Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákoník práce (262/2006 Sb.) - Díl 5 - Společná ustanovení o odpovědnosti zaměstnance za škodu 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákoník práce » Díl 5 - Společná ustanovení o odpovědnosti zaměstnance za škodu

ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
ČÁST DRUHÁ - PRACOVNÍ POMĚR
ČÁST OSMÁ - PŘEKÁŽKY V PRÁCI
ČÁST DEVÁTÁ - DOVOLENÁ
ČÁST DESÁTÁ - PÉČE O ZAMĚSTNANCE
ČÁST JEDENÁCTÁ - NÁHRADA ŠKODY
ČÁST TŘINÁCTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA III - VNITŘNÍ PŘEDPIS
HLAVA XIV - DORUČOVÁNÍ
HLAVA XVIII - PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYSpolečná ustanovení o odpovědnosti zaměstnance za škodu

Paragrafy:   § 261   § 262   § 263   § 264  

§ 261

(1) Zaměstnanec, který je stižen duševní poruchou, odpovídá za škodu
jím způsobenou, je-li schopen ovládnout své jednání a posoudit jeho
následky.

(2) Zaměstnanec, který se uvede vlastní vinou do takového stavu, že
není schopen ovládnout své jednání nebo posoudit jeho následky,
odpovídá za škodu v tomto stavu způsobenou.

(3) Za škodu odpovídá i zaměstnanec, který ji způsobil úmyslným
jednáním proti dobrým mravům.

§ 262

Výši požadované náhrady škody určuje zaměstnavatel; způsobil-li škodu
vedoucí zaměstnanec, který je statutárním orgánem nebo jeho zástupce,
sám nebo společně s podřízeným zaměstnancem, určí výši náhrady škody
ten, kdo statutární orgán nebo jeho zástupce na pracovní místo
ustanovil.

§ 263

(1) Výši požadované náhrady škody je zaměstnavatel se zaměstnancem
povinen projednat a písemně mu ji oznámit zpravidla nejpozději do 1
měsíce ode dne, kdy bylo zjištěno, že škoda vznikla a že za ni
zaměstnanec odpovídá.

(2) Uzavřel-li zaměstnanec se zaměstnavatelem dohodu o způsobu náhrady
škody, je její součástí výše náhrady škody požadované zaměstnavatelem,
jestliže svůj závazek nahradit škodu zaměstnanec uznal. Dohoda podle
věty první musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná.

(3) Výši požadované náhrady škody a obsah dohody o způsobu její úhrady
s výjimkou náhrady nepřesahující 1 000 Kč je zaměstnavatel povinen
projednat s odborovou organizací.

§ 264

Z důvodů zvláštního zřetele hodných může soud výši náhrady škody
přiměřeně snížit.


Zákoník práce ›  ČÁST JEDENÁCTÁ - NÁHRADA ŠKODY ›  HLAVA II - ODPOVĚDNOST ZAMĚSTNANCE ZA ŠKODU ›  Díl 5 - Společná ustanovení o odpovědnosti zaměstnance za škodu

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakonik-prace/26200498