Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákoník práce (262/2006 Sb.) - § 276 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákoník práce » § 276

ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
ČÁST DRUHÁ - PRACOVNÍ POMĚR
ČÁST OSMÁ - PŘEKÁŽKY V PRÁCI
ČÁST DEVÁTÁ - DOVOLENÁ
ČÁST DESÁTÁ - PÉČE O ZAMĚSTNANCE
ČÁST JEDENÁCTÁ - NÁHRADA ŠKODY
ČÁST TŘINÁCTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA III - VNITŘNÍ PŘEDPIS
HLAVA XIV - DORUČOVÁNÍ
HLAVA XVIII - PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 276

(1) Zaměstnanci v pracovněprávním vztahu uvedeném v § 3 větě druhé mají
právo na informace a projednání. Zaměstnavatel je povinen informovat
zaměstnance a jednat s nimi přímo, nepůsobí-li u něj odborová
organizace, rada zaměstnanců nebo zástupce pro oblast bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci (dále jen "zástupci zaměstnanců").

(2) Zástupci zaměstnanců nesmějí být pro výkon své činnosti
znevýhodněni nebo zvýhodněni ve svých právech, ani diskriminováni.

(3) Důvěrnou informací se rozumí informace, jejíž poskytnutí může
ohrozit nebo poškodit činnost zaměstnavatele. Za důvěrnou informaci se
nepovažuje informace, kterou je zaměstnavatel povinen sdělit, projednat
nebo zveřejnit podle tohoto zákona nebo zvláštního právního předpisu.
Informace o skutečnostech chráněných podle zvláštních právních
předpisů ^78) není zaměstnavatel povinen podávat nebo projednávat.
Členové odborové organizace, rady zaměstnanců a zástupce pro oblast
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou povinni zachovávat
mlčenlivost o důvěrných informacích a o skutečnostech, o nichž se
dovědí při výkonu své funkce, pokud by porušením mlčenlivosti mohlo
dojít k prozrazení utajovaných informací, nebo porušení oprávněných
zájmů zaměstnavatele nebo zaměstnanců. Tato povinnost trvá i po dobu 1
roku po skončení výkonu jejich funkce, pokud zvláštní právní předpis
nestanoví jinak.

(4) Ustanovení odstavce 3 platí i pro odborníky, které si zástupci
zaměstnanců přizvou.

(5) Zástupci zaměstnanců jsou povinni vhodným způsobem informovat
zaměstnance na všech pracovištích o své činnosti a o obsahu a závěrech
informací a projednání se zaměstnavatelem.

(6) Zaměstnavatel je povinen umožnit zaměstnancům konání voleb zástupců
zaměstnanců. Volby se konají v pracovní době. Nedovolují-li to provozní
možnosti zaměstnavatele, může se volba uskutečnit i mimo pracoviště.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakonik-prace/26200537