Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - Oddíl 1 - Základní ustanovení 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » Oddíl 1 - Základní ustanovení

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYZákladní ustanovení

Paragrafy:   § 154   § 155   § 156   § 156a   § 156b   § 157   § 158   § 159   § 160   § 161   § 161a   § 161b   § 161c   § 161d   § 161e   § 161f  

§ 154

(1) Akciovou společností je společnost, jejíž základní kapitál je
rozvržen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě. Společnost
odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. Akcionář neručí
za závazky společnosti.

(2) Firma společnosti musí obsahovat označení "akciová společnost" nebo
zkratku "akc. spol." nebo zkratku "a. s.".

§ 155

(1) Akcie je cenným papírem, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako
společníka podílet se podle tohoto zákona a stanov společnosti na jejím
řízení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti.
Osoba, která se podílí na základním kapitálu společnosti, je oprávněna
vykonávat práva akcionáře jako společníka, i když společnost dosud
nevydala akcie nebo zatímní listy, a to ode dne zápisu základního
kapitálu, na němž se podílí, do obchodního rejstříku.

(2) Akcie mohou být vydány v souladu se zvláštním zákonem v listinné
podobě (dále jen "listinné akcie") nebo v zaknihované podobě (dále jen
"zaknihované akcie").

(3) Akcie musí obsahovat

a) firmu a sídlo společnosti,

b) jmenovitou hodnotu,

c) označení formy akcie, u akcie na jméno firmu, název nebo jméno
akcionáře,

d) výši základního kapitálu a počet akcií k datu emise akcie,

e) datum emise.

(4) Listinná akcie musí obsahovat i číselné označení a podpis člena
nebo členů představenstva, kteří jsou oprávněni jménem společnosti
jednat k datu emise. Zaknihovaná akcie musí obsahovat číselné označení
v případech, kdy to stanoví zákon.

(5) Akcie téže společnosti mohou mít různou jmenovitou hodnotu, pokud
zvláštní zákon nestanoví něco jiného.

(6) Je-li vydáno více druhů akcií, musí akcie obsahovat označení druhu
a listinné akcie musí obsahovat i určení práv s nimi spojených alespoň
odkazem na stanovy. Akcie, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva
(kmenové akcie), nemusí označení druhu obsahovat.

(7) Nestanoví-li tento zákon jinak, musí být s akciemi téhož druhu
spojena stejná práva. Akciová společnost musí zacházet za stejných
podmínek se všemi akcionáři stejně. Jiné druhy akcií, než které
upravuje zákon, nesmějí být vydávány.

§ 156

Forma akcie

(1) Akcie může znít na jméno nebo na majitele.

(2) Jestliže společnost vydala akcie na jméno, vede seznam akcionářů, v
němž se zapisuje označení druhu a formy akcie, její jmenovitá hodnota,
firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické
osoby, která je akcionářem, popřípadě číselné označení akcie a změny
těchto údajů. Společnost je povinna každému svému akcionáři na jeho
písemnou žádost a jen za úhradu nákladů vydat opis seznamu všech
akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno, nebo požadované části
seznamu, a to nejpozději do sedmi dnů od doručení žádosti. Vydala-li
společnost zaknihované akcie, mohou stanovy určit, že seznam akcionářů
nahrazuje evidence zaknihovaných cenných papírů vedená podle zvláštního
právního předpisu.

(3) Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna ve vztahu ke
společnosti vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů, nestanoví-li
tento zákon jinak, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu neodpovídá
skutečnosti. Neodpovídá-li zápis v seznamu akcionářů skutečnosti, je
oprávněn vykonávat akcionářská práva vlastník akcie na jméno. Jestliže
však vlastník akcie na jméno způsobil, že není zapsán v seznamu
akcionářů, nemůže se domáhat prohlášení usnesení valné hromady za
neplatné proto, že mu společnost neumožnila účast na valné hromadě nebo
výkon hlasovacího práva.

