Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákoník práce (262/2006 Sb.) - § 336 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákoník práce » § 336

ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
ČÁST DRUHÁ - PRACOVNÍ POMĚR
ČÁST OSMÁ - PŘEKÁŽKY V PRÁCI
ČÁST DEVÁTÁ - DOVOLENÁ
ČÁST DESÁTÁ - PÉČE O ZAMĚSTNANCE
ČÁST JEDENÁCTÁ - NÁHRADA ŠKODY
ČÁST TŘINÁCTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA III - VNITŘNÍ PŘEDPIS
HLAVA XIV - DORUČOVÁNÍ
HLAVA XVIII - PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 336

Doručování zaměstnavatelem prostřednictvím provozovatele poštovních
služeb

(1) Písemnost, kterou doručuje zaměstnavatel prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb, zasílá zaměstnavatel na poslední
adresu zaměstnance, která je mu známa. Písemnost může být doručena také
tomu, koho zaměstnanec k přijetí písemnosti určil na základě písemné
plné moci s úředně ověřeným podpisem zaměstnance ^96).

(2) Doručení písemnosti zaměstnavatele doručované prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb musí být doloženo písemným záznamem o
doručení.

(3) Nebyl-li zaměstnanec, kterému má být písemnost doručena
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, zastižen, uloží se
písemnost v provozovně provozovatele poštovních služeb nebo u obecního
úřadu. Zaměstnanec se vyzve písemným oznámením o neúspěšném doručení
písemnosti, aby si uloženou písemnost do 10 pracovních dnů vyzvedl;
zároveň se mu sdělí, kde, od kterého dne a v kterou dobu si může
písemnost vyzvednout. V oznámení podle věty druhé musí být zaměstnanec
rovněž poučen o následcích odmítnutí převzetí písemnosti nebo
neposkytnutí součinnosti nezbytné k doručení písemnosti.

(4) Povinnost zaměstnavatele doručit písemnost je splněna, jakmile
zaměstnanec písemnost převezme. Jestliže si zaměstnanec uloženou
písemnost (odstavec 3) nevyzvedne do 10 pracovních dnů, považuje se za
doručenou posledním dnem této lhůty; tato nedoručená písemnost se
odesílajícímu zaměstnavateli vrátí. Jestliže zaměstnanec doručení
písemnosti prostřednictvím provozovatele poštovních služeb znemožní
tím, že poštovní zásilku obsahující písemnost odmítne převzít nebo
neposkytne součinnost nezbytnou k doručení písemnosti, považuje se
písemnost za doručenou dnem, kdy ke znemožnění doručení písemnosti
došlo. Zaměstnanec musí být doručovatelem poučen o následcích odmítnutí
převzetí písemnosti; o poučení musí být proveden písemný záznam.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakonik-prace/26200616