Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - Díl XI - Smlouva komisionářská 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » Díl XI - Smlouva komisionářská

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYSmlouva komisionářská

Paragrafy:   § 577   § 578   § 579   § 580   § 581   § 582   § 583   § 584   § 585   § 586   § 587   § 588   § 589   § 590  

§ 577

Základní ustanovení

Smlouvou komisionářskou se zavazuje komisionář, že zařídí vlastním
jménem pro komitenta na jeho účet určitou obchodní záležitost, a
komitent se zavazuje zaplatit mu úplatu.

§ 578

(1) Komisionář je povinen při zařizování záležitosti jednat s potřebnou
odbornou péčí podle pokynů komitenta.

(2) Od pokynů komitenta se může komisionář odchýlit, jen když je to v
zájmu komitenta a nemůže-li si vyžádat jeho včasný souhlas. Při
porušení této povinnosti nemusí komitent uznat jednání za uskutečněné
na svůj účet, jestliže účinnost jednání pro sebe odmítl bez zbytečného
odkladu poté, co se o obsahu jednání dověděl.

§ 579

(1) Komisionář je povinen chránit jemu známé zájmy komitenta
související se zařizováním záležitosti a oznámit mu všechny okolnosti,
jež mohou mít vliv na změnu komitentových příkazů. Pojištění je
komisionář povinen obstarat, jen když to stanoví smlouva nebo když
dostal k tomu příkaz od komitenta, a to na účet komitenta.

(2) Komisionář je povinen podávat komitentovi zprávy o zařizování
záležitosti způsobem stanoveným ve smlouvě, jinak na výzvu komitenta.

§ 580

(1) Nestanoví-li smlouva něco jiného, je komisionář povinen použít ke
splnění smlouvy jiné osoby, jestliže nemůže svůj závazek splnit sám.

(2) Použije-li komisionář ke splnění závazku jiné osoby, odpovídá jako
by záležitost obstarával sám.

§ 581

Z jednání komisionáře nevznikají komitentu ve vztahu k třetím osobám
ani práva ani povinnosti. Komitent však může přímo na třetí osobě
požadovat vydání věci nebo splnění závazku, které pro něho opatřil
komisionář, jestliže tak nemůže učinit komisionář pro okolnosti, které
se týkají jeho osoby.

§ 582

Komitent může požadovat na komisionáři splnění závazku třetí osoby,
aniž tato splnila svůj závazek vůči komisionáři, jen pokud komisionář
tento závazek písemně převzal nebo jestliže porušil příkazy komitenta
týkající se osoby, s níž měla být smlouva na účet komitenta uzavřena. V
takovém případě platí přiměřeně ustanovení o ručení.

§ 583

(1) K movitým věcem svěřeným komisionáři k prodeji má komitent
vlastnické právo, dokud je nenabude třetí osoba. Vlastnické právo k
movitým věcem získaným pro komitenta nabývá komitent jejich předáním
komisionáři.

(2) Za škodu na věcech uvedených v odstavci 1 odpovídá komisionář podle
ustanovení o smlouvě o skladování.

§ 584

(1) Po zařízení záležitosti je komisionář povinen o výsledku podat
komitentovi zprávu a provést vyúčtování.

(2) Ve zprávě komisionář označí osobu, s kterou smlouvu uzavřel.
Jestliže tak neučiní, je komitent oprávněn vymáhat vůči komisionáři
nárok na plnění závazku z této smlouvy.

§ 585

Komisionář je povinen bez zbytečného odkladu převést na komitenta práva
získaná při zařizování záležitosti a vydat mu vše, co přitom získal, a
komitent je povinen je převzít.

§ 586

Jestliže osoba, s kterou komisionář uzavřel smlouvu při zařizování
záležitosti, poruší své závazky, je komisionář povinen na účet
komitenta splnění těchto závazků vymáhat, nebo jestliže s tím komitent
souhlasí, postoupit mu pohledávky odpovídající těmto závazkům.

§ 587

(1) Nebyla-li výše úplaty sjednána, přísluší komisionáři úplata
přiměřená uskutečněné činnosti a dosaženému výsledku s přihlédnutím k
úplatě obvykle poskytované za obdobnou činnost v době uzavření smlouvy.

(2) Komisionáři vzniká nárok na úplatu, jakmile splní povinnosti
stanovené v § 584 až 586.

§ 588

Zároveň s úplatou je komitent povinen uhradit komisionáři náklady,
které komisionář nutně nebo užitečně vynaložil při plnění svého
závazku. V pochybnostech se má za to, že v úplatě je obsažena i náhrada
nákladů.

§ 589

Pro komisionářskou smlouvu platí obdobně ustanovení § 574 a 575.

§ 590

Je-li předmětem závazku komisionáře trvalá činnost, použije se na vztah
mezi komitentem a komisionářem přiměřeně též ustanovení upravující
smlouvu o obchodním zastoupení.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300692