Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - Oddíl 2 - Práva a povinnosti společníků 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » Oddíl 2 - Práva a povinnosti společníků

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYPráva a povinnosti společníků

Paragrafy:   § 97   § 97a   § 98   § 99   § 100  

§ 97

(1) K obchodnímu vedení společnosti jsou oprávněni pouze komplementáři.

(2) V ostatních záležitostech rozhodují komplementáři společně s
komanditisty většinou hlasů, pokud společenská smlouva nestanoví jinak.

(3) Při hlasování má každý společník jeden hlas, nestanoví-li
společenská smlouva jiný počet hlasů.

(4) Ke změně společenské smlouvy je zapotřebí souhlasu všech
společníků, nestanoví-li tento zákon jinak. Společenská smlouva může
stanovit, že k její změně postačuje souhlas většiny komplementářů spolu
se souhlasem většiny komanditistů. Může rovněž stanovit, že k převodu
podílu komanditisty na jinou osobu se nevyžaduje souhlas ostatních
společníků. Ustanovení § 115 platí obdobně.

(5) K uzavření smluv podle § 67a se vyžaduje souhlas většiny
komplementářů spolu se souhlasem většiny komanditistů.

§ 97a

Komanditista je povinen vložit do základního kapitálu společnosti vklad
ve výši určené společenskou smlouvou, minimálně však 5 000 Kč. Vklad je
povinen splatit ve lhůtě stanovené společenskou smlouvou, jinak bez
zbytečného odkladu po vzniku společnosti, popřípadě po vzniku své
účasti na společnosti.

§ 98

Komanditista je oprávněn nahlížet do účetních knih a účetních dokladů
společnosti a kontrolovat tam obsažené údaje nebo k tomu zmocnit
auditora. Má právo na vydání stejnopisu účetní závěrky a právo
požadovat od komplementářů informace o všech záležitostech společnosti.

§ 99

Zákaz konkurence neplatí pro komanditistu, nestanoví-li společenská
smlouva jinak.

§ 100

(1) Rozdělení zisku na část připadající společnosti a část připadající
komplementářům se určí poměrem stanoveným ve společenské smlouvě, jinak
se zisk mezi ně dělí na polovinu. Nevyplývá-li ze společenské smlouvy
něco jiného, část zisku, která připadla společnosti, se po zdanění
rozdělí mezi komanditisty v poměru stanoveném ve společenské smlouvě,
jinak v poměru splacených vkladů.

(2) Nevyplývá-li ze společenské smlouvy něco jiného, rozdělí si
komplementáři část zisku na ně připadající rovným dílem a komanditisté
podle výše splacených vkladů.

(3) Ztrátu zjištěnou účetní závěrkou nesou komplementáři rovným dílem,
nestanoví-li společenská smlouva jinak. Komanditisté jsou povinni
podílet se na úhradě ztráty, stanoví-li tak společenská smlouva. Na
úhradu ztráty nejsou komanditisté povinni vracet podíly na zisku, které
již byly společností vyplaceny.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300196