plnění závazku. Peněžité vyrovnání je splatné
pozadu za měsíční období, pokud se účastníci nedohodli na jiné době
splatnosti.

(2) Dohodu podle odstavce 1 může zaměstnavatel se zaměstnancem uzavřít,
jestliže to je možné od zaměstnance spravedlivě požadovat s ohledem na
povahu informací, poznatků, znalostí pracovních a technologických
postupů, které získal v zaměstnání u zaměstnavatele a jejichž využití
při činnosti uvedené v odstavci 1 by mohlo zaměstnavateli závažným
způsobem ztížit jeho činnost; jestliže byla se zaměstnancem sjednána
zkušební doba (§ 35), je možné dohodu uzavřít nejdříve po uplynutí
zkušební doby, jinak je dohoda neplatná.

(3) Byla-li v dohodě podle odstavce 1 sjednána smluvní pokuta, kterou
je zaměstnanec zaměstnavateli povinen zaplatit, jestliže závazek
poruší, zanikne závazek zaměstnance zaplacením smluvní pokuty. Výše
smluvní pokuty musí být přiměřená povaze a významu podmínek uvedených v
odstavci 1.

(4) Zaměstnavatel může od dohody podle odstavce 1 odstoupit pouze po
dobu trvání pracovního poměru zaměstnance.

(5) Zaměstnanec může dohodu podle odstavce 1 vypovědět, jestliže mu
zaměstnavatel nevyplatil peněžité vyrovnání nebo jeho část do 15 dnů po
uplynutí jeho splatnosti; dohoda zaniká prvním dnem kalendářního měsíce
následujícího po doručení výpovědi.

(6) Dohoda podle odstavce 1 musí být uzavřena písemně, jinak je
neplatná; to platí obdobně pro odstoupení od dohody a pro výpověď
dohody podle odstavců 4 a 5.

§ 311

Ustanovení § 310 není možné použít na pedagogické pracovníky škol a
školských zařízení zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy, krajem, obcí a dobrovolným svazkem obcí, jehož předmětem
činnosti jsou úkoly v oblasti školství, a na pedagogické pracovníky v
zařízeních sociálních služeb ^89).


Zákoník práce ›  ČÁST TŘINÁCTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ ›  HLAVA VI - KONKURENČNÍ DOLOŽKA

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakonik-prace/26200566