Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákoník práce (262/2006 Sb.) - § 93a 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákoník práce » § 93a

ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
ČÁST DRUHÁ - PRACOVNÍ POMĚR
ČÁST OSMÁ - PŘEKÁŽKY V PRÁCI
ČÁST DEVÁTÁ - DOVOLENÁ
ČÁST DESÁTÁ - PÉČE O ZAMĚSTNANCE
ČÁST JEDENÁCTÁ - NÁHRADA ŠKODY
ČÁST TŘINÁCTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA III - VNITŘNÍ PŘEDPIS
HLAVA XIV - DORUČOVÁNÍ
HLAVA XVIII - PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 93a

Další dohodnutá práce přesčas ve zdravotnictví

(1) Další dohodnutou prací přesčas ve zdravotnictví (dále jen „další
dohodnutá práce přesčas“) se rozumí práce v nepřetržitém provozu
spojená s příjmem, léčbou, péčí nebo se zajištěním přednemocniční
neodkladné péče v nemocnicích, ostatních lůžkových zdravotnických
zařízeních a zdravotnických zařízeních zdravotnické záchranné služby,
kterou vykonává

a) lékař, zubní lékař nebo farmaceut ^23a),

b) zdravotnický pracovník nelékařských zdravotnických povolání
pracující v nepřetržitém pracovním režimu ^23b),

(dále jen „zaměstnanec ve zdravotnictví“). Další dohodnutá práce
přesčas je práce konaná nad rozsah uvedený v § 93 odst. 4.

(2) Zaměstnanec ve zdravotnictví, který nesouhlasí s výkonem další
dohodnuté práce přesčas, nesmí být k jejímu sjednání nucen ani být
vystaven jakékoli újmě. O uplatnění další dohodnuté práce přesčas je
zaměstnavatel povinen písemně vyrozumět příslušný orgán inspekce práce.

(3) Další dohodnutá práce přesčas zaměstnanců ve zdravotnictví nesmí
přesáhnout v průměru 8 hodin týdně, a v případě zaměstnanců
zdravotnické záchranné služby v průměru 12 hodin týdně, v období, které
může činit nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích; jen kolektivní smlouva
může toto období vymezit na nejvýše 52 týdnů po sobě jdoucích.

(4) Dohoda o další dohodnuté práci přesčas

a) musí být sjednána písemně, jinak je neplatná,

b) nesmí být sjednána v prvních 12 týdnech ode dne vzniku pracovního
poměru,

c) nesmí být sjednána na dobu delší než 52 týdnů po sobě jdoucích,

d) může být okamžitě zrušena, a to i bez udání důvodu v období 12 týdnů
od sjednání; okamžité zrušení musí být provedeno písemně a doručeno
druhému účastníku,

e) může být vypovězena z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu;
výpověď musí být dána písemně a doručena druhému účastníku. Pokud
nebyla výpovědní doba sjednána kratší, činí 2 měsíce a musí být stejná
pro zaměstnavatele i zaměstnance ve zdravotnictví.

(5) Zaměstnavatel vede aktuální seznam všech zaměstnanců ve
zdravotnictví vykonávajících další dohodnutou práci přesčas.

(6) Pokud se v tomto ustanovení nestanoví něco jiného, platí pro další
dohodnutou práci přesčas obdobně ustanovení zákoníku práce týkající se
práce přesčas.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakonik-prace/26200279