Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákoník práce (262/2006 Sb.) - § 143 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákoník práce » § 143

ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
ČÁST DRUHÁ - PRACOVNÍ POMĚR
ČÁST OSMÁ - PŘEKÁŽKY V PRÁCI
ČÁST DEVÁTÁ - DOVOLENÁ
ČÁST DESÁTÁ - PÉČE O ZAMĚSTNANCE
ČÁST JEDENÁCTÁ - NÁHRADA ŠKODY
ČÁST TŘINÁCTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA III - VNITŘNÍ PŘEDPIS
HLAVA XIV - DORUČOVÁNÍ
HLAVA XVIII - PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 143

(1) Na žádost zaměstnance je zaměstnavatel povinen při výplatě mzdy
nebo platu, popřípadě jiných peněžitých plnění ve prospěch zaměstnance,
po provedení případných srážek ze mzdy nebo z platu podle tohoto zákona
nebo zvláštního právního předpisu, poukázat částku určenou zaměstnancem
na svůj náklad a nebezpečí na jeden účet zaměstnance u banky nebo
spořitelního či úvěrního družstva, a to nejpozději v pravidelném
termínu výplaty mzdy nebo platu, pokud se zaměstnancem písemně nesjedná
pozdější termín.

(2) Zaměstnancům s místem výkonu práce v zahraničí je možné s jejich
souhlasem poskytovat mzdu nebo plat nebo jejich část v dohodnuté cizí
měně, pokud je k této měně vyhlašován Českou národní bankou kurz.
Ustanovení § 142 odst. 2 o zaokrouhlování se použije pro zaokrouhlování
mzdy v cizí měně přiměřeně.

(3) Pro přepočet mzdy nebo platu nebo jejich části na cizí měnu se
použije kurz vyhlášený Českou národní bankou platný v den, ve kterém
zaměstnavatel nakupuje cizí měnu pro účel výplaty mzdy nebo platu.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakonik-prace/26200340