Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákoník práce (262/2006 Sb.) - HLAVA III - ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákoník práce » HLAVA III - ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ

ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
ČÁST DRUHÁ - PRACOVNÍ POMĚR
ČÁST OSMÁ - PŘEKÁŽKY V PRÁCI
ČÁST DEVÁTÁ - DOVOLENÁ
ČÁST DESÁTÁ - PÉČE O ZAMĚSTNANCE
ČÁST JEDENÁCTÁ - NÁHRADA ŠKODY
ČÁST TŘINÁCTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA III - VNITŘNÍ PŘEDPIS
HLAVA XIV - DORUČOVÁNÍ
HLAVA XVIII - PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYZÁKLADNÍ ZÁSADY PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ

Paragrafy:   § 13   § 14   § 15  

§ 13

(1) Pracovněprávní vztahy podle tohoto zákona mohou vzniknout jen se
souhlasem fyzické osoby a zaměstnavatele.

(2) Zaměstnavatel

a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance,

b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci a dodržovat zákaz
jakékoli diskriminace zaměstnanců,

c) musí dodržovat zásadu poskytování stejné mzdy nebo platu a jiných
peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, popřípadě odměny za
stejnou práci a za práci stejné hodnoty,

d) musí poskytovat zaměstnanci informace v pracovněprávních vztazích a
zajišťovat projednání s ním,

e) musí seznamovat zaměstnance s kolektivní smlouvou a vnitřními
předpisy,

f) nesmí zaměstnanci za porušení povinnosti vyplývající mu z
pracovněprávního vztahu ukládat peněžní postihy ani je od něho
požadovat; to se nevztahuje na škodu, za kterou zaměstnanec odpovídá,

g) nesmí požadovat ani sjednat zajištění závazku v pracovněprávním
vztahu, s výjimkou konkurenční doložky a srážek z příjmu z
pracovněprávního vztahu,

h) může dočasně přidělit zaměstnance k výkonu práce k jiné právnické
nebo fyzické osobě jen podle § 2 odst. 5, s výjimkou případů
prohlubování nebo zvyšování kvalifikace u jiné právnické nebo fyzické
osoby (§ 230 odst. 5 a § 231 odst. 3).

(3) Zaměstnanec v pracovním poměru má právo na přidělování práce v
rozsahu stanovené týdenní pracovní doby, s výjimkou kratší pracovní
doby (§ 80) nebo konta pracovní doby (§ 86 a 87), jakož i na rozvržení
pracovní doby před zahájením práce, není-li v tomto zákoně dále
stanoveno jinak.

(4) Zaměstnanec v dalším pracovním poměru nebo na základě dohod o
pracích konaných mimo pracovní poměr u téhož zaměstnavatele nemůže
vykonávat práce, které jsou stejně druhově vymezeny. U zaměstnavatele,
jímž je stát, se věta první použije jen v případě, že se jedná o výkon
práce v téže organizační složce státu.

(5) Zaměstnavatelé jsou povinni pečovat o vytváření a rozvíjení
pracovněprávních vztahů v souladu s tímto zákonem, s ostatními právními
předpisy a s dobrými mravy.

§ 14

(1) Výkon práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů
nesmí bez právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiného
účastníka pracovněprávního vztahu a nesmí být v rozporu s dobrými
mravy.

(2) Zaměstnavatel nesmí zaměstnance jakýmkoliv způsobem postihovat nebo
znevýhodňovat proto, že se zákonným způsobem domáhá svých práv
vyplývajících z pracovněprávních vztahů.

(3) Zaměstnavatel je povinen projednat se zaměstnancem nebo na jeho
žádost s odborovou organizací nebo radou zaměstnanců anebo zástupcem
pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci stížnost zaměstnance
na výkon práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů. Tím
není dotčeno právo zaměstnance domáhat se svých práv u soudu.

§ 15

Odborové organizace

(1) Odborové organizace jsou oprávněny vystupovat v pracovněprávních
vztazích, včetně kolektivního vyjednávání podle tohoto zákona, za
podmínek stanovených zákonem nebo sjednaných v kolektivní smlouvě.

(2) Za odborovou organizaci jedná orgán určený jejími stanovami ^8).


Zákoník práce ›  ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ ›  HLAVA III - ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakonik-prace/26200144