Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákoník práce (262/2006 Sb.) - HLAVA I - PRACOVNÍ PODMÍNKY ZAMĚSTNANCŮ 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákoník práce » HLAVA I - PRACOVNÍ PODMÍNKY ZAMĚSTNANCŮ

ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
ČÁST DRUHÁ - PRACOVNÍ POMĚR
ČÁST OSMÁ - PŘEKÁŽKY V PRÁCI
ČÁST DEVÁTÁ - DOVOLENÁ
ČÁST DESÁTÁ - PÉČE O ZAMĚSTNANCE
ČÁST JEDENÁCTÁ - NÁHRADA ŠKODY
ČÁST TŘINÁCTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA III - VNITŘNÍ PŘEDPIS
HLAVA XIV - DORUČOVÁNÍ
HLAVA XVIII - PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYPRACOVNÍ PODMÍNKY ZAMĚSTNANCŮ

Paragrafy:   § 224   § 225   § 226  

§ 224

(1) Zaměstnavatelé jsou povinni vytvářet zaměstnancům pracovní
podmínky, které umožňují bezpečný výkon práce; za tím účelem zajišťují
zejména

a) zřízení, údržbu a zlepšení zařízení pro zaměstnance,

b) zlepšení vzhledu a úpravy pracovišť,

c) vytváření podmínek pro uspokojování kulturních, rekreačních a
tělovýchovných potřeb a zájmů zaměstnanců,

d) závodní preventivní péči.

(2) Zaměstnavatel může zaměstnanci poskytnout odměnu zejména

a) při dovršení 50 let věku a při prvním skončení pracovního poměru po
přiznání invalidního důchodu nebo po nabytí nároku na starobní důchod,

b) za poskytnutí pomoci při předcházení požárům nebo při živelních
událostech, jejich likvidaci nebo odstraňování jejich následků nebo při
jiných mimořádných událostech, při nichž může být ohrožen život, zdraví
nebo majetek.

§ 225

Odborová organizace spolurozhoduje se zaměstnavatelem, který podle
zvláštního právního předpisu ^73) vytváří fond kulturních a sociálních
potřeb, o přídělu do tohoto fondu a o jeho čerpání.

§ 226

Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnou úschovu svršků a osobních
předmětů, které zaměstnanci obvykle nosí do zaměstnání.


Zákoník práce ›  ČÁST DESÁTÁ - PÉČE O ZAMĚSTNANCE ›  HLAVA I - PRACOVNÍ PODMÍNKY ZAMĚSTNANCŮ

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakonik-prace/26200454