Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - Díl V - Zrušení, likvidace a změna právní formy družstva 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » Díl V - Zrušení, likvidace a změna právní formy družstva

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYZrušení, likvidace a změna právní formy družstva

Paragrafy:   § 254   § 255   § 256   § 257   § 258   § 259   § 260  

§ 254

(1) Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku. Družstvo zúčastněné
na přeshraniční fúzi zaniká dnem zápisu přeshraniční fúze do obchodního
rejstříku nebo do zahraničního obchodního rejstříku.

(2) Družstvo se zrušuje:

a) usnesením členské schůze,

b) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením
konkursu z důvodu, že majetek dlužníka je zcela nepostačující,

c) rozhodnutím soudu,

d) uplynutím doby, na kterou bylo družstvo zřízeno,

e) dosažením účelu, k němuž bylo družstvo zřízeno.

(3) O rozhodnutí členské schůze o zrušení musí být pořízen notářský
zápis.

§ 255

zrušen

§ 256

zrušen

§ 257

(1) Soud může na návrh státního orgánu, orgánu nebo člena družstva nebo
osoby, která osvědčí právní zájem, rozhodnout o zrušení družstva a jeho
likvidaci, jestliže:

a) počet členů družstva klesl pod počet stanovený v § 221 odst. 4,

b) souhrn členských vkladů klesl pod částku stanovenou v § 223 odst. 2,

c) uplynuly dva roky ode dne, kdy skončilo funkční období orgánů
družstva a nebyly zvoleny nové orgány, nebo byla porušena povinnost
svolat členskou schůzi, anebo družstvo po dobu delší než dva roky
neprovozuje žádnou činnost,

d) družstvo porušilo povinnost vytvářet nedělitelný fond,

e) družstvo porušuje ustanovení § 56 odst. 3,

f) založením, splynutím nebo sloučením družstva byl porušen zákon.

(2) Soud stanoví před rozhodnutím o zrušení družstva lhůtu k odstranění
důvodu, pro který bylo zrušení navrženo, jestliže je jeho odstranění
možné.

§ 258

(1) Členská schůze může rozhodnout, že družstvo zřízené na dobu určitou
bude v činnosti pokračovat i po skončení této doby.

(2) Toto rozhodnutí musí však být učiněno dříve, než bylo započato s
rozdělením likvidačního zůstatku.

§ 259

(1) Nestanoví-li zákon jinak, vstupuje zrušené družstvo do likvidace.
Likvidátoři jsou jmenováni způsobem uvedeným ve stanovách družstva,
jinak je jmenuje členská schůze.

(2) Likvidátoři jsou povinni vypracovat před rozdělením likvidačního
zůstatku návrh na jeho rozdělení, který projednává členská schůze.
Návrh na rozdělení musí být na požádání předložen každému členu
družstva.

(3) Likvidační zůstatek se rozdělí mezi členy způsobem určeným ve
stanovách. Neurčí-li stanovy jinak, vyplatí se členům splacená část
jejich členského vkladu. Zbytek likvidačního zůstatku se rozdělí mezi
členy, jejichž členství ke dni zrušení družstva trvalo alespoň jeden
rok. Neurčují-li stanovy jinak, rozdělí se zbytek likvidačního zůstatku
mezi tyto členy podle rozsahu, v jakém se podílejí na základním
kapitálu družstva. Na vracení nepeněžitých vkladů se použije přiměřeně
ustanovení § 234 odst. 1.

(4) Každý člen družstva nebo jiná oprávněná osoba může do tří měsíců
ode dne konání členské schůze navrhnout, aby soud prohlásil usnesení
členské schůze o rozdělení likvidačního zůstatku za neplatné pro rozpor
s právními předpisy nebo stanovami. Vyhoví-li soud návrhu, rozhodne
zároveň o rozdělení likvidačního zůstatku. Do uplynutí lhůty tří měsíců
anebo do pravomocného rozhodnutí soudu nesmí být likvidační zůstatek
rozdělen.

§ 260

Použití předpisů o obchodních společnostech

Nestanoví-li se v této hlavě jinak, použijí se na družstvo přiměřeně
ustanovení hlavy I díl I (§ 56 až 75b) této části zákona.


Obchodní zákoník ›  Část druhá - Obchodní společnosti a družstvo ›  Hlava II - Družstvo ›  Díl V - Zrušení, likvidace a změna právní formy družstva

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300442