Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákoník práce (262/2006 Sb.) - § 347 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákoník práce » § 347

ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
ČÁST DRUHÁ - PRACOVNÍ POMĚR
ČÁST OSMÁ - PŘEKÁŽKY V PRÁCI
ČÁST DEVÁTÁ - DOVOLENÁ
ČÁST DESÁTÁ - PÉČE O ZAMĚSTNANCE
ČÁST JEDENÁCTÁ - NÁHRADA ŠKODY
ČÁST TŘINÁCTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA III - VNITŘNÍ PŘEDPIS
HLAVA XIV - DORUČOVÁNÍ
HLAVA XVIII - PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 347

(1) Ohrožením nemocí z povolání se rozumí takové změny zdravotního
stavu, jež vznikly při výkonu práce nepříznivým působením podmínek, za
nichž vznikají nemoci z povolání ^98), avšak nedosahují takového stupně
poškození zdravotního stavu, který lze posoudit jako nemoc z povolání,
a další výkon práce za stejných podmínek by vedl ke vzniku nemoci z
povolání. Lékařský posudek o ohrožení nemocí z povolání vydává
zdravotnické zařízení příslušné k vydání lékařského posudku o nemoci z
povolání ^99). Vláda může stanovit nařízením, které změny zdravotního
stavu jsou ohrožením nemocí z povolání, a podmínky, za jakých se
uznávají.

(2) Nadřízeným orgánem se pro účely tohoto zákona rozumí ten orgán,
který je podle zvláštních právních předpisů oprávněn vykonávat vůči
zaměstnavateli řídící působnost při plnění jeho úkolů.

(3) Za zaměstnance, kteří jsou při práci vystaveni nepříznivým účinkům
ionizujícího záření, se pro účely § 215 odst. 2 písm. c) považují
radiační pracovníci kategorie A podle vyhlášky o radiační ochraně ^99a).

(4) Pro účely tohoto zákona se karanténou rozumějí též izolace ^99b) a
mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku podle zákona
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
jde-li o zákaz nebo omezení styku skupin fyzických osob podezřelých z
nákazy s ostatními fyzickými osobami a o zákaz nebo nařízení další
určité činnosti k likvidaci epidemie nebo nebezpečí jejího vzniku ^99c),
brání-li tyto zákazy, omezení nebo nařízení zaměstnanci ve výkonu
práce.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakonik-prace/26200629