Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - Oddíl 6 - Finanční zajištění 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » Oddíl 6 - Finanční zajištění

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYFinanční zajištění

Paragrafy:   § 323a   § 323b   § 323c   § 323d   § 323e   § 323f   § 323g   § 323h   § 323i  

§ 323a

(1) Finančním zajištěním se v souladu s právem Evropských
společenství ^5) rozumí

a) zástavní právo k finančnímu kolaterálu sjednané stranami uvedenými v
odstavci 3 za účelem zajištění pohledávky finančního charakteru a

b) převod finančního kolaterálu sjednaný stranami uvedenými v odstavci
3 za účelem zajištění nebo jiného krytí pohledávky finančního
charakteru, včetně repo obchodů, přičemž, pokud to povaha finančního
kolaterálu připouští, dochází k převodu vlastnického práva k němu na
příjemce finančního zajištění,

nebylo-li sjednáno, že nejde o finanční zajištění.

(2) Pro účely finančního zajištění se rozumí

a) pohledávkami finančního charakteru pohledávky z obchodů, jejichž
předmětem jsou výlučně peněžní prostředky nebo finanční nástroje; tyto
pohledávky mohou být zcela nebo zčásti složeny

1. ze současných nebo budoucích, podmíněných nebo nepodmíněných
pohledávek, včetně pohledávek vyplývajících z rámcové či obdobné
smlouvy,

2. z pohledávek určité třídy nebo druhu, vznikajících příležitostně,
nebo

3. z pohledávek vůči jiné osobě, než je poskytovatel finančního
zajištění,

b) finančním kolaterálem peněžní prostředky nebo finanční nástroje,
které jsou poskytovatelem finančního zajištění poskytnuty jako předmět
finančního zajištění; poskytnutím finančního zajištění se rozumí
odevzdání finančního kolaterálu, připsání finančního kolaterálu na
určený účet, zápis v evidenci investičních nástrojů, rubopis nebo jiný
úkon, kterým je umožněno příjemci finančního zajištění nebo osobě
jednající na jeho účet vlastnit finanční kolaterál či jej držet nebo
nakládat s ním anebo vykonávat práva k němu,

c) finančním nástrojem investiční nástroj ^9) a pohledávky a práva
související s investičním nástrojem,

d) peněžními prostředky peníze připsané na účet v jakékoliv měně,
pohledávka na výplatu těchto peněz nebo obdobná pohledávka na vrácení
peněz, zejména pohledávka z obchodu na finančním trhu,

e) repo obchodem prodej finančních nástrojů se současně sjednanou
zpětnou koupí a koupě finančních nástrojů se současně sjednaným zpětným
prodejem,

f) rozhodnou skutečností prodlení s plněním zajištěné pohledávky
finančního charakteru nebo jiná skutečnost, ze které na základě zákona
nebo ujednání o finančním zajištění vzniká právo příjemce finančního
zajištění na uspokojení své zajištěné pohledávky z poskytnutého
finančního kolaterálu nebo na základě které dojde k závěrečnému
vyrovnání podle zvláštního právního předpisu,

g) rovnocenným finančním kolaterálem

1. v případě peněžních prostředků stejná částka ve stejné měně,

2. v případě finančních nástrojů finanční nástroje stejného druhu
vydané stejnou osobou ve stejné měně, ve stejné emisi nebo třídě, ve
stejné formě a stejné podobě, ze kterých vznikají stejná práva a mají
stejnou jmenovitou hodnotu, mají-li jmenovitou hodnotu, nebo jiná
aktiva, pokud při sjednání finančního zajištění poskytovatel a příjemce
finančního zajištění stanovili, že tato aktiva budou poskytnuta, pokud
nastane skutečnost vymezená v ujednání o finančním zajištění vztahující
se k finančním nástrojům poskytnutým jako finanční kolaterál nebo
takové finanční nástroje ovlivňující.

