Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákoník práce (262/2006 Sb.) - § 218 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákoník práce » § 218

ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
ČÁST DRUHÁ - PRACOVNÍ POMĚR
ČÁST OSMÁ - PŘEKÁŽKY V PRÁCI
ČÁST DEVÁTÁ - DOVOLENÁ
ČÁST DESÁTÁ - PÉČE O ZAMĚSTNANCE
ČÁST JEDENÁCTÁ - NÁHRADA ŠKODY
ČÁST TŘINÁCTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA III - VNITŘNÍ PŘEDPIS
HLAVA XIV - DORUČOVÁNÍ
HLAVA XVIII - PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 218

(1) Zaměstnavatel je povinen určit zaměstnanci čerpání alespoň 4 týdnů
dovolené v kalendářním roce, ve kterém mu právo na dovolenou vzniklo,
pokud jeho pracovní poměr k témuž zaměstnavateli trval po celý
kalendářní rok a má-li alespoň na 4 týdny dovolené právo.

(2) Jestliže zaměstnavateli brání v určení čerpání dovolené podle
odstavce 1 překážky v práci na straně zaměstnance uvedené v § 217 odst.
4 nebo naléhavé provozní důvody, je povinen určit tuto dovolenou tak,
aby skončila nejpozději do konce příštího kalendářního roku, není-li v
odstavci 3 stanoveno jinak.

(3) Nemůže-li zaměstnavatel určit čerpání dovolené podle odstavce 1 ani
do konce příštího kalendářního roku z důvodu čerpání rodičovské
dovolené, určí dobu čerpání této dovolené po skončení rodičovské
dovolené.

(4) Neurčí-li zaměstnavatel, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 3,
zaměstnanci dovolenou podle odstavce 1 ani do 31. října příštího
kalendářního roku, je dnem nástupu zaměstnance na tuto nevyčerpanou
dovolenou nebo její část první následující pracovní den. Nevyčerpá-li
zaměstnanec dovolenou podle věty první ani do konce příštího
kalendářního roku, právo na tuto dovolenou zaniká.

(5) Jestliže zaměstnanec nemohl z důvodů uvedených v odstavci 2
vyčerpat dovolenou, která přesahuje 4 týdny, ani do konce příštího
kalendářního roku, může být s jeho písemným souhlasem tato část
dovolené vyčerpána do konce dalšího kalendářního roku.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakonik-prace/26200448