Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákoník práce (262/2006 Sb.) - § 122 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákoník práce » § 122

ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
ČÁST DRUHÁ - PRACOVNÍ POMĚR
ČÁST OSMÁ - PŘEKÁŽKY V PRÁCI
ČÁST DEVÁTÁ - DOVOLENÁ
ČÁST DESÁTÁ - PÉČE O ZAMĚSTNANCE
ČÁST JEDENÁCTÁ - NÁHRADA ŠKODY
ČÁST TŘINÁCTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA III - VNITŘNÍ PŘEDPIS
HLAVA XIV - DORUČOVÁNÍ
HLAVA XVIII - PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 122

Určení platu

(1) Plat určuje zaměstnavatel zaměstnanci podle tohoto zákona, nařízení
vlády vydaného k jeho provedení podle § 111 odst. 2, § 112 odst. 2, §
123 odst. 6, § 128 odst. 2 a § 129 odst. 2 a v jejich mezích podle
kolektivní smlouvy, popřípadě vnitřního předpisu. Plat není možné určit
jiným způsobem v jiném složení a jiné výši, než stanoví tento zákon a
právní předpisy vydané k jeho provedení, nestanoví-li zvláštní zákon
jinak ^43a).

(2) Vedoucímu zaměstnanci, který je statutárním orgánem zaměstnavatele,
nebo který je vedoucím organizační složky státu ^7) nebo územního
samosprávného celku ^44) (dále jen "vedoucí organizační složky"), určuje
plat orgán, který ho na pracovní místo ustanovil, pokud zvláštní právní
předpis nestanoví jinak. Obdobně se postupuje u zástupce vedoucího
zaměstnance podle věty první, pokud není pracovní místo tohoto
vedoucího zaměstnance dočasně obsazeno, nebo pokud vedoucí zaměstnanec
práci přechodně nevykonává.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakonik-prace/26200319