(4) Stanovy mohou omezit, nikoliv však vyloučit, převoditelnost akcií
na jméno. Nejsou-li splněny podmínky pro převod akcií na jméno určené
stanovami, je smlouva o převodu těchto akcií neplatná, ledaže nabyvatel
akcií jednal v dobré víře. Osoba, která takto převedla akcie na jméno,
odpovídá za škodu, která z toho důvodu vznikla. Je-li převod akcií na
jméno podmíněn souhlasem orgánu společnosti, smlouva o převodu akcií
nemůže nabýt účinnosti dříve, než tento orgán udělí souhlas,
nestanoví-li smlouva jinou lhůtu. Nenabude-li smlouva účinnosti do tří
měsíců od uzavření, může kterýkoliv z účastníků od smlouvy odstoupit.
Jestliže stanovy podmíní převoditelnost akcie na jméno souhlasem
některého orgánu společnosti, mohou též určit, v jakých případech a za
jakých podmínek je tento orgán povinen udělit k převodu souhlas,
popřípadě v jakých případech je povinen udělení souhlasu odmítnout.
Jestliže tento orgán odmítne udělit souhlas k převodu akcie na jméno v
případech, kdy podle stanov nebyl povinen udělení souhlasu odmítnout,
je společnost povinna na žádost akcionáře tuto akcii odkoupit za cenu
přiměřenou jejich hodnotě. Jestliže příslušný orgán společnosti
nerozhodne do dvou měsíců od doručení žádosti, platí, že byl souhlas
udělen. Právo na odkoupení akcie lze uplatnit do jednoho měsíce ode
dne, v němž bylo akcionáři doručeno odmítnutí souhlasu s převodem
akcie, jinak zaniká. Pro postup při uzavírání smlouvy o koupi akcií
platí přiměřeně ustanovení § 186a odst. 6.

(5) Je-li převod akcií na jméno podmíněn souhlasem orgánu společnosti,
je nutný souhlas tohoto orgánu též k zastavení těchto akcií. Smlouva o
zastavení akcií na jméno nemůže nabýt účinnosti dříve, než příslušný
orgán společnosti udělí souhlas k jejich zastavení. Jestliže příslušný
orgán společnosti o souhlasu nerozhodne do dvou měsíců od doručení
žádosti společnosti, platí, že byl souhlas udělen. K prodeji
zastavených akcií na jméno při uplatnění zástavního práva se souhlas
příslušného orgánu společnosti nevyžaduje.

(6) Listinná akcie na jméno je převoditelná rubopisem a předáním. V
rubopisu se uvede firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a
bydliště fyzické osoby, na niž se akcie převádí, a den převodu akcie.
Na rubopis se jinak použijí přiměřeně předpisy upravující směnky. K
účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje zápis o
změně v osobě akcionáře v seznamu akcionářů. Společnost provede zápis
týkající se změny v osobě akcionáře bez zbytečného odkladu poté, co jí
bude taková změna prokázána.

(7) Akcie na majitele je neomezeně převoditelná. Práva spojená s
listinnou akcií na majitele vykonává ten, kdo ji předloží, nebo ten,
kdo prokáže písemným prohlášením osoby, která vykonává úschovu nebo
uložení podle zvláštního právního předpisu, že akcie je pro něho
uložena podle zvláštního právního předpisu. V prohlášení musí být
uveden účel, pro který se prohlášení vydává, a den jeho vystavení.
Osoba, která prohlášení vystavila, nesmí akcii, o které je vystavila,
vydat uschovateli (uložiteli) ani třetí osobě do uplynutí doby
stanovené pro uplatnění práva, k jehož uplatnění prohlášení vystavila,
nebo do uplatnění tohoto práva. Práva spojená se zaknihovanou akcií na
majitele vykonává osoba vedená v evidenci zaknihovaných cenných papírů
podle zvláštního právního předpisu.

(8) Na převody akcií se jinak použijí ustanovení zvláštního právního
předpisu.

(9) Akcie může být společným majetkem více osob. Spolumajitelé akcie se
musí dohodnout, kdo z nich bude vykonávat práva spojená s akcií, nebo
musí určit společného zmocněnce. Na vzájemné vztahy mezi spolumajiteli
akcie se použijí obdobně ustanovení občanského zákoníku o
spoluvlastnictví.

