Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - Díl II - Vznik a zánik členství 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » Díl II - Vznik a zánik členství

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYVznik a zánik členství

Paragrafy:   § 227   § 228   § 229   § 230   § 231   § 232   § 233   § 234   § 235   § 236  

§ 227

(1) Členy družstva mohou být osoby fyzické i právnické. Je-li podle
stanov členství podmíněno pracovním vztahem k družstvu, může se členem
stát fyzická osoba, která skončila povinnou školní docházku a dosáhla
15 let svého věku.

(2) Po splnění podmínek vyplývajících ze zákona a stanov vzniká
členství:

a) při založení družstva dnem vzniku družstva,

b) za trvání družstva přijetím za člena na základě písemné členské
přihlášky,

c) převodem členství, nebo

d) jiným způsobem stanoveným zákonem.

(3) Je-li podle stanov podmínkou členství pracovní vztah člena k
družstvu a nevyplývá-li ze stanov něco jiného, vzniká členství dnem,
který byl sjednán jako den vzniku pracovního vztahu, a zaniká dnem
zániku pracovního vztahu člena k družstvu.

(4) Členství nevzniká před zaplacením vstupního vkladu.

(5) Podrobnější úpravu členství, jeho vzniku a zániku upravují stanovy.

§ 228

Družstvo vede seznam všech svých členů. Do seznamu se zapisuje kromě
firmy nebo názvu a sídla právnické osoby nebo jména a bydliště fyzické
osoby jako člena i výše jejího členského vkladu a výše, v níž byl
splacen. Do seznamu se bez zbytečného odkladu vyznačí všechny změny
evidovaných skutečností. Představenstvo umožní každému, kdo osvědčí
právní zájem, aby do seznamu nahlédl. Člen družstva má právo do seznamu
nahlížet a žádat vydání potvrzení o svém členství a obsahu jeho zápisu
v seznamu.

§ 229

(1) Členská práva a povinnosti může člen převést na jiného člena
družstva, pokud to stanovy nevylučují. Dohoda o převodu členských práv
a povinností na jinou osobu podléhá souhlasu představenstva. Stanovy
mohou určit důvody, které převod vylučují. Proti zamítavému rozhodnutí
se může člen odvolat k členské schůzi. Rozhodnutím představenstva nebo
členské schůze o schválení dohody o převodu členských práv a povinností
se stává nabyvatel členských práv a povinností členem družstva v
rozsahu práv a povinností převádějícího člena.

(2) Stanovy mohou určit případy, kdy představenstvo nesmí odmítnout
souhlas s převodem členských práv a povinností nebo se nevyžaduje
souhlas představenstva.

§ 230

Převod práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu na
základě dohody nepodléhá souhlasu orgánů družstva. Členská práva a
povinnosti spojená s členstvím přecházejí na nabyvatele ve vztahu k
družstvu předložením smlouvy o převodu členství příslušnému družstvu
nebo pozdějším dnem uvedeným v této smlouvě. Tytéž účinky jako
předložení smlouvy o převodu členství nastávají, jakmile příslušné
družstvo obdrží písemné oznámení dosavadního člena o převodu členství a
písemný souhlas nabyvatele členství.

§ 231

(1) Členství zaniká písemnou dohodou, vystoupením, vyloučením,
prohlášením konkursu na majetek člena, zamítnutím insolvenčního návrhu
pro nedostatek majetku člena, pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí
postižením členských práv a povinností, vydáním exekučního příkazu k
postižení členských práv a povinností po právní moci usnesení o
nařízení exekuce nebo zánikem družstva.

(2) Jestliže byl zrušen konkurs na majetek člena z jiných důvodů než po
splnění rozvrhového usnesení nebo proto, že majetek dlužníka je zcela
nepostačující, jeho členství se obnovuje; jestliže již družstvo
vyplatilo jeho vypořádací podíl, musí jej do 2 měsíců od zrušení
konkursu družstvu nahradit. To platí obdobně i v případě, že byl
pravomocně zastaven výkon rozhodnutí postižením členských práv a
povinností člena v družstvu nebo pravomocně zastavena exekuce podle
zvláštního právního předpisu.

(3) Vystoupením zaniká členství v době určené stanovami, nejdéle však
uplynutím šesti měsíců ode dne, kdy člen písemně oznámil vystoupení
představenstvu družstva.

(4) Člen může být vyloučen, jestliže opětovně a přes výstrahu porušuje
členské povinnosti, nebo z jiných důležitých důvodů uvedených ve
stanovách. Fyzická osoba může být vyloučena také, byla-li pravomocně
odsouzena pro úmyslný trestný čin, který spáchala proti družstvu nebo
členu družstva. O vyloučení, které musí být členu písemně oznámeno,
rozhoduje, pokud stanovy neurčují jinak, představenstvo. Proti
rozhodnutí o vyloučení má právo podat člen odvolání k členské schůzi.
Není-li právo na odvolání uplatněno do tří měsíců ode dne, kdy se člen
dověděl nebo mohl dovědět o rozhodnutí o vyloučení, zaniká.

