Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákoník práce (262/2006 Sb.) - § 39 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákoník práce » § 39

ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
ČÁST DRUHÁ - PRACOVNÍ POMĚR
ČÁST OSMÁ - PŘEKÁŽKY V PRÁCI
ČÁST DEVÁTÁ - DOVOLENÁ
ČÁST DESÁTÁ - PÉČE O ZAMĚSTNANCE
ČÁST JEDENÁCTÁ - NÁHRADA ŠKODY
ČÁST TŘINÁCTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA III - VNITŘNÍ PŘEDPIS
HLAVA XIV - DORUČOVÁNÍ
HLAVA XVIII - PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 39

Pracovní poměr na dobu určitou

(1) Pracovní poměr trvá po dobu neurčitou, nebyla-li výslovně sjednána
doba jeho trvání.

(2) Trvání pracovního poměru mezi týmiž účastníky je možné sjednat
celkem na dobu nejvýše 2 let ode dne vzniku tohoto pracovního poměru;
to platí i pro každý další pracovní poměr na dobu určitou sjednaný v
uvedené době mezi týmiž účastníky. Jestliže od skončení předchozího
pracovního poměru na dobu určitou uplynula doba alespoň 6 měsíců, k
předchozímu pracovnímu poměru na dobu určitou mezi týmiž účastníky se
nepřihlíží.

(3) Ustanovení odstavce 2 se nevztahuje na případy, kdy dochází k
pracovnímu poměru na dobu určitou

a) podle zvláštního právního předpisu nebo kdy zvláštní právní předpis
stanoví pracovní poměr na dobu určitou jako podmínku pro vznik dalších
práv ^17),

b) z důvodu náhrady dočasně nepřítomného zaměstnance na dobu překážek v
práci na straně zaměstnance.

(4) Jsou-li dány vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele nebo
důvody spočívající ve zvláštní povaze práce, kterou má zaměstnanec
vykonávat, nepostupuje se podle odstavce 2 za podmínky, že v písemné
dohodě zaměstnavatele s odborovou organizací budou tyto důvody blíže
vymezeny; ustanovení § 51 občanského zákoníku v tomto případě není
možné použít. Písemnou dohodu s odborovou organizací je možné nahradit
vnitřním předpisem jen v případě, že u zaměstnavatele nepůsobí odborová
organizace.

(5) Sjedná-li zaměstnavatel se zaměstnancem trvání pracovního poměru na
dobu určitou, ačkoliv nebyly splněny podmínky stanovené v odstavcích 2
až 4, a oznámil-li zaměstnanec před uplynutím sjednané doby písemně
zaměstnavateli, že trvá na tom, aby ho dále zaměstnával, platí, že se
jedná o pracovní poměr na dobu neurčitou. Návrh na určení, zda byly
splněny podmínky uvedené v odstavcích 2 až 4, může jak zaměstnavatel,
tak i zaměstnanec uplatnit u soudu nejpozději do 2 měsíců ode dne, kdy
měl pracovní poměr skončit uplynutím sjednané doby.

(6) Ustanovení odstavců 2 až 5 se nevztahují na pracovní smlouvu
zakládající pracovní poměr na dobu určitou sjednanou mezi agenturou
práce ^18) a zaměstnancem za účelem výkonu práce u uživatele (§ 2 odst.
5, § 308 a 309).Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakonik-prace/26200192