Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákoník práce (262/2006 Sb.) - § 290 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákoník práce » § 290

ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
ČÁST DRUHÁ - PRACOVNÍ POMĚR
ČÁST OSMÁ - PŘEKÁŽKY V PRÁCI
ČÁST DEVÁTÁ - DOVOLENÁ
ČÁST DESÁTÁ - PÉČE O ZAMĚSTNANCE
ČÁST JEDENÁCTÁ - NÁHRADA ŠKODY
ČÁST TŘINÁCTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA III - VNITŘNÍ PŘEDPIS
HLAVA XIV - DORUČOVÁNÍ
HLAVA XVIII - PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 290

(1) Vyjednávací výbor se ustavuje, aby za zaměstnance vyjednával s
ústředím o ujednání o ustavení evropské rady zaměstnanců nebo jiný
postup pro nadnárodní informace a projednání.

(2) Jednání o ustavení vyjednávacího výboru zahájí ústředí z vlastní
iniciativy nebo na písemnou žádost alespoň 100 zaměstnanců alespoň ze 2
zaměstnavatelů umístěných nejméně ve 2 různých členských státech nebo
na písemnou žádost jejich zástupců.

(3) Vyjednávací výbor je složen nejméně ze 3 a nejvíce z 18 členů;
počet 18 členů může být překročen jen tak, aby každý členský stát, na
jehož území má zaměstnavatel s působností na území Evropské unie své
sídlo nebo umístění organizační složky, byl zastoupen jedním členem.
Členy vyjednávacího výboru jsou zaměstnanci zaměstnavatele nebo skupiny
zaměstnavatelů působících na území členských států Evropské unie.
Zaměstnanci zaměstnavatele z území každého členského státu, v němž má
zaměstnavatel nebo skupina zaměstnavatelů s působností na území
členských států Evropské unie sídlo nebo umístění organizační složky,
jsou zastoupeni jedním členem. Další člen je vyslán za zaměstnance
zaměstnavatele z území každého členského státu, kde je alespoň 25 %
zaměstnanců, další 2 členové za zaměstnance zaměstnavatele z území
každého členského státu, kde je alespoň 50 % zaměstnanců, a 3 další
členové za zaměstnance zaměstnavatele z území každého státu, kde je
alespoň 75 % všech zaměstnanců. Má-li ústředí sídlo v jiném členském
státu, použijí se pro zastoupení dalších členů předpisy tohoto státu.

(4) Členy vyjednávacího výboru za zaměstnance v České republice jmenují
zástupci zaměstnanců na společném zasedání. Nejsou-li ustaveni nebo
nepůsobí-li u některého zaměstnavatele zástupci zaměstnanců, zvolí si
zaměstnanci tohoto zaměstnavatele zástupce, který se za ně účastní
společného zasedání. Rozdělení hlasů na společném zasedání se určí
poměrně podle počtu zaměstnanců, za které zástupce zaměstnanců jedná.
Působí-li u zaměstnavatele více odborových organizací, platí § 286
odst. 2 obdobně. Působí-li u zaměstnavatele po přechodnou dobu odborová
organizace a rada zaměstnanců, členy vyjednávacího výboru jmenuje
odborová organizace. Není-li nutné společné zasedání, postupuje se
obdobně při jmenování nebo volbě člena vyjednávacího výboru.

(5) Ustanovení odstavce 4 platí i v případě, kdy je v České republice
umístěna pouze organizační složka zaměstnavatele s působností na území
členských států Evropské unie.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakonik-prace/26200551