(10) Zemře-li akcionář, je oprávněn vykonávat práva s akcií spojená
dědic, nestanoví-li tento zákon něco jiného. Je-li více dědiců, platí
ustanovení odstavce 9 obdobně. Pokud se dědicové nedohodnou, určí na
návrh společnosti osobu oprávněnou vykonávat práva spojená s akcií do
doby skončení řízení o dědictví soud.

§ 156a

Samostatně převoditelná práva

(1) Převodem akcie se převádějí všechna práva s ní spojená, pokud zákon
nestanoví jinak.

(2) Samostatně lze převádět právo na vyplacení dividendy, přednostní
právo na upisování akcií a vyměnitelných a prioritních dluhopisů (§
160) a právo na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku spojené jinak
s akcií (dále jen "samostatně převoditelné právo").

(3) Samostatně převoditelné právo spojené s akcií se převádí smlouvou o
postoupení pohledávky. Osoba, která uplatňuje samostatně převoditelné
právo na základě smlouvy o postoupení pohledávky, je povinna prokázat,
že jí toto právo bylo postoupeno osobou, která byla v době jeho
postoupení akcionářem společnosti a byla oprávněna z tohoto samostatně
převoditelného práva, nebo osobou, která byla v době jeho postoupení
oprávněná ze samostatně převoditelného práva.

(4) Pokud společnost podala příkaz k zápisu samostatně převoditelného
práva spojeného se zaknihovanou akcií osobě, která vede evidenci
zaknihovaných cenných papírů, převádí se toto právo zápisem převodu v
evidenci zaknihovaných cenných papírů. Na postup při zápisu samostatně
převoditelného práva a jeho převody se použijí obdobně ustanovení
zvláštního zákona upravující vydávání a převody zaknihovaných cenných
papírů.

(5) Pokud tak stanoví zákon, může být právo spojené jinak s akcií od
akcie odděleno a spojeno s cenným papírem vydaným k této akcii.

(6) Pokud byl vydán k akcii cenný papír nebo bylo v evidenci
zaknihovaných cenných papírů evidováno samostatně převoditelné právo,
nepřechází spolu s akcií právo, na které byl vydán cenný papír podle
odstavce 5 nebo které bylo evidováno podle odstavce 4. Převod
samostatně převoditelného práva musí být na listinné akcii nebo v
evidenci zaknihovaných cenných papírů vyznačen.

§ 156b

Rozhodný den

V případech určených zákonem může samostatně převoditelné, popřípadě
jiné právo spojené se zaknihovanými cennými papíry uplatňovat vůči
společnosti pouze osoba, která je oprávněna vykonávat toto právo k
určitému dni stanovenému zákonem (dále jen "rozhodný den"), a to i v
případě, že po rozhodném dnu dojde k převodu cenného papíru. Jestliže
společnost vydala zaknihované akcie na jméno a práva spojená s akcií na
jméno může vykonávat pouze osoba, která měla tato práva k rozhodnému
dni, je oprávněna je vykonat osoba, která byla k rozhodnému dni zapsána
v seznamu akcionářů nebo, nahrazuje-li tento seznam evidence podle §
156 odst. 2, osoba zapsaná v této evidenci.

§ 157

Stanovy musí určit jmenovitou hodnotu všech druhů akcií, které mají být
vydány. Součet jmenovitých hodnot těchto akcií musí odpovídat výši
základního kapitálu.

§ 158

(1) Stanovy mohou určit, že zaměstnanci společnosti mohou nabývat akcie
společnosti za zvýhodněných podmínek uvedených v odstavci 2.

