Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - Díl XXII - Smlouva o bankovním uložení věci 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » Díl XXII - Smlouva o bankovním uložení věci

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYSmlouva o bankovním uložení věci

Paragrafy:   § 700   § 701   § 702   § 703   § 704   § 705   § 706   § 707  

§ 700

Základní ustanovení

Smlouvou o bankovním uložení věci se zavazuje banka převzít určité věci
mimo cenných papírů (předmět uložení), aby je uložila a spravovala, a
uložitel se zavazuje platit za to úplatu.

§ 701

(1) Banka je povinna předmět uložení převzít a s vynaložením odborné
péče chránit jej před ztrátou, zničením, poškozením nebo znehodnocením.

(2) Není-li výše úplaty sjednána, je banka oprávněna požadovat úplatu
obvyklou v době uzavření smlouvy.

§ 702

(1) S přihlédnutím k povaze předmětu uložení je banka povinna s
odbornou péčí učinit veškeré úkony, které jsou nutné k výkonu a
zachování práv, jež uložiteli vyplývají z předmětu uložení, a předat mu
bez zbytečného odkladu, co přijala z uplatnění těchto práv.

(2) Uložitel je povinen bance vystavit plnou moc, jež je potřebná k
právním úkonům uvedeným v odstavci 1, a uhradit výlohy, které bance
vznikly při plnění její povinnosti.

§ 703

Uložitel je oprávněn kdykoli požádat o vydání uloženého předmětu nebo
jeho části a uložit jej zpět, jestliže smlouva mezitím nezanikla. Po
vydání předmětu uložení až do jeho vrácení nemá banka povinnosti
stanovené v § 701 a 702.

§ 704

Banka odpovídá za škodu způsobenou uložiteli ztrátou, zničením nebo
poškozením předmětu uložení, ledaže je nemohla odvrátit při vynaložení
odborné péče.

§ 705

Obě strany mohou kdykoli s okamžitou účinností smlouvu vypovědět.
Smlouva rovněž zaniká, jestliže uložitel si vyzvedl všechny věci, jež
jsou předmětem uložení, a neprojevil vůli, aby smlouva dále trvala.

§ 706

Po zániku smlouvy je banka povinna vydat uložiteli předmět uložení a
uložitel je povinen jej bez zbytečného odkladu převzít a vyrovnat
dlužnou úplatu za dobu uložení.

§ 707

Banka má k zajištění svých práv ze smlouvy o uložení cenných papírů
nebo jiných hodnot zástavní právo k předmětu uložení, dokud se u ní
nachází.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300703