Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - Oddíl 7 - Provedení díla 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » Oddíl 7 - Provedení díla

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYProvedení díla

Paragrafy:   § 554   § 555   § 556   § 557   § 558   § 559  

§ 554

(1) Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením
a předáním předmětu díla objednateli v dohodnutém místě, jinak v místě
stanoveném tímto zákonem. Je-li místem předání jiné místo, než je
uvedené v odstavcích 2 a 4, vyzve zhotovitel objednatele k převzetí
díla.

(2) Není-li toto místo dohodnuto a smlouva zahrnuje povinnost
zhotovitele odeslat předmět díla, uskutečňuje se předání předmětu díla
jeho předáním prvnímu dopravci, který má uskutečnit přepravu do místa
určení. Zhotovitel umožní objednateli uplatnění práv z přepravní
smlouvy, pokud tato práva nemá objednatel již na základě této smlouvy.

(3) Jestliže smlouva nestanoví místo předání a ani povinnost
zhotovitele odeslat předmět díla, uskutečňuje se předání v místě, v
němž se podle smlouvy mělo dílo provádět; není-li ve smlouvě toto místo
určeno, uskutečňuje se předání v místě, o němž objednatel věděl nebo
musel vědět v době uzavření smlouvy, že v něm bude zhotovitel dílo
provádět.

(4) V případech, na něž se nevztahují odstavce 1 až 3, uskutečňuje se
předání díla v místě, kde má zhotovitel sídlo nebo místo podnikání,
popřípadě bydliště nebo organizační složku, jestliže její místo včas
objednateli oznámí.

(5) Předáním zhotovené věci nabývá k ní objednavatel vlastnické právo,
jestliže je do této doby měl zhotovitel, a na objednatele přechází
nebezpečí škody na zhotovené věci, jestliže je do této doby nesl
zhotovitel. Ustanovení § 444 až 446, § 455 až 459 a § 461 platí
obdobně.

(6) Požádá-li o to kterákoli strana, sepíše se o předání předmětu díla
zápis, který podepíší obě strany.

§ 555

(1) Nezahrnuje-li smlouva povinnost zhotovitele předmět díla odeslat,
splní zhotovitel svou povinnost provést dílo, jestliže umožní
objednateli nakládat s předmětem díla řádně provedeným v místě
stanoveném v § 554. Zahrnuje-li závazek zhotovitele provést montáž jím
zhotovené, opravené nebo upravené věci, je závazek splněn řádným
provedením této montáže.

(2) Jestliže podle smlouvy má být řádné provedení díla prokázáno
provedením dohodnutých zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené
teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny. K účasti na nich je
zhotovitel povinen objednatele včas pozvat.

(3) Neúčast objednatele na zkouškách, k jejichž provedení byl
objednatel včas pozván, nebrání provedení zkoušek. Ustanovení § 553
odst. 3 o opakování zkoušek platí obdobně.

(4) Výsledek zkoušek se zachytí v zápisu podepsaném oběma stranami.
Není-li objednatel přítomen, podepíše zápis místo něho hodnověrná a
nestranná osoba, jež se zkoušek zúčastnila.

§ 556

Spočívá-li dílo v jiném výsledku činnosti než zhotovení věci, montáži,
údržbě, opravě nebo úpravě věci, je zhotovitel povinen při této
činnosti postupovat v rámci stanoveném smlouvou s odbornou péčí tak,
aby se dosáhlo hmotně zachyceného výsledku činnosti určeného ve
smlouvě. Zhotovitel je povinen hmotně zachycený výsledek předat
objednateli.

§ 557

Výsledek činnosti, jež je předmětem díla podle § 556, je zhotovitel
oprávněn poskytnout i jiným osobám než objednateli, pokud to dovoluje
smlouva. Neobsahuje-li smlouva zákaz tohoto poskytnutí, je k němu
zhotovitel oprávněn, není-li to vzhledem k povaze díla v rozporu se
zájmy objednatele.

§ 558

Je-li předmětem díla podle § 556 výsledek činnosti, který je chráněn
právem z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, je objednatel
oprávněn použít jej pouze k účelu vyplývajícímu z uzavřené smlouvy o
dílo. K jiným účelům je oprávněn jej použít jen se souhlasem
zhotovitele.

§ 559

Zhotovitel odpovídá za porušení práva jiné osoby z průmyslového nebo
jiného duševního vlastnictví v důsledku použití předmětu díla, jestliže
k tomuto porušení dojde podle československého právního řádu nebo podle
právního řádu státu, kde má být předmět díla využit, a zhotovitel o tom
věděl v době uzavření smlouvy. Pro právní vady díla platí přiměřeně §
434 a 435.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300859