(2) Stanovy nebo usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu
mohou určit, že zaměstnanci nemusí splatit celý emisní kurs akcií
vydávaných podle odstavce 1 nebo celou cenu, za něž je společnost pro
zaměstnance nakoupila, pokud bude rozdíl pokryt z vlastních zdrojů
společnosti. Souhrn částí emisního kursu nebo kupních cen všech akcií,
jež nepodléhají splacení zaměstnanci, nesmí překročit 5 % základního
kapitálu v době, kdy se o upsání akcií zaměstnanci nebo jejich prodeji
zaměstnancům rozhoduje.

(3) Zvláštní práva podle odstavce 1 mohou uplatnit pouze zaměstnanci
společnosti a zaměstnanci společnosti, kteří odešli do důchodu.

§ 159

(1) Stanovy mohou určit vydání druhu akcií, s nimiž jsou spojena
přednostní práva týkající se dividendy nebo podílu na likvidačním
zůstatku (prioritní akcie), jestliže souhrn jejich jmenovitých hodnot
nepřekročí polovinu základního kapitálu.

(2) Vydání akcií, s nimiž je spojeno právo na určitý úrok nezávisle na
hospodářských výsledcích společnosti, není dovoleno.

(3) Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, mohou stanovy určit
vydání prioritních akcií, s nimiž není spojeno právo hlasování na valné
hromadě, ledaže zákon vyžaduje hlasování podle druhů akcií. Jejich
vlastníci mají všechna ostatní práva spojená s akciemi. Ode dne, který
následuje po dni, v němž valná hromada rozhodla o tom, že prioritní
dividenda nebude vyplacena, nebo ode dne prodlení s výplatou prioritní
dividendy nabývá akcionář hlasovacího práva do doby, kdy valná hromada
rozhodne o vyplacení prioritní dividendy, a pokud byla společnost v
prodlení s výplatou prioritní dividendy, do doby jejího vyplacení.
Vlastníci prioritních akcií, kteří přechodně nabyli hlasovací právo,
mají právo hlasovat ještě na valné hromadě, která rozhodne o vyplacení
prioritní dividendy v rozsahu celého jejího programu.

§ 160

Vyměnitelné a prioritní dluhopisy

(1) Pokud tak určují stanovy společnosti, může společnost na základě
usnesení valné hromady vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na
jejich výměnu za akcie společnosti (dále jen "vyměnitelné dluhopisy")
nebo přednostní právo na upisování akcií (dále jen "prioritní
dluhopisy"), pokud současně rozhodne o podmíněném zvýšení základního
kapitálu (§ 207).

(2) Usnesení valné hromady podle odstavce 1 musí být přijato alespoň
dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů, pokud stanovy nevyžadují
vyšší počet hlasů, a musí obsahovat

a) jmenovitou hodnotu dluhopisů a určení výnosu z dluhopisu,

b) počet dluhopisů,

c) místo a lhůtu pro uplatnění práv z vyměnitelného dluhopisu nebo práv
z prioritního dluhopisu s uvedením, jak bude oznámen počátek běhu této
lhůty; lhůta pro uplatnění práva na výměnu dluhopisů za akcie (výměnné
právo) nebo přednostního práva na upisování akcií nesmí být kratší než
dva týdny,

d) druh, formu, podobu, jmenovitou hodnotu a počet akcií, které lze za
jeden dluhopis vyměnit nebo upsat; jmenovitá hodnota akcií, které mohou
být vyměněny za vyměnitelné dluhopisy, nesmí být vyšší, než je součet
jmenovitých hodnot dluhopisů, za něž mohou být vyměněny,

e) emisní kurs akcií upisovaných s uplatněním přednostního práva z
prioritních dluhopisů nebo způsob, jak bude stanoven, anebo zmocnění
pro představenstvo společnosti, aby stanovilo jeho výši, ledaže je
vyloučeno nebo omezeno přednostní právo akcionářů na získání těchto
dluhopisů.

(3) Pokud společnost vydala vyměnitelné nebo prioritní dluhopisy v
zaknihované podobě, může výměnné nebo přednostní právo vykonat osoba,
která je uvedena v evidenci zaknihovaných cenných papírů v den, kdy
toto právo mohlo být vykonáno poprvé (rozhodný den).

