Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - Díl XVII - Smlouva o zprostředkování 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » Díl XVII - Smlouva o zprostředkování

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYSmlouva o zprostředkování

Paragrafy:   § 642   § 643   § 644   § 645   § 646   § 647   § 648   § 649   § 650   § 651  

§ 642

Základní ustanovení

Smlouvou o zprostředkování se zprostředkovatel zavazuje, že bude
vyvíjet činnost směřující k tomu, aby zájemce měl příležitost uzavřít
určitou smlouvu s třetí osobou, a zájemce se zavazuje zaplatit
zprostředkovateli úplatu (provizi).

§ 643

Zprostředkovatel je povinen bez zbytečného odkladu sdělovat zájemci
okolnosti důležité pro jeho rozhodování o uzavření zprostředkovávané
smlouvy a zájemce je povinen sdělovat zprostředkovateli skutečnosti,
jež pro něho mají rozhodný význam pro uzavření této smlouvy.

§ 644

Zprostředkovateli vzniká nárok na provizi, je-li uzavřena smlouva, jež
je předmětem zprostředkování.

§ 645

Vyplývá-li ze smlouvy, že zprostředkovatel je povinen pouze obstarat
pro zájemce příležitost uzavřít s třetí osobou smlouvu s určitým
obsahem, vzniká zprostředkovateli nárok na provizi již obstaráním této
příležitosti.

§ 646

Jestliže podle smlouvy vzniká zprostředkovateli nárok na provizi teprve
splněním závazku třetí osoby ze zprostředkovávané smlouvy, vzniká
zprostředkovateli tento nárok rovněž v případě, kdy závazek třetí osoby
vůči zájemci zanikl nebo splnění závazku třetí osoby se oddálilo z
důvodů, za něž odpovídá zájemce. Je-li základem pro určení výše provize
rozsah splněného závazku třetí osoby, započítává se do tohoto základu i
plnění neuskutečněné z důvodů, za něž odpovídá zájemce.

§ 647

(1) Zprostředkovatel má nárok na provizi sjednanou, jinak obvyklou za
zprostředkování obdobných smluv v době uzavření smlouvy o
zprostředkování. Zprostředkovateli však nevzniká nárok na provizi,
jestliže smlouva s třetí osobou byla uzavřena bez jeho součinnosti,
nebo jestliže v rozporu se smlouvou byl činný jako zprostředkovatel též
pro osobu, s níž byla uzavřena zprostředkovávaná smlouva.

(2) Nárok na úhradu nákladů spojených se zprostředkováním má
zprostředkovatel vedle provize, jen když to bylo výslovně sjednáno, a v
pochybnostech jen při vzniku nároku na provizi.

§ 648

Zprostředkovatel je povinen pro potřebu zájemce uschovat doklady, jež
nabyl v souvislosti se zprostředkovatelskou činností, a to po dobu, po
kterou mohou být tyto doklady významné pro ochranu zájmů zájemce.

§ 649

(1) Zprostředkovatel neručí za splnění závazku třetích osob, s kterými
zprostředkoval uzavření smlouvy; nesmí však navrhovat zájemci uzavření
smlouvy s osobou, ohledně které ví nebo musí vědět, že je důvodná
pochybnost, že splní řádně a včas své závazky ze zprostředkované
smlouvy.

(2) Jestliže o to zájemce požádá, je zprostředkovatel povinen mu sdělit
údaje potřebné k posouzení důvěryhodnosti osoby, s kterou
zprostředkovatel navrhuje uzavření smlouvy.

§ 650

Smlouva o zprostředkování zaniká, jestliže smlouva, jež je předmětem
zprostředkování, není uzavřena v době určené ve smlouvě o
zprostředkování. Není-li tato doba takto určena, může kterákoli strana
smlouvu ukončit tím, že to oznámí druhé straně.

§ 651

Vzniku práva zprostředkovatele na provizi nebrání skutečnost, že teprve
po zániku smlouvy o zprostředkování je s třetí osobou uzavřena smlouva
(§ 644), popřípadě splněna smlouva (§ 646), na kterou se vztahovala
jeho zprostředkovatelská činnost.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300698