Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákoník práce (262/2006 Sb.) - § 203 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákoník práce » § 203

ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
ČÁST DRUHÁ - PRACOVNÍ POMĚR
ČÁST OSMÁ - PŘEKÁŽKY V PRÁCI
ČÁST DEVÁTÁ - DOVOLENÁ
ČÁST DESÁTÁ - PÉČE O ZAMĚSTNANCE
ČÁST JEDENÁCTÁ - NÁHRADA ŠKODY
ČÁST TŘINÁCTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA III - VNITŘNÍ PŘEDPIS
HLAVA XIV - DORUČOVÁNÍ
HLAVA XVIII - PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 203

Jiné úkony v obecném zájmu

(1) Jiné úkony v obecném zájmu stanoví tento zákon nebo zvláštní
zákon ^70).

(2) Pracovní volno pro jiný úkon v obecném zájmu zaměstnanci

a) přísluší s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku k
výkonu funkce člena

1. orgánu odborové organizace podle tohoto zákona,

2. rady zaměstnanců nebo volební komise podle tohoto zákona, jakož i
zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle tohoto
zákona (§ 283 až 285),

3. vyjednávacího výboru nebo evropské rady zaměstnanců podle tohoto
zákona (§ 288 až 298),

4. orgánu právnické osoby voleného za zaměstnance podle zvláštního
právního předpisu ^71),

5. vyjednávacího výboru a člena výboru zaměstnanců podle zvláštního
právního předpisu ^71a).

b) přísluší k výkonu jiné odborové činnosti, zejména k účasti na
schůzích, konferencích nebo sjezdech,

c) přísluší k účasti na školení pořádaném odborovou organizací v
rozsahu 5 pracovních dnů v kalendářním roce, nebrání-li tomu vážné
provozní důvody, s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku,

d) k činnosti dárce při odběru krve a při aferéze; přísluší pracovní
volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu
cesty k odběru, odběru, cesty zpět a zotavení po odběru, pokud tyto
skutečnosti zasahují do pracovní doby v rámci 24 hodin od nástupu cesty
k odběru. Pokud na cestu k odběru, na odběr a cestu zpět nestačí 24
hodin, poskytuje se pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši
průměrného výdělku za prokázanou nezbytně nutnou další dobu, pokud
zasahuje do pracovní doby. Nedojde-li k odběru, poskytuje se pracovní
volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku jen za
prokázanou nezbytně nutnou dobu nepřítomnosti v práci,

e) k činnosti dárce dalších biologických materiálů; přísluší pracovní
volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu
cesty k odběru, odběru, cesty zpět a zotavení po odběru, pokud uvedené
skutečnosti zasahují do pracovní doby v rámci 48 hodin od nástupu cesty
k odběru. Podle charakteru odběru a zdravotního stavu dárce může lékař
určit, že pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného
výdělku se zkracuje nebo prodlužuje; při prodloužení však nejvýše po
dobu zasahující do pracovní doby v rámci 96 hodin od nástupu cesty k
odběru. Nedojde-li k odběru, poskytuje se pracovní volno s náhradou
mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku jen za prokázanou nezbytně
nutnou dobu nepřítomnosti v práci,

f) přísluší k činnosti členů volebních komisí při volbách do Parlamentu
České republiky, Evropského parlamentu a zastupitelstev územních
samosprávných celků v nezbytně nutném rozsahu,

g) k činnosti zaměstnance při přednášce nebo výuce včetně zkušební
činnosti; přísluší pracovní volno v rozsahu nejvýše 12 směn (pracovních
dnů) v kalendářním roce, pokud tomu nebrání vážné provozní důvody na
straně zaměstnavatele. Kratší části jednotlivých směn, ve kterých bylo
poskytnuto pracovní volno, se sčítají,

h) k činnosti člena Horské služby a fyzické osoby, která na její výzvu
a podle jejích pokynů osobně pomáhá při záchranné akci v terénu;
přísluší pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu,

i) k činnosti vedoucích táborů pro děti a mládež, jejich zástupců pro
věci hospodářské a zdravotní, oddílových vedoucích, vychovatelů,
instruktorů, popřípadě středních zdravotnických pracovníků v táborech
pro děti a mládež; přísluší pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu,
nejvýše však 3 týdny v kalendářním roce, pokud tomu nebrání vážné
provozní důvody na straně zaměstnavatele, a za podmínky, že zaměstnanec
nejméně po dobu 1 roku před uvolněním pracoval soustavně a bezplatně s
dětmi nebo s mládeží. Podmínka soustavné a bezplatné práce se
nevyžaduje, jde-li o tábory pro zdravotně postižené děti a mládež,

j) k činnosti zprostředkovatele a rozhodce při kolektivním vyjednávání;
přísluší pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu,

k) k činnosti dobrovolného sčítacího orgánu při sčítání lidu, domů a
bytů včetně doplňujících výběrových šetření obyvatelstva; přísluší
pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu, nejvýše 10 směn (pracovních
dnů) v kalendářním roce, pokud tomu nebrání vážné provozní důvody na
straně zaměstnavatele,

l) k činnosti dobrovolného zdravotníka Červeného kříže při výkonu
zdravotnických služeb při sportovní nebo společenské akci; přísluší
pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu, pokud tomu nebrání vážné
provozní důvody na straně zaměstnavatele,

m) k činnosti při organizované zájmové tělovýchovné, sportovní nebo
kulturní akci a nezbytné přípravě na ni; přísluší pracovní volno v
nezbytně nutném rozsahu, pokud tomu nebrání vážné provozní důvody na
straně zaměstnavatele.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakonik-prace/26200421