(4) K tomu, aby bylo přednostní právo z prioritních dluhopisů vydaných
v zaknihované podobě samostatně převoditelné, se vyžaduje vydání
opčního listu (§ 217a).

(5) Na přednostní právo z prioritních dluhopisů se použijí ustanovení §
204a odst. 1 až 5 obdobně. Na vyměnitelné a prioritní dluhopisy se
vztahují ustanovení zákona upravujícího dluhopisy, pokud tento zákon
nestanoví něco jiného. Pokud společnost vydává dluhopisy v zaknihované
podobě, musí emisní podmínky vyměnitelných dluhopisů a prioritních
dluhopisů obsahovat datum rozhodného dne pro určení osoby oprávněné
vykonat práva z těchto dluhopisů.

(6) Akcionáři společnosti mají přednostní právo na získání
vyměnitelných a prioritních dluhopisů. Na toto přednostní právo se
použijí ustanovení § 204a obdobně.

(7) V dalším platí pro dluhopisy ustanovení zvláštních právních
předpisů.

Nabývání vlastních zatímních listů a akcií

§ 161

(1) Společnost nesmí upisovat vlastní akcie. Společnost může nabývat jí
vydané zatímní listy nebo akcie, jen pokud to zákon dovoluje.

(2) Upíše-li akcie osoba, která jedná vlastním jménem, avšak na účet
společnosti, jejíž akcie se upisují, platí, že tato osoba upsala akcie
na svůj účet.

(3) Zakladatelé anebo v případě zvýšení základního kapitálu členové
představenstva jsou povinni společně a nerozdílně splatit emisní kurs
akcií upsaných v rozporu s odstavcem 1 a stávají se tím jejich
vlastníky. Tohoto závazku se zprostí, pokud prokáží, že o takovém
upsání akcií nevěděli ani vědět nemohli.

(4) Osoba, na jejíž účet platí akcie za upsané podle odstavce 2, ani
osoba, jež je vlastníkem akcií podle odstavce 3, není oprávněna
vykonávat práva s takto upsanými akciemi spojená.

§ 161a

(1) Společnost může sama nebo prostřednictvím jiné osoby jednající
vlastním jménem na účet společnosti nabývat své vlastní akcie, pokud

a) se na nabytí vlastních akcií usnesla valná hromada; usnesení valné
hromady musí obsahovat podrobnosti předpokládaného nabytí akcií,
alespoň

1. nejvyšší množství akcií, které může společnost nabýt,

2. dobu platnosti usnesení valné hromady nepřesahující 18 měsíců, a

3. při nabytí akcií za úplatu nejvyšší a nejnižší cenu, za niž může
společnost akcie nabýt,

b) jmenovitá hodnota všech vlastních akcií a zatímních listů v majetku
společnosti, včetně akcií, které získala osoba ovládaná společností
nebo jiná osoba, která získala akcie vlastním jménem na účet
společnosti, nepřesáhne 10 % základního kapitálu společnosti,

c) společnost má zdroje na vytvoření zvláštního rezervního fondu na
vlastní akcie podle § 161d odst. 2 a součet výše základního kapitálu a
částek uvedených v § 178 odst. 2 písm. a) a b) po vytvoření zvláštního
rezervního fondu podle § 161d odst. 2 nepřesáhne výši vlastního
kapitálu.

(2) Podmínka stanovená v odstavci 1 písm. a) nemusí být splněna, je-li
nabytí vlastních akcií nutné k odvrácení značné škody, jež
bezprostředně hrozí společnosti. Představenstvo je povinno seznámit
nejbližší valnou hromadu s důvody a účelem uskutečněných nákupů, s
počtem a jmenovitou hodnotou nabytých akcií, s jejich podílem na
základním kapitálu společnosti a s cenou, která za ně byla zaplacena.
Takto nabyté akcie je společnost povinna zcizit do 18 měsíců od jejich
nabytí.

(3) Ustanovení odstavce 1 písm. a) se nevztahuje na nabytí akcií, jež
nabývá společnost nebo jiná osoba jednající vlastním jménem na účet
společnosti za účelem jejich prodeje zaměstnancům podle § 158. Takto
nabyté akcie je společnost povinna zcizit nejpozději do 12 měsíců od
jejich nabytí.