(5) Soud na návrh člena, jehož se rozhodnutí týká, prohlásí rozhodnutí
členské schůze o vyloučení za neplatné, je-li v rozporu s právními
předpisy nebo stanovami. Není-li právo na podání návrhu uplatněno do 3
měsíců ode dne konání členské schůze, která vyloučení potvrdila, nebo
jestliže nebyla řádně svolána, ode dne, kdy se člen mohl dovědět o
konání členské schůze, která vyloučení potvrdila, nejpozději ale do
jednoho roku od jejího konání, zaniká.

(6) Jestliže je důvodem návrhu podle odstavce 5, že tvrzené rozhodnutí
členská schůze nepřijala proto, že o něm nehlasovala, anebo že obsah
tvrzeného rozhodnutí neodpovídá rozhodnutí, které členská schůze
přijala, lze podat návrh do 3 měsíců ode dne, kdy se člen o tvrzeném
rozhodnutí dozvěděl, nejdéle však do jednoho roku ode dne konání nebo
tvrzeného konání členské schůze.

§ 232

(1) Členství fyzické osoby zaniká smrtí. Dědic členských práv a
povinností zůstavitele může požádat družstvo o členství. Zákon nebo
stanovy mohou určit, kdy představenstvo nesmí dědicovo členství
odmítnout nebo kdy se nevyžaduje souhlas představenstva s nabytím
členských práv a povinností dědicem.

(2) Souhlas představenstva se nevyžaduje, jestliže dědic nabyl práva a
povinnosti spojené s členstvím v bytovém družstvu.

(3) Dědic, který se nestal členem, má nárok na vypořádací podíl člena,
jehož členství zaniklo.

(4) Členství právnické osoby v družstvu zaniká jejím vstupem do
likvidace nebo prohlášením konkursu, popřípadě jejím zánikem. Má-li
právnická osoba právního nástupce, vstupuje nástupce do všech
dosavadních jejích členských práv a povinností.

§ 233

(1) Při zániku členství za trvání družstva má dosavadní člen nárok na
vypořádací podíl.

(2) Vypořádací podíl se určí poměrem splaceného členského vkladu
dosavadního člena násobeného počtem ukončených roků jeho členství k
souhrnu splacených členských vkladů všech členů násobených ukončenými
roky jejich členství.

(3) Pro určení vypořádacího podílu je rozhodný stav vlastního kapitálu
družstva podle účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo. Při
určování výše vypořádacího podílu se nepřihlíží ke kapitálu, jenž je v
nedělitelném fondu, a jestliže to vyplývá ze stanov, i v jiných
zajišťovacích fondech. Rovněž se nepřihlíží k vkladům členů s kratším
než ročním členstvím přede dnem, k němuž se řádná účetní závěrka
sestavuje.

(4) Nárok na vypořádací podíl je splatný uplynutím tří měsíců od
schválení účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo. Nárok na
podíl na zisku vzniká jen za období trvání členství.

(5) Ustanovení odstavců 2 až 4 se použijí, jen pokud stanovy neurčují
jinak.

§ 234

(1) Vypořádací podíl se uhrazuje v penězích. Stanovy mohou určit, že v
případech, kdy členský vklad spočíval zcela nebo zčásti v převodu
vlastnického práva k nemovitosti na družstvo, může člen žádat
vypořádání vrácením této nemovitosti, a to v hodnotě, která je
evidována v majetku družstva v době zániku jeho členství. Je-li výše
vypořádacího podílu menší, než činí hodnota vrácené nemovitosti, je
nabývající člen povinen uhradit družstvu rozdíl v penězích. Stanovy
mohou určit, že obdobně se postupuje i v případě, kdy spočíval členský
vklad v poskytnutí jiného věcného plnění. Družstvo odpovídá členovi,
jestliže nakládá s majetkem družstva způsobem, jenž by toto vrácení
znemožňoval.

(2) Nárok podle odstavce 1 na vrácení zemědělské půdy vložené do
družstva má člen i v případě, že tento nárok stanovy neurčují.

§ 235

Nedělitelný fond

(1) Družstvo je povinno při svém vzniku zřídit nedělitelný fond,
nejméně ve výši 10 % zapisovaného základního kapitálu. Tento fond
družstvo doplňuje, nejméně o 10 % ročního čistého zisku, a to až do
doby, než výše nedělitelného fondu dosáhne částky rovnající se polovině
zapisovaného základního kapitálu družstva. Stanovy mohou určit, že se
vytváří vyšší nedělitelný fond nebo další zajišťovací fondy.

(2) Nedělitelný fond se nesmí použít za trvání družstva k rozdělení
mezi členy.

§ 236

Rozdělení zisku

(1) Na určení zisku, který se má rozdělit mezi členy, se usnáší členská
schůze při projednání řádné účetní závěrky.

(2) Nevyplývá-li ze stanov něco jiného, určí se podíl člena na zisku
určeném k rozdělení mezi členy poměrem výše jeho splaceného vkladu k
splaceným vkladům všech členů; u členů, jejichž členství v rozhodném
roce trvalo jen část roku, se tento podíl poměrně krátí.

(3) Stanovy družstva nebo usnesení členské schůze, připouštějí-li to
stanovy, mohou určit jiný způsob vymezení podílu člena na zisku, který
se má rozdělit mezi členy.


Obchodní zákoník ›  Část druhá - Obchodní společnosti a družstvo ›  Hlava II - Družstvo ›  Díl II - Vznik a zánik členství

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300439