Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákoník práce (262/2006 Sb.) - § 338 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákoník práce » § 338

ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
ČÁST DRUHÁ - PRACOVNÍ POMĚR
ČÁST OSMÁ - PŘEKÁŽKY V PRÁCI
ČÁST DEVÁTÁ - DOVOLENÁ
ČÁST DESÁTÁ - PÉČE O ZAMĚSTNANCE
ČÁST JEDENÁCTÁ - NÁHRADA ŠKODY
ČÁST TŘINÁCTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA III - VNITŘNÍ PŘEDPIS
HLAVA XIV - DORUČOVÁNÍ
HLAVA XVIII - PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 338

(1) K přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů může dojít
jen v případech stanovených tímto zákonem nebo zvláštním právním
předpisem.

(2) Dochází-li k převodu činnosti zaměstnavatele nebo části činnosti
zaměstnavatele nebo k převodu úkolů zaměstnavatele anebo jejich části k
jinému zaměstnavateli, přecházejí práva a povinnosti z pracovněprávních
vztahů v plném rozsahu na přejímajícího zaměstnavatele. Za úkoly nebo
činnost zaměstnavatele se pro tyto účely považují zejména úkoly
související se zajištěním výroby nebo poskytováním služeb a obdobná
činnost podle zvláštních právních předpisů, které právnická nebo
fyzická osoba provádí v zařízeních určených pro tyto činnosti nebo na
místech obvyklých pro jejich výkon pod vlastním jménem a na vlastní
odpovědnost. Za přejímajícího zaměstnavatele se bez ohledu na právní
důvod převodu a na to, zda dochází k převodu vlastnických práv,
považuje právnická nebo fyzická osoba, která je způsobilá jako
zaměstnavatel (§ 7 až 10) pokračovat v plnění úkolů nebo činností
dosavadního zaměstnavatele nebo v činnosti obdobného druhu.

(3) Práva a povinnosti dosavadního zaměstnavatele vůči zaměstnancům,
jejichž pracovněprávní vztahy do dne převodu zanikly, zůstávají
nedotčeny, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak^81).Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakonik-prace/26200620