(4) Za splnění povinností podle odstavce 1 písm. b) a c) odpovídá
představenstvo.

§ 161b

(1) Společnost může nabývat vlastní akcie i bez splnění podmínek
uvedených v § 161a, nabývá-li je

a) za účelem provedení rozhodnutí valné hromady o snížení základního
kapitálu,

b) jako právní nástupce vstupující do všech práv osoby, která byla
jejich vlastníkem,

c) z důvodu plnění povinnosti uložené jí zákonem nebo na základě
soudního rozhodnutí k ochraně menšinových akcionářů, zvláště při fúzi
nebo rozdělení, změně právní formy nebo zavedení omezení
převoditelnosti akcií na jméno anebo vyřazení akcií z obchodování na
českém nebo zahraničním regulovaném trhu podle zvláštního právního
předpisu, upravujícího podnikání na kapitálovém trhu ^5),

d) v soudní dražbě při výkonu rozhodnutí na vymožení pohledávky
společnosti proti vlastníku splacených akcií.

(2) I bez splnění podmínek uvedených v § 161a může společnost nabýt
vlastní akcie bezúplatně. Pro nabývání vlastních zatímních listů platí
obdobně ustanovení odstavce 1 písm. a) až c). To platí i pro zatímní
listy nabývané od upisovatele, který je v prodlení se splácením vkladu,
jestliže společnost rozhodla o uplatnění postupu podle § 177 odst. 3 až
7.

(3) Akcie a zatímní listy nabyté podle odstavce 2 je společnost povinna
zcizit do 18 měsíců od jejich nabytí a akcie a zatímní listy nabyté
podle odstavce 1 písm. b) až d) je společnost povinna zcizit do tří let
ode dne jejich nabytí.

(4) Jestliže společnost vlastní akcie nebo zatímní listy ve lhůtách
stanovených v odstavci 3 nebo v § 161a nezcizí, je povinna bez
zbytečného odkladu o jejich jmenovitou hodnotu snížit základní kapitál.
Společnost je povinna snížit bez zbytečného odkladu základní kapitál i
tehdy, vykáže-li v rozvaze vlastní akcie a součet výše základního
kapitálu a částek uvedených v § 178 odst. 2 písm. a) a b) přesáhne
hodnotu vlastního kapitálu, a to nejméně o částku, která se rovná
tomuto rozdílu. Nesplní-li společnost povinnost snížit základní
kapitál, může ji soud i bez návrhu zrušit a nařídit její likvidaci.

(5) Nabytím zatímního listu společností nezaniká závazek splatit emisní
kurs akcií, které zatímní list nahrazuje, ledaže jde o nabytí z důvodu,
že společnost rozhodla o snížení základního kapitálu.

§ 161c

(1) Právní úkon učiněný v rozporu s § 161a a 161b není neplatný, ledaže
druhá strana nebyla v dobré víře.

(2) Společnost je povinna zcizit akcie nebo zatímní listy nabyté v
rozporu s ustanovením § 161a a 161b do jednoho roku ode dne, kdy je
nabyla, jinak je povinna o jejich jmenovitou hodnotu snížit základní
kapitál. Nesplní-li společnost tuto povinnost, může ji soud i bez
návrhu zrušit a nařídit její likvidaci.

§ 161d

(1) Jestliže společnost nabude vlastní akcie nebo zatímní listy, nemůže
vykonávat hlasovací a přednostní práva s nimi spojená. Rozhodne-li v
takovém případě valná hromada o rozdělení zisku mezi akcionáře podle §
178, společnosti nevznikne právo na dividendu a valná hromada současně
určí, zda zisk, připadající na vlastní akcie nebo zatímní listy bude
poměrně rozdělen mezi ostatní akcie nebo zatímní listy, nebo zda
zůstane na účtu nerozděleného zisku minulých let.

