Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - Oddíl 2 - Místo plnění 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » Oddíl 2 - Místo plnění

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYMísto plnění

Paragrafy:   § 335   § 336   § 337   § 338   § 339  

§ 335

K řádnému splnění závazku se vyžaduje, aby závazek byl splněn ve
stanoveném místě.

§ 336

Není-li místo plnění určeno ve smlouvě a nevyplývá-li něco jiného z
povahy závazku, je dlužník povinen plnit závazek v místě, kde měl v
době uzavření smlouvy své sídlo nebo místo podnikání, popřípadě
bydliště. Vznikl-li však závazek v souvislosti s provozem závodu nebo
provozovny dlužníka, je dlužník povinen splnit závazek v místě tohoto
závodu nebo této provozovny.

§ 337

(1) Peněžitý závazek plní dlužník na své nebezpečí a náklady v sídle
nebo místě podnikání, popřípadě bydlišti věřitele, nestanoví-li smlouva
nebo tento zákon jinak.

(2) Změní-li věřitel po uzavření smlouvy sídlo nebo místo podnikání,
popřípadě bydliště, nese zvýšené náklady a zvýšené nebezpečí spojené s
placením peněžitého závazku, které tím dlužníku vzniknou.

§ 338

Vznikl-li peněžitý závazek v souvislosti s provozem závodu nebo
provozovny věřitele, je dlužník povinen závazek splnit v místě tohoto
závodu nebo provozovny, jestliže plnění peněžitého závazku se má
uskutečnit současně s plněním druhé strany v místě tohoto závodu nebo
této provozovny.

§ 339

(1) Peněžitý závazek lze též platit u banky věřitele ve prospěch jeho
účtu, jestliže to není v rozporu s platebními podmínkami sjednanými
mezi stranami.

(2) Peněžitý závazek placený prostřednictvím banky nebo provozovatele
poštovních služeb je splněn připsáním částky na účet věřitele vedený u
banky nebo vyplacením částky věřiteli v hotovosti.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300581