Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákoník práce (262/2006 Sb.) - Díl 1 - Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákoník práce » Díl 1 - Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část

ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
ČÁST DRUHÁ - PRACOVNÍ POMĚR
ČÁST OSMÁ - PŘEKÁŽKY V PRÁCI
ČÁST DEVÁTÁ - DOVOLENÁ
ČÁST DESÁTÁ - PÉČE O ZAMĚSTNANCE
ČÁST JEDENÁCTÁ - NÁHRADA ŠKODY
ČÁST TŘINÁCTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA III - VNITŘNÍ PŘEDPIS
HLAVA XIV - DORUČOVÁNÍ
HLAVA XVIII - PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYDovolená za kalendářní rok a její poměrná část

Paragrafy:   § 212   § 213  

§ 212

(1) Zaměstnanci, který za nepřetržitého trvání pracovního poměru k
témuž zaměstnavateli konal u něho práci alespoň 60 dnů v kalendářním
roce, přísluší dovolená za kalendářní rok, popřípadě její poměrná část,
jestliže pracovní poměr netrval nepřetržitě po dobu celého kalendářního
roku. Za odpracovaný se považuje den, v němž zaměstnanec odpracoval
převážnou část své směny; části směn odpracované v různých dnech se
nesčítají.

(2) Poměrná část dovolené činí za každý celý kalendářní měsíc
nepřetržitého trvání téhož pracovního poměru jednu dvanáctinu dovolené
za kalendářní rok.

(3) Poměrná část dovolené přísluší v délce jedné dvanáctiny též za
kalendářní měsíc, v němž zaměstnanec změnil zaměstnání, pokud skončení
pracovního poměru u dosavadního zaměstnavatele a vznik pracovního
poměru u nového zaměstnavatele na sebe bezprostředně navazují;
zaměstnanci přísluší v takovém případě poměrná část dovolené od nového
zaměstnavatele.

(4) Byl-li zaměstnanec dlouhodobě plně uvolněn pro výkon veřejné
funkce, poskytne mu dovolenou (její část) právnická nebo fyzická osoba,
pro kterou je uvolněný zaměstnanec činný; tato právnická nebo fyzická
osoba mu poskytne též tu část dovolené, kterou nevyčerpal před
uvolněním. Nevyčerpal-li zaměstnanec dovolenou před uplynutím doby
uvolnění, poskytne mu ji uvolňující zaměstnavatel. Splnění podmínek pro
vznik práva na dovolenou se přitom posuzuje vcelku za dobu před i po
uvolnění.

§ 213

(1) Výměra dovolené činí nejméně 4 týdny v kalendářním roce.

(2) Dovolená zaměstnanců zaměstnavatelů uvedených v § 109 odst. 3 činí
5 týdnů v kalendářním roce.

(3) Dovolená pedagogických pracovníků ^47) a akademických pracovníků
vysokých škol ^72) činí 8 týdnů v kalendářním roce.

(4) Čerpá-li dovolenou zaměstnanec s pracovní dobou nerovnoměrně
rozvrženou na jednotlivé týdny nebo na období celého kalendářního roku,
přísluší mu tolik pracovních dnů dovolené, kolik jich podle rozvržení
pracovní doby na dobu jeho dovolené připadá v celoročním průměru.

(5) Dochází-li u zaměstnance v průběhu kalendářního roku ke změně
rozvržení pracovní doby, přísluší mu za tento rok dovolená v poměru,
který odpovídá délce příslušného rozvržení pracovní doby.

(6) Vláda může nařízením stanovit pro zaměstnance v drážní dopravě s
nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou podle § 100 odst. 1 písm. c)
podmínky, za kterých může být poskytována dovolená v kalendářních
dnech.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakonik-prace/26200434