Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - Díl V - Smlouva o úvěru 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » Díl V - Smlouva o úvěru

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYSmlouva o úvěru

Paragrafy:   § 497   § 498   § 499   § 500   § 501   § 502   § 503   § 504   § 505   § 506   § 507  

§ 497

Základní ustanovení

Smlouvou o úvěru se zavazuje věřitel, že na požádání dlužníka poskytne
v jeho prospěch peněžní prostředky do určité částky, a dlužník se
zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit úroky.

§ 498

Strany mohou určit peněžní prostředky, jež jsou předmětem smlouvy, i v
jiné než české měně, pokud to není v rozporu s devizovými předpisy.
Pokud se strany nedohodnou jinak, je dlužník povinen vrátit peněžní
prostředky v měně, v níž mu byly poskytnuty, a v téže měně platit
úroky.

§ 499

Za sjednání závazku věřitele poskytnout na požádání peněžní prostředky
lze sjednat úplatu, jestliže poskytování úvěru je předmětem podnikání
věřitele.

§ 500

(1) Dlužník je oprávněn uplatnit nárok na poskytnutí peněžních
prostředků ve lhůtě stanovené ve smlouvě. Není-li tato lhůta ve smlouvě
stanovena, může dlužník tento nárok uplatnit, dokud poskytnutí úvěru
některá strana nevypoví.

(2) Nestanoví-li smlouva jinou výpovědní lhůtu, může poskytnutí úvěru
vypovědět dlužník s okamžitou účinností a věřitel ke konci kalendářního
měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena dlužníku.

§ 501

(1) Věřitel je povinen dlužníku peněžní prostředky poskytnout, jestliže
byl o to dlužníkem v souladu se smlouvou požádán, a to v době stanovené
v požadavku, jinak bez zbytečného odkladu.

(2) Stanoví-li smlouva, že úvěr lze použít pouze k určitému účelu, může
věřitel omezit poskytnutí peněžních prostředků pouze na plnění závazků
dlužníka převzatých v souvislosti s tímto účelem.

§ 502

(1) Od doby poskytnutí peněžních prostředků je dlužník povinen platit z
nich úroky ve sjednané výši, jinak v nejvyšší přípustné výši stanovené
zákonem nebo na základě zákona. Nejsou-li takto úroky stanoveny, je
dlužník povinen platit obvyklé úroky požadované za úvěry, které
poskytují banky v místě sídla dlužníka v době uzavření smlouvy.
Jestliže strany sjednají úroky vyšší než přípustné podle zákona nebo na
základě zákona, je dlužník povinen platit úroky ve výši nejvýše
přípustné.

(2) V pochybnostech se má za to, že sjednaná výše úroků se týká ročního
období.

§ 503

(1) Závazek platit úroky je splatný spolu se závazkem vrátit použité
peněžní prostředky. Jestliže lhůta pro vrácení poskytnutých peněžních
prostředků je delší než rok, jsou úroky splatné koncem každého
kalendářního roku. V době, kdy má být vrácen zbytek poskytnutých
peněžních prostředků, jsou splatny i úroky, které se jej týkají.

(2) Mají-li být poskytnuté peněžní prostředky vráceny ve splátkách,
jsou v den splatnosti každé splátky splatny i úroky z této splátky.

(3) Dlužník je oprávněn vrátit poskytnuté peněžní prostředky před dobou
stanovenou ve smlouvě. Úroky je povinen zaplatit jen za dobu od
poskytnutí do vrácení peněžních prostředků.

§ 504

Dlužník je povinen vrátit poskytnuté peněžní prostředky ve sjednané
lhůtě, jinak do jednoho měsíce ode dne, kdy byl o jejich vrácení
věřitelem požádán.

§ 505

Zanikne-li nebo zhorší-li se za trvání smlouvy zajištění závazku vrátit
poskytnuté peněžní prostředky, je dlužník povinen doplnit zajištění na
původní rozsah. Jestliže tak dlužník neučiní v přiměřené lhůtě, může
věřitel od smlouvy odstoupit a požadovat, aby dlužník vrátil dlužnou
částku s úroky. Odstoupení věřitele od smlouvy nemá vliv na zajištění
závazků z této smlouvy.

§ 506

Je-li dlužník v prodlení s vrácením více než dvou splátek nebo jedné
splátky po dobu delší než tři měsíce, je věřitel oprávněn od smlouvy
odstoupit a požadovat, aby dlužník vrátil dlužnou částku s úroky.
Odstoupení věřitele od smlouvy nemá vliv na zajištění závazků z této
smlouvy.

§ 507

Mají-li být poskytnuté peněžní prostředky podle smlouvy použity
dlužníkem pouze k určitému účelu a dlužník je použije k jinému účelu
nebo jestliže jejich použití k smluvenému účelu je nemožné, je věřitel
oprávněn od smlouvy odstoupit a požadovat, aby dlužník vrátil bez
zbytečného odkladu použité a nevrácené prostředky s úroky. Odstoupení
věřitele od smlouvy nemá vliv na zajištění závazků z této smlouvy.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300686