Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákoník práce (262/2006 Sb.) - § 78 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákoník práce » § 78

ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
ČÁST DRUHÁ - PRACOVNÍ POMĚR
ČÁST OSMÁ - PŘEKÁŽKY V PRÁCI
ČÁST DEVÁTÁ - DOVOLENÁ
ČÁST DESÁTÁ - PÉČE O ZAMĚSTNANCE
ČÁST JEDENÁCTÁ - NÁHRADA ŠKODY
ČÁST TŘINÁCTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA III - VNITŘNÍ PŘEDPIS
HLAVA XIV - DORUČOVÁNÍ
HLAVA XVIII - PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 78

(1) Pro účely úpravy pracovní doby a doby odpočinku je

a) pracovní dobou doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro
zaměstnavatele práci, a doba, v níž je zaměstnanec na pracovišti
připraven k výkonu práce podle pokynů zaměstnavatele,

b) dobou odpočinku doba, která není pracovní dobou,

c) směnou část týdenní pracovní doby bez práce přesčas, kterou je
zaměstnanec povinen na základě předem stanoveného rozvrhu pracovních
směn odpracovat,

d) dvousměnným pracovním režimem režim práce, v němž se zaměstnanci
vzájemně pravidelně střídají ve 2 směnách v rámci 24 hodin po sobě
jdoucích,

e) třísměnným pracovním režimem režim práce, v němž se zaměstnanci
vzájemně pravidelně střídají ve 3 směnách v rámci 24 hodin po sobě
jdoucích,

f) nepřetržitým pracovním režimem režim práce, v němž se zaměstnanci
vzájemně pravidelně střídají ve směnách v nepřetržitém provozu
zaměstnavatele v rámci 24 hodin po sobě jdoucích,

g) nepřetržitým provozem provoz, který vyžaduje výkon práce 24 hodin
denně po 7 dnů v týdnu,

h) pracovní pohotovostí doba, v níž je zaměstnanec připraven k
případnému výkonu práce podle pracovní smlouvy, která musí být v
případě naléhavé potřeby vykonána nad rámec jeho rozvrhu pracovních
směn. Pracovní pohotovost může být jen na jiném místě dohodnutém se
zaměstnancem, odlišném od pracovišť zaměstnavatele,

i) prací přesčas práce konaná zaměstnancem na příkaz zaměstnavatele
nebo s jeho souhlasem nad stanovenou týdenní pracovní dobu vyplývající
z předem stanoveného rozvržení pracovní doby a konaná mimo rámec
rozvrhu pracovních směn. U zaměstnanců s kratší pracovní dobou je prací
přesčas práce přesahující stanovenou týdenní pracovní dobu; těmto
zaměstnancům není možné práci přesčas nařídit. Prací přesčas není,
napracovává-li zaměstnanec prací konanou nad stanovenou týdenní
pracovní dobu pracovní volno, které mu zaměstnavatel poskytl na jeho
žádost,

j) týdnem každé období na sebe navazujících 7 dnů,

k) noční prací práce konaná v noční době; noční doba je doba mezi 22. a
6. hodinou,

l) zaměstnancem pracujícím v noci zaměstnanec, který během noční doby
pravidelně odpracuje nejméně 3 hodiny ze své pracovní doby v rámci 24
hodin po sobě jdoucích.

(2) Ustanovení odstavce 1 písm. d) až f) platí i v případě, kdy při
pravidelném střídání zaměstnanců ve směnách dojde k souběžnému výkonu
práce zaměstnanců navazujících směn, avšak jen po dobu nejvýše 1
hodiny.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakonik-prace/26200253