Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - 1 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » 1

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY1

První směrnice Rady 68/151/EHS ze dne 9. března 1968 o koordinaci
ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích
osob vyžadována v členských státech od společností ve smyslu čl. 58
druhého pododstavce Smlouvy, za účelem dosažení rovnocennosti těchto
opatření.

Druhá směrnice Rady 77/91/EHS ze dne 13. prosince 1976 o koordinaci
ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích
osob vyžadována v členských státech od společností ve smyslu čl. 58
druhého pododstavce Smlouvy při zakládání akciových společností a při
udržování a změně jejich základního kapitálu, za účelem dosažení
rovnocennosti těchto opatření.

Třetí směrnice Rady 78/855/EHS ze dne 9. října 1978, založená na čl. 54
odst. 3 písm. g) Smlouvy, o fúzích akciových společností.

Šestá směrnice Rady 82/891/EHS ze dne 17. prosince 1982, založená na
čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy, o rozdělení akciových společností.

Směrnice Rady 84/450/EHS ze dne 10. září 1984 o sbližování právních a
správních předpisů členských států týkajících se klamavé reklamy.

Směrnice Rady 84/647/EHS ze dne 19. prosince 1984 o užívání vozidel
najatých bez řidiče pro silniční přepravu zboží.

Směrnice Rady 86/653/EHS ze dne 18. prosince 1986 o koordinaci právní
úpravy členských států týkající se nezávislých obchodních zástupců.

Směrnice Rady 89/117/EHS ze dne 13. února 1989 o povinnostech poboček
usazených ve členském státě, zřízených úvěrovými a finančními
institucemi se sídlem mimo tento členský stát, pokud se jedná o
zveřejňování ročních účetních dokladů.

Jedenáctá směrnice Rady 89/666/EHS ze dne 21. prosince 1989 o
zveřejňování poboček vytvořených v členském státě některými formami
společností řídících se právem jiného členského státu.

Dvanáctá směrnice Rady 89/667/EHS ze dne 21. prosince 1989 v oblasti
práva společností o společnostech s ručením omezeným s jediným
společníkem.

Směrnice Rady 92/101/EHS ze dne 23. listopadu 1992, kterou se mění
směrnice 77/91/EHS o zakládání akciových společností a o udržování a
změnách jejich základního kapitálu.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/55/ES ze dne 6. října 1997,
kterou se mění směrnice 84/450/EHS o klamavé reklamě tak, aby
zahrnovala srovnávací reklamu.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/35/ES ze dne 29. června 2000
o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/58/ES ze dne 15. července
2003, kterou se mění směrnice Rady 68/151/EHS, pokud jde o požadavky na
zveřejňování týkající se některých forem společností.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/47/ES ze dne 6. června 2002
o dohodách o finančním zajištění.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300001