Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - Díl XXI - Smlouva o inkasu 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » Díl XXI - Smlouva o inkasu

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYSmlouva o inkasu

Paragrafy:   § 692   § 693   § 694   § 695   § 696   § 697   § 698   § 699  

§ 692

Základní ustanovení

Smlouvou o inkasu se zavazuje banka obstarat pro příkazce přijetí
plnění určité peněžní pohledávky od určitého dlužníka nebo obstarat
jiný inkasní úkon.

§ 693

(1) Banka požádá dlužníka o zaplacení peněžní částky nebo provedení
úkonu vyžadovaného podle smlouvy uzavřené s příkazcem. Odmítne-li
dlužník požadovanou částku zaplatit nebo uskutečnit požadovaný právní
úkon anebo jestliže tak neučiní bez zbytečného odkladu, podá o tom
banka ihned zprávu příkazci.

(2) Při obstarávání inkasa je banka povinna postupovat s odbornou péčí
podle pokynu příkazce, avšak neodpovídá za to, že inkaso se
neuskuteční.

§ 694

Přijatou peněžní částku nebo cenné papíry, jež byly předmětem inkasního
úkonu, je povinna banka předat bez zbytečného odkladu příkazci. Banka
odpovídá za škodu způsobenou ztrátou, zničením nebo poškozením těchto
dokumentů, ledaže jim nemohla zabránit při vynaložení odborné péče.

§ 695

Má-li podle smlouvy banka obstarat inkaso prostřednictvím jiné banky
určené příkazcem, uskutečňuje se inkaso touto bankou na účet a
nebezpečí příkazce.

§ 696

Není-li úplata za obstarání inkasa určena ve smlouvě, je příkazce
povinen zaplatit bance úplatu obvyklou v době uzavření smlouvy.

Bankovní dokumentární inkaso

§ 697

Smlouvou o bankovním dokumentárním inkasu se zavazuje banka vydat třetí
osobě dokumenty opravňující nakládat se zbožím nebo jiné doklady,
bude-li při jejich vydání zaplacena určitá peněžní částka nebo proveden
jiný inkasní úkon.

§ 698

Dokumenty uvedené ve smlouvě je banka povinna převzít a opatrovat s
odbornou péčí.

§ 699

Práva a povinnosti stran se řídí podpůrně ustanoveními o smlouvě
mandátní.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300702