(2) Vykáže-li společnost vlastní akcie nebo zatímní listy v rozvaze v
aktivech, musí vytvořit zvláštní rezervní fond ve stejné výši. Tento
zvláštní rezervní fond zruší nebo sníží, pokud vlastní akcie nebo
zatímní listy zcela nebo zčásti zcizí nebo použije na snížení
základního kapitálu. Jiným způsobem tento rezervní fond využít nelze.

(3) Na vytvoření nebo doplnění rezervního fondu pro účely uvedené v
odstavci 2 může společnost použít nerozdělený zisk nebo jiné fondy,
které může společnost použít podle svého uvážení.

(4) Ustanovením odstavců 2 a 3 není dotčena povinnost vytvářet a
doplňovat rezervní fond podle § 217 odst. 2.

(5) Nabude-li společnost vlastní akcie nebo zatímní listy, obsahuje
zpráva o stavu majetku společnosti předkládaná valné hromadě podle §
192 odst. 2 také alespoň tyto údaje:

a) důvody nabytí akcií, k němuž došlo v průběhu účetního období,

b) počet a jmenovitou hodnotu akcií nabytých a zcizených v průběhu
účetního období,

c) součet kupních cen nakoupených a prodaných akcií za účetní období s
uvedením nejnižší a nejvyšší ceny v případě, že akcie byly nabyty za
úplatu,

d) počet a jmenovitou hodnotu všech akcií společnosti, které byly v
majetku společnosti, a jejich podíl na základním kapitálu, a to na
počátku a na konci účetního období.

§ 161e

(1) Společnost nesmí při nabývání vlastních akcií poskytovat zálohy a
nesmí poskytovat půjčky ani úvěry pro účely nabytí jejích akcií ani
úvěry nebo půjčky poskytnuté na tyto účely nebo jiné závazky
související s nabýváním jejích akcií zajišťovat.

(2) Společnost může vzít do zástavy vlastní akcie jen za podmínek
stanovených v § 161a odst. 1 a 4, § 161b, 161d a § 161e odst. 1; toto
omezení se nevztahuje na banky.

(3) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije na nabývání vlastních akcií pro
zaměstnance společnosti podle § 158 odst. 1. Ustanovení odstavců 1 a 2
se použijí i na zatímní listy.

§ 161f

(1) Na upisování, nabývání a zastavování akcií nebo zatímních listů
ovládající osoby ovládanou osobou a na poskytování záloh, půjček a
úvěrů pro účely nabytí akcií ovládající osoby ovládanou osobou a na
zajišťování závazků týkajících se nabývání akcií ovládající osoby
ovládanou osobou se použijí obdobně ustanovení § 161, § 161a odst. 1 a
2, § 161b odst. 1 písm. b) až d), § 161b odst. 2 až 5, § 161c, § 161e.

(2) Nezcizí-li ovládaná osoba akcie nebo zatímní listy ovládající osoby
v zákonem stanovené lhůtě, může ji soud zrušit a nařídit její
likvidaci. Ustanovení § 161d se použije přiměřeně.

(3) Ustanovení odstavce 1 a 2 se nepoužije, jestliže ovládaná osoba

a) jedná na účet jiné osoby, ledaže jedná na účet osoby ji ovládající
nebo jí ovládané, anebo na účet jiné osoby ovládané touto ovládající
osobou,

b) je obchodníkem s cennými papíry a jde-li o činnost uskutečněnou v
rámci jejího podnikání jako obchodníka s cennými papíry, nebo

c) získala postavení ovládané osoby až po nabytí akcií nebo zatímních
listů.

(4) Hlasovací práva spojená s akciemi nebo zatímními listy nabytými
podle odstavce 3 nelze vykonávat a tyto akcie a zatímní listy se
zahrnují do 10 % podílu na základním kapitálu podle § 161a odst. 1
písm. b).

(5) Ustanovení § 161a až 161d a § 161e se použijí i na případy, kdy
akcie nebo zatímní listy nabývá třetí osoba svým jménem na účet
společnosti, která je vydala, nebo na účet osoby ovládané touto
společností.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300282