Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákoník práce (262/2006 Sb.) - § 305 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákoník práce » § 305

ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
ČÁST DRUHÁ - PRACOVNÍ POMĚR
ČÁST OSMÁ - PŘEKÁŽKY V PRÁCI
ČÁST DEVÁTÁ - DOVOLENÁ
ČÁST DESÁTÁ - PÉČE O ZAMĚSTNANCE
ČÁST JEDENÁCTÁ - NÁHRADA ŠKODY
ČÁST TŘINÁCTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA III - VNITŘNÍ PŘEDPIS
HLAVA XIV - DORUČOVÁNÍ
HLAVA XVIII - PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 305

(1) U zaměstnavatele může vnitřní předpis stanovit mzdová nebo platová
práva a ostatní práva v pracovněprávních vztazích, z nichž je oprávněn
zaměstnanec. Vnitřní předpis nesmí ukládat povinnosti jednotlivým
zaměstnancům.

(2) Vnitřní předpis musí být vydán písemně, nesmí být v rozporu s
právními předpisy ani být vydán se zpětnou účinností, jinak je zcela
nebo v dotčené části neplatný. Nejde-li o pracovní řád, vydá se vnitřní
předpis zpravidla na dobu určitou, nejméně však na dobu 1 roku; vnitřní
předpis týkající se odměňování může být vydán i na kratší dobu.

(3) Vnitřní předpis je závazný pro zaměstnavatele a pro všechny jeho
zaměstnance. Nabývá účinnosti dnem, který je v něm stanoven, nejdříve
však dnem, kdy byl u zaměstnavatele vyhlášen.

(4) Zaměstnavatel je povinen zaměstnance seznámit s vydáním, změnou
nebo zrušením vnitřního předpisu nejpozději do 15 dnů. Vnitřní předpis
musí být všem zaměstnancům zaměstnavatele přístupný. Zaměstnavatel je
povinen uschovat vnitřní předpis po dobu 10 let ode dne ukončení doby
jeho platnosti.

(5) Jestliže zaměstnanci vzniklo na základě vnitřního předpisu právo z
pracovněprávního vztahu uvedeného v § 3 větě druhé, zejména mzdové,
platové nebo ostatní právo v pracovněprávních vztazích, nemá zrušení
vnitřního předpisu vliv na trvání a uspokojení tohoto práva.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakonik-prace/26200585