Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - Oddíl 4 - Zrušení a likvidace společnosti 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » Oddíl 4 - Zrušení a likvidace společnosti

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYZrušení a likvidace společnosti

Paragrafy:   § 88   § 89   § 90   § 91   § 92  

§ 88

(1) Kromě případů uvedených v § 68 se společnost zrušuje:

a) byla-li smlouva uzavřena na dobu neurčitou, výpovědí společníka
podanou nejpozději 6 měsíců před uplynutím účetního období,
nestanoví-li společenská smlouva lhůtu jinou,

b) rozhodnutím soudu podle § 90 odst. 1,

c) smrtí společníka, ledaže společenská smlouva připouští dědění
podílu, podíl zůstavitele zdědil jeho dědic (dědicové), nedojde-li k
odmítnutí dědictví a ve společnosti zůstávají alespoň dva společníci,

d) zánikem právnické osoby, která je společníkem, ledaže společenská
smlouva připouští přechod podílu na právního nástupce a ve společnosti
zůstávají alespoň dva společníci,

e) prohlášením konkursu na majetek některého ze společníků nebo
zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku,

f) pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením podílu některého
společníka ve společnosti, nebo vydáním exekučního příkazu k postižení
podílu některého společníka ve společnosti po právní moci usnesení o
nařízení exekuce,

g) zbavením nebo omezením způsobilosti k právním úkonům některého ze
společníků,

h) jestliže společník přestane splňovat předpoklady podle § 76 odst. 2,

i) z dalších důvodů stanovených ve společenské smlouvě.

(2) Při důvodech zrušení společnosti uvedených v odstavci 1 písm. a),
c), d), e), f), g), h) a i) se mohou zbývající společníci změnou
společenské smlouvy dohodnout, že společnost trvá i nadále bez
společníka, jehož se důvod zániku týká. Není-li dohoda o změně
společenské smlouvy uzavřena do tří měsíců od zrušení společnosti, toto
právo zaniká a společnost vstupuje tímto dnem do likvidace, jestliže se
společníci nedohodli na jejím vstupu do likvidace před uplynutím této
lhůty.

(3) Jestliže byl poté, co se zbývající společníci dohodli na dalším
trvání společnosti (odstavec 2), zrušen konkurs na majetek společníka z
jiných důvodů než po splnění rozvrhového usnesení nebo proto, že
majetek dlužníka je zcela nepostačující^1d), účast společníka ve
společnosti se obnovuje; jestliže již společnost vyplatila jeho
vypořádací podíl, musí jej do 2 měsíců od zrušení konkursu společnosti
nahradit. To platí obdobně i v případě, že byl pravomocně zastaven
výkon rozhodnutí postižením podílu společníka ve společnosti nebo
pravomocně zastavena exekuce podle zvláštního právního předpisu.

(4) Jestliže společnost, která byla zrušena podle odstavce 1 písm. e)
nebo f), dosud nezanikla, mohou se při splnění podmínek podle odstavce
3 společníci, včetně společníka, jehož účast se ve společnosti
obnovila, dohodnout, že společnost nadále trvá.

§ 89

V případech uvedených v § 88 odst. 2 vzniká bývalému společníku nebo
jeho dědici, popřípadě právnímu nástupci vůči společnosti nárok na
vypořádací podíl. Tento podíl se vypočte obdobně jako podíl na
likvidačním zůstatku (§ 92).

§ 90

(1) Společník může navrhnout, aby soud společnost zrušil, jsou-li pro
to důležité důvody, zejména porušuje-li jiný společník závažným
způsobem svoje povinnosti nebo není-li možné dosáhnout účelu, pro který
byla společnost založena.

(2) Společnost se může domáhat u soudu vyloučení společníka, který
porušuje závažným způsobem své povinnosti, ačkoliv byl k jejich plnění
vyzván a na možnost vyloučení byl písemně upozorněn. S podáním tohoto
návrhu musí souhlasit společníci, kteří mají alespoň poloviční podíl na
společnosti.

§ 91

Smrt společníka

Dědic podílu je oprávněn vypovědět účast ve společnosti, i když je
společnost založena na dobu určitou, ve lhůtě tří měsíců od právní moci
rozhodnutí soudu o dědictví, jinak toto právo zaniká. Výpovědní lhůta
dědice podílu činí 3 měsíce. Dědic, který podal výpověď, není povinen
osobně se podílet na činnosti společnosti, ani když společenská smlouva
takovou povinnost stanoví.

§ 92

Vypořádání společníků

(1) Při zrušení společnosti s likvidací mