Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - Díl I - Úvodní ustanovení 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » Díl I - Úvodní ustanovení

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYÚvodní ustanovení

Paragrafy:   § 1   § 2   § 3   § 3a   § 4  

§ 1

Rozsah působnosti

(1) Tento zákon upravuje postavení podnikatelů, obchodní závazkové
vztahy, jakož i některé jiné vztahy s podnikáním související, a
zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství ^1).

(2) Právní vztahy uvedené v odstavci 1 se řídí ustanoveními tohoto
zákona. Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, řeší se
podle předpisů práva občanského. Nelze-li je řešit ani podle těchto
předpisů, posoudí se podle obchodních zvyklostí, a není-li jich, podle
zásad, na kterých spočívá tento zákon.

§ 2

Podnikání

(1) Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně
podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem
dosažení zisku.

(2) Podnikatelem podle tohoto zákona je:

a) osoba zapsaná v obchodním rejstříku,

b) osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,

c) osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění
podle zvláštních předpisů,

d) osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence
podle zvláštního předpisu.

(3) Místem podnikání fyzické osoby je adresa zapsaná jako její místo
podnikání v obchodním rejstříku nebo v jiné zákonem upravené evidenci.
Podnikatel je povinen zapisovat do obchodního rejstříku své skutečné
místo podnikání. Sídlem organizační složky podniku (§ 7) se rozumí
adresa jejího umístění.

§ 3

zrušen

§ 3a

Neoprávněné podnikání

(1) Povaha nebo platnost právního úkonu není dotčena tím, že určité
osobě je zakázáno podnikat nebo že nemá oprávnění k podnikání; tím není
dotčen § 49a občanského zákoníku.

(2) Osoba, která uskutečňuje činnost, k níž se podle zvláštních
právních předpisů vyžaduje ohlášení nebo povolení, bez takového
ohlášení nebo povolení, a osoby, které takovou činnost uskutečňují
jménem jiné osoby anebo na její účet, odpovídají za škodu tím
způsobenou; tím není dotčena jejich odpovědnost podle zvláštních
právních předpisů.

§ 4

Ustanoveními tohoto zákona se řídí i vztahy jiných osob než
podnikatelů, stanoví-li to tento zákon nebo zvláštní zákon.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300034