Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákoník práce (262/2006 Sb.) - § 283 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákoník práce » § 283

ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
ČÁST DRUHÁ - PRACOVNÍ POMĚR
ČÁST OSMÁ - PŘEKÁŽKY V PRÁCI
ČÁST DEVÁTÁ - DOVOLENÁ
ČÁST DESÁTÁ - PÉČE O ZAMĚSTNANCE
ČÁST JEDENÁCTÁ - NÁHRADA ŠKODY
ČÁST TŘINÁCTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA III - VNITŘNÍ PŘEDPIS
HLAVA XIV - DORUČOVÁNÍ
HLAVA XVIII - PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 283

(1) Volby vyhlašuje zaměstnavatel na základě písemného návrhu
podepsaného nejméně jednou třetinou zaměstnanců zaměstnavatele v
pracovním poměru nejpozději do 3 měsíců ode dne doručení návrhu.

(2) Volby organizuje volební komise složená nejméně ze 3, nejvýše z 9
zaměstnanců zaměstnavatele. Počet členů volební komise určí
zaměstnavatel s přihlédnutím k počtu zaměstnanců a vnitřnímu
uspořádání. Členy volební komise jsou zaměstnanci podle pořadí, ve
kterém jsou podepsáni na písemném návrhu na volbu rady zaměstnanců.
Zaměstnavatel informuje zaměstnance o složení volební komise. Volební
komisi je povinen poskytnout nezbytné informace a podklady pro účely
voleb, zejména seznam všech zaměstnanců v pracovním poměru.

(3) Volební komise

a) v dohodě se zaměstnavatelem stanoví a vyhlásí termín voleb nejméně 1
měsíc před jejich konáním a konečný termín pro podání návrhů kandidátů,

b) vypracuje a zveřejní volební řád,

c) sestaví kandidátní listinu z návrhů zaměstnanců zaměstnavatele v
pracovním poměru,

d) listinu zveřejní v dostatečném předstihu před konáním voleb,

e) organizuje a řídí volby,

f) rozhoduje o stížnostech na chyby a nedostatky uvedené na kandidátní
listině,

g) sčítá hlasy a o výsledku voleb sepíše písemný protokol ve dvou
vyhotoveních; jedno vyhotovení předá zvolené radě zaměstnanců,
popřípadě zvoleným zástupcům pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci, druhé zaměstnavateli,

h) o výsledku voleb informuje zaměstnavatele a všechny zaměstnance.

(4) Volby jsou přímé, rovné a tajné. Volbu je možno vykonat pouze
osobně. K platnosti voleb je potřebná účast alespoň jedné poloviny
zaměstnanců zaměstnavatele, kteří se k volbám mohli dostavit, protože
jim v tom nebránila překážka v práci nebo pracovní cesta. Každý volič
může hlasovat nejvíce pro tolik kandidátů, kolik je míst v radě
zaměstnanců; jednomu kandidátu může dát pouze 1 hlas. Nedodrží-li tato
pravidla, je jeho hlas neplatný.

(5) Oprávnění volit a být volen mají všichni zaměstnanci zaměstnavatele
v pracovním poměru.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakonik-prace/26200544