(3) Poskytovatelem a příjemcem finančního zajištění podle tohoto zákona
může být při dodržení podmínek stanovených zvláštními právními předpisy
pouze

a) banka ^10 ^10) nebo zahraniční banka,

b) jiná úvěrová instituce se sídlem na území členského státu Evropské
unie nebo jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor uvedená
ve směrnici Evropských společenství upravující tzv. instituce trvale
vyřazené ^11),

c) pojišťovna ^6c ^6c), zajišťovna ^6c ^6c), obchodník s cennými papíry ^6d),
investiční společnost ^6e), investiční fond6e), penzijní fond6f) nebo
jiná finanční instituce ^6) podléhající dohledu podle zvláštních
právních předpisů nebo zahraničnímu dohledu,

d) ústřední protistrana ^7 ^7), zúčtovatel ^7 ^7), clearingová instituce ^12)
nebo osoba s obdobnou náplní činnosti při obchodování s deriváty
podléhající dohledu podle zvláštního právního předpisu nebo
zahraničnímu dohledu,

e) spořitelní a úvěrní družstvo ^13),

f) osoba se sídlem v členském státě Evropské unie nebo jiném státě
tvořícím Evropský hospodářský prostor oprávněná vydávat elektronické
peněžní prostředky a podnikající nebo provozující svou činnost na území
České republiky na základě jednotné licence ^10 ^10) v souladu s právem
Evropských společenství ^14),

g) Česká republika,

h) územní samosprávný celek včetně obdobných zahraničních
veřejnoprávních osob,

i) jiný stát, včetně státních institucí, které odpovídají za správu
veřejného dluhu nebo vedou účty zákazníkům,

j) Česká národní banka,

k) zahraniční centrální banka,

l) Evropská centrální banka,

m) Mezinárodní měnový fond,

n) Evropská investiční banka,

o) Banka pro mezinárodní platby,

p) mezinárodní rozvojová banka ^15),

r) jiná právnická osoba, pokud je druhou smluvní stranou ujednání o
finančním zajištění v okamžiku jeho sjednání osoba uvedená v písmenech
a) až p).

(4) Vznik finančního zajištění není dotčen právem poskytovatele
finančního zajištění na nahrazení finančního kolaterálu srovnatelné
hodnoty finančním kolaterálem (odstavec 5), doplnění finančního
kolaterálu srovnatelné hodnoty (odstavec 6) nebo na odebrání
přebytečného finančního kolaterálu srovnatelné hodnoty (odstavec 7),
je-li kterékoliv z těchto práv sjednáno.

(5) Bylo-li to sjednáno, může poskytovatel finančního zajištění
nahradit poskytnutý finanční kolaterál jiným finančním kolaterálem
srovnatelné hodnoty.

(6) Jestliže se zajištění pohledávky stane nedostatečným, zejména
dojde-li ke změně hodnoty finančního kolaterálu nebo výše příslušné
pohledávky finančního charakteru, může příjemce finančního zajištění
požadovat doplnění finančního kolaterálu, ledaže bylo sjednáno jinak.

(7) Bylo-li to sjednáno, může poskytovatel finančního zajištění
požadovat vrácení části finančního kolaterálu v rozsahu převyšujícím
výši zajištěné pohledávky.

(8) Rovnocenný finanční kolaterál a finanční kolaterál podle odstavců 5
a 6 je považován za předmět stejného ujednání jako původní finanční
kolaterál a je na něj nahlíženo, jako kdyby byl poskytnut ve stejný
okamžik, kdy byl poskytnut původní finanční kolaterál.

(9) Sjednání i vznik finančního zajištění, včetně identifikace
finančního kolaterálu, musí být doloženo buď písemně, nebo jiným
záznamem umožňujícím uchování informací, jinak se nejedná o finanční
zajištění; písemná smlouva se nevyžaduje.

Finanční zajištění zástavním právem k finančnímu nástroji

§ 323b

(1) Finanční zajištění může být sjednáno jako zástavní právo k
finančnímu nástroji. Je-li zastaveným finančním nástrojem investiční
nástroj, použije se na finanční zajištění zástavním právem k finančnímu
nástroji ustanovení zvláštního právního předpisu upravujícího cenné
papíry ^16), pokud tento zákon nestanoví jinak.

(2) Bylo-li to sjednáno, je příjemce finančního zajištění oprávněn
podle sjednaných podmínek vykonávat práva se zastaveným finančním
nástrojem spojená a nakládat s ním, včetně práva převést finanční
nástroj na třetí osobu nebo zastavit zastavený finanční nástroj. Je-li
příjemce finančního zajištění oprávněn nakládat se zastaveným finančním
nástrojem, není oprávněn nakládat s tímto finančním nástrojem
poskytovatel finančního zajištění.

(3) Jestliže příjemce finančního zajištění podle odstavce 2 nakládá se
zastaveným finančním nástrojem, zástavní právo příjemce finančního
zajištění zaniká.

(4) Jestliže příjemce finančního zajištění nakládá podle odstavce 2 se
zastaveným finančním nástrojem, je povinen nahradit chybějící zastavený
finanční nástroj rovnocenným finančním kolaterálem nejpozději v den,
kdy je splatná zajištěná pohledávka finančního charakteru; tím není
dotčeno ustanovení § 323a odst. 8.

(5) Bylo-li to sjednáno, může příjemce finančního zajištění v případě,
kdy nakládá podle odstavce 2 se zastaveným finančním nástrojem, místo
nahrazení chybějícího zastaveného finančního nástroje rovnocenným
finančním kolaterálem podle odstavce 4, započíst zajištěnou pohledávku
proti pohledávce poskytovatele finančního zajištění na poskytnutí
rovnocenného finančního kolaterálu. Nejsou-li tyto pohledávky stejného
druhu, dojde před započtením k ocenění finančních nástrojů, které jsou
předmětem pohledávek, a nahrazení těchto pohledávek peněžitými
pohledávkami ve stejné měně ve výši jejich ocenění. Pokud není způsob
ocenění předem sjednaný, provede se ocenění způsobem, který je obvyklý
na finančních trzích.

§ 323c

(1) Nastala-li rozhodná skutečnost, má příjemce finančního zajištění
právo na uspokojení své pohledávky

a) prodejem a uspokojením zajištěné pohledávky z výtěžku prodeje nebo
přivlastněním zastaveného finančního nástroje a započtením pohledávky
na vyplacení hodnoty přivlastněného finančního nástroje proti zajištěné
pohledávce, nebo

b) výkonem práva spojeného s finančním nástrojem.

(2) Na prodej zastaveného finančního nástroje podle odstavce 1 se
nevztahují ustanovení zvláštních právních předpisů týkajících se
uspokojení ze zástavy ^17). Prodej zastaveného finančního nástroje
provede příjemce finančního zajištění v souladu se sjednanými
podmínkami.

(3) Není-li způsob prodeje zastaveného finančního nástroje podle
odstavce 2 sjednán, prodá příjemce finančního zajištění finanční
nástroj způsobem, který je obvyklý na finančních trzích.

(4) Pokud nebylo sjednáno jinak, na uspokojení pohledávky podle
odstavce 1 se nevztahují požadavky, aby

a) příjemce finančního zajištění předem oznámil, že prodá zastavený
finanční nástroj,

b) podmínky prodeje schválil soud nebo jiný orgán veřejné moci, nebo
jiná osoba,

c) byl prodej proveden veřejnou dražbou nebo jiným způsobem podle
zvláštního právního předpisu, nebo

d) podmínkou vzniku práva příjemce finančního zajištění prodat
zastavený finanční nástroj bylo uplynutí určité lhůty.

(5) Uspokojení pohledávky příjemce finančního zajištění přivlastněním
zastaveného finančního nástroje podle odstavce 1 písm. a) je možné
pouze tehdy, bylo-li to sjednáno a je-li součástí tohoto ujednání
rovněž způsob ocenění finančního nástroje.

(6) V případě, kdy nastala rozhodná skutečnost a příjemce finančního
zajištění vykonával právo nakládat se zastaveným finančním nástrojem a
nenahradil chybějící zastavený finanční nástroj rovnocenným finančním
kolaterálem, může být pohledávka poskytovatele finančního zajištění na
poskytnutí rovnocenného finančního kolaterálu započtena proti zajištěné
pohledávce nebo zahrnuta do závěrečného vyrovnání podle zvláštního
právního předpisu upravujícího podnikání na kapitálovém trhu. Nejsou-li
tyto pohledávky stejného druhu, dojde před započtením k ocenění
finančních nástrojů, které jsou předmětem pohledávek, a nahrazení
těchto pohledávek peněžitými pohledávkami ve stejné měně ve výši jejich
ocenění. Pokud není způsob ocenění předem sjednaný, provede se ocenění
způsobem, který je obvyklý na finančních trzích.

Finanční zajištění zástavním právem k peněžním prostředkům

§ 323d

(1) Finanční zajištění může být sjednáno jako zástavní právo k peněžním
prostředkům.

(2) Bylo-li to sjednáno, je příjemce finančního zajištění oprávněn
podle sjednaných podmínek nakládat se zastavenými peněžními prostředky.
Je-li příjemce finančního zajištění oprávněn nakládat se zastavenými
peněžními prostředky, není oprávněn nakládat s těmito peněžními
prostředky poskytovatel finančního zajištění.

(3) Jestliže příjemce finančního zajištění nakládá podle odstavce 2 se
zastavenými peněžními prostředky, je povinen vrátit peněžní prostředky
ve výši, s níž nakládal, nejpozději v den, kdy je splatná zajištěná
pohledávka finančního charakteru; tím není dotčeno ustanovení § 323a
odst. 8.

(4) Bylo-li to sjednáno, může příjemce finančního zajištění v případě,
kdy nakládá podle odstavce 2 se zastavenými peněžními prostředky, místo
vrácení peněžních prostředků podle odstavce 3 započíst zajištěnou
pohledávku proti pohledávce poskytovatele finančního zajištění na
vrácení peněžních prostředků. Není-li zajištěná pohledávka peněžitá,
dojde před započtením k ocenění finančních nástrojů, které jsou
předmětem zajištěné pohledávky, a nahrazení této pohledávky peněžitou
pohledávkou ve výši jejich ocenění. Pokud není způsob ocenění předem
sjednaný, provede se ocenění způsobem, který je obvyklý na finančních
trzích.

§ 323e

(1) Nastala-li rozhodná skutečnost, má příjemce finančního zajištění
právo na uspokojení své pohledávky ze zastavených peněžních prostředků.

(2) V případě, kdy nastala rozhodná skutečnost a příjemce finančního
zajištění nakládal se zastavenými peněžními prostředky, a nevrátil
chybějící peněžní prostředky, může být pohledávka poskytovatele
finančního zajištění na vrácení peněžních prostředků započtena proti
zajištěné pohledávce nebo zahrnuta do závěrečného vyrovnání podle
zvláštního právního předpisu upravujícího podnikání na kapitálovém
trhu. Není-li zajištěná pohledávka peněžitá, dojde před započtením k
ocenění finančních nástrojů, které jsou předmětem zajištěné pohledávky,
a nahrazení této pohledávky peněžitou pohledávkou ve výši jejich
ocenění. Pokud není způsob ocenění předem sjednaný, provede se ocenění
způsobem, který je obvyklý na finančních trzích.

§ 323f

Převod finančního kolaterálu

Právní účinky finančního zajištění ve formě převodu finančního
kolaterálu se řídí ujednáním stran bez ohledu na obecnou úpravu
zajišťovacího převodu práva, zajišťovacího postoupení pohledávky a
zástavního práva; tím není dotčeno ustanovení § 323a.

§ 323g

zrušen

§ 323h

zrušen

§ 323i

zrušenAdresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300543