Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákoník práce (262/2006 Sb.) - § 103 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákoník práce » § 103

ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
ČÁST DRUHÁ - PRACOVNÍ POMĚR
ČÁST OSMÁ - PŘEKÁŽKY V PRÁCI
ČÁST DEVÁTÁ - DOVOLENÁ
ČÁST DESÁTÁ - PÉČE O ZAMĚSTNANCE
ČÁST JEDENÁCTÁ - NÁHRADA ŠKODY
ČÁST TŘINÁCTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA III - VNITŘNÍ PŘEDPIS
HLAVA XIV - DORUČOVÁNÍ
HLAVA XVIII - PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 103

(1) Zaměstnavatel je povinen

a) nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce,
jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní
způsobilosti,

b) informovat zaměstnance o tom, do jaké kategorie byla jím vykonávaná
práce zařazena; kategorizaci prací upravuje zvláštní právní předpis ^32 ^32)
,

c) zajistit, aby práce v případech stanovených zvláštním právním
předpisem vykonávali pouze zaměstnanci, kteří mají platný zdravotní
průkaz, kteří se podrobili zvláštnímu očkování nebo mají doklad o
odolnosti vůči nákaze,

d) sdělit zaměstnancům, které zařízení závodní preventivní péče jim
poskytuje závodní preventivní péči a jakým druhům očkování a jakým
preventivním prohlídkám a vyšetřením souvisejícím s výkonem práce jsou
povinni se podrobit, umožnit zaměstnancům podrobit se těmto očkováním,
prohlídkám a vyšetřením v rozsahu stanoveném zvláštními právními
předpisy nebo rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví,

e) nahradit zaměstnanci, který se podrobí preventivní prohlídce,
vyšetření nebo očkování podle písmene d), případnou ztrátu na výdělku,
a to ve výši průměrného výdělku, popřípadě ve výši rozdílu mezi
náhradou mzdy nebo platu podle § 192 nebo nemocenským a průměrným
výdělkem,

f) zajistit zaměstnancům, zejména zaměstnancům v pracovním poměru na
dobu určitou, zaměstnancům agentury práce dočasně přiděleným k výkonu
práce k jinému zaměstnavateli, mladistvým zaměstnancům, podle potřeb
vykonávané práce dostatečné a přiměřené informace a pokyny o
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci podle tohoto zákona a podle
zvláštních právních předpisů ^32 ^32), zejména formou seznámení s riziky,
výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením
těchto rizik, která se týkají jejich práce a pracoviště,

g) zabezpečit, aby zaměstnanci jiného zaměstnavatele vykonávající práce
na jeho pracovištích obdrželi před jejich zahájením vhodné a přiměřené
informace a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a
o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první
pomoci a evakuace fyzických osob v případě mimořádných událostí,

h) jestliže při práci přichází v úvahu expozice rizikovým faktorům
poškozujícím plod v těle matky, informovat o tom zaměstnankyně. Těhotné
zaměstnankyně, zaměstnankyně, které kojí, a zaměstnankyně-matky do
konce devátého měsíce po porodu je dále povinen seznámit s riziky a
jejich možnými účinky na těhotenství, kojení nebo na jejich zdraví a
učinit potřebná opatření, včetně opatření, která se týkají snížení
rizika psychické a fyzické únavy a jiných druhů psychické a fyzické
zátěže spojené s vykonávanou prací, a to po celou dobu, kdy je to nutné
k ochraně jejich bezpečnosti nebo zdraví dítěte,

i) umožnit zaměstnanci nahlížet do evidence, která je o něm vedena v
souvislosti se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

j) zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci,

k) nepoužívat takového způsobu odměňování prací, při kterém jsou
zaměstnanci vystaveni zvýšenému nebezpečí újmy na zdraví a jehož
použití by vedlo při zvyšování pracovních výsledků k ohrožení
bezpečnosti a zdraví zaměstnanců,

l) zajistit dodržování zákazu kouření na pracovištích stanoveného
zvláštními právními předpisy ^33).

Informace a pokyny je třeba zajistit vždy při přijetí zaměstnance, při
jeho převedení, přeložení nebo změně pracovních podmínek, změně
pracovního prostředí, zavedení nebo změně pracovních prostředků,
technologie a pracovních postupů. O informacích a pokynech je
zaměstnavatel povinen vést dokumentaci.

(2) Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a
ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon
práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s
nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je
práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich
dodržování. Školení podle věty první zaměstnavatel zajistí při nástupu
zaměstnance do práce, a dále

a) při změně

1. pracovního zařazení,

2. druhu práce,

b) při zavedení nové technologie nebo změny výrobních a pracovních
prostředků nebo změny technologických anebo pracovních postupů,

c) v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na bezpečnost
a ochranu zdraví při práci.

(3) Zaměstnavatel určí obsah a četnost školení o právních a ostatních
předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, způsob
ověřování znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace o provedeném
školení. Vyžaduje-li to povaha rizika a jeho závažnost, musí být
školení podle věty první pravidelně opakováno; v případech uvedených v
odstavci 2 písm. c) musí být školení provedeno bez zbytečného odkladu.

(4) Zaměstnavatel je povinen těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním,
které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu
přizpůsobovat na pracovišti prostory pro jejich odpočinek.

(5) Zaměstnavatel je povinen pro zaměstnance, který je osobou se
zdravotním postižením, zajišťovat na svůj náklad technickými a
organizačními opatřeními, zejména potřebnou úpravu pracovních podmínek,
úpravu pracovišť, zřízení chráněných pracovních míst a dílen, zaškolení
nebo zaučení těchto zaměstnanců a zvyšování jejich kvalifikace při
výkonu jejich pravidelného zaměstnání.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakonik-prace/26200292