Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákoník práce (262/2006 Sb.) - § 319 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákoník práce » § 319

ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
ČÁST DRUHÁ - PRACOVNÍ POMĚR
ČÁST OSMÁ - PŘEKÁŽKY V PRÁCI
ČÁST DEVÁTÁ - DOVOLENÁ
ČÁST DESÁTÁ - PÉČE O ZAMĚSTNANCE
ČÁST JEDENÁCTÁ - NÁHRADA ŠKODY
ČÁST TŘINÁCTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA III - VNITŘNÍ PŘEDPIS
HLAVA XIV - DORUČOVÁNÍ
HLAVA XVIII - PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 319

(1) Je-li zaměstnanec zaměstnavatele z jiného členského státu Evropské
unie vyslán k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb ^91)
na území České republiky, vztahuje se na něho úprava České republiky,
pokud jde o

a) maximální délku pracovní doby a minimální dobu odpočinku,

b) minimální délku dovolené za kalendářní rok nebo její poměrnou část,

c) minimální mzdu, příslušnou nejnižší úroveň zaručené mzdy a příplatky
za práci přesčas,

d) bezpečnost a ochranu zdraví při práci,

e) pracovní podmínky těhotných zaměstnankyň, zaměstnankyň, které kojí,
a zaměstnankyň do konce devátého měsíce po porodu a mladistvých
zaměstnanců,

f) rovné zacházení se zaměstnanci a zaměstnankyněmi a zákaz
diskriminace,

g) pracovní podmínky při agenturním zaměstnávání.

Věta první se nepoužije, jsou-li práva vyplývající z právních předpisů
členského státu Evropské unie, z něhož byl zaměstnanec vyslán k výkonu
práce v rámci nadnárodního poskytování služeb, pro něho výhodnější.
Výhodnost se posuzuje u každého práva vyplývajícího z pracovněprávního
vztahu samostatně.

(2) Ustanovení odstavce 1 písm. b) a c) se nepoužijí, jestliže doba
vyslání zaměstnance k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování
služeb v České republice nepřesáhne celkově dobu 30 dnů v kalendářním
roce. To neplatí, jestliže je zaměstnanec vyslán k výkonu práce v rámci
nadnárodního poskytování služeb agenturou práce.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakonik-prace/26200599