Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - Oddíl 2 - Veřejný návrh na uzavření smlouvy a jeho účinky 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » Oddíl 2 - Veřejný návrh na uzavření smlouvy a jeho účinky

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYVeřejný návrh na uzavření smlouvy a jeho účinky

Paragrafy:   § 276   § 277   § 278   § 279   § 280  

§ 276

(1) Projev vůle, kterým se navrhovatel obrací na neurčité osoby za
účelem uzavření smlouvy, je veřejným návrhem na uzavření smlouvy (dále
jen "veřejný návrh"), jestliže obsah odpovídá § 269.

(2) Podnět k uzavření smlouvy, který nemá náležitosti uvedené v
odstavci 1, se považuje pouze za výzvu k podávání návrhů na uzavření
smlouvy.

§ 277

Veřejný návrh lze odvolat, jestliže navrhovatel odvolání oznámí před
přijetím veřejného návrhu způsobem, kterým byl veřejný návrh zveřejněn.

§ 278

Na základě veřejného návrhu je smlouva uzavřena s osobou, která v
souladu s obsahem veřejného návrhu a ve lhůtě v něm stanovené, jinak ve
lhůtě přiměřené, nejdříve navrhovateli oznámí, že návrh přijímá, a
navrhovatel jí uzavření smlouvy potvrdí. Přijme-li veřejný návrh
současně několik osob, může navrhovatel zvolit, kterému příjemci
uzavření smlouvy potvrdí.

§ 279

(1) Uzavření smlouvy je navrhovatel povinen potvrdit příjemci bez
zbytečného odkladu poté, kdy mu došlo přijetí návrhu podle § 278.

(2) Jestliže navrhovatel potvrdí příjemci uzavření smlouvy později, než
stanoví odstavec 1, smlouva nevznikne, odmítne-li příjemce uzavření
smlouvy a zprávu o tom zašle navrhovateli bez zbytečného odkladu poté,
kdy mu došlo opožděné potvrzení navrhovatele o uzavření smlouvy.

§ 280

Stanoví-li to výslovně veřejný návrh, je smlouva uzavřena se všemi
osobami, které veřejný návrh přijaly ve lhůtě v něm určené.


Obchodní zákoník ›  Část třetí - Obchodní závazkové vztahy ›  Hlava I - Obecná ustanovení ›  Díl III - Některá ustanovení o uzavírání smlouvy ›  Oddíl 2 - Veřejný návrh na uzavření smlouvy a jeho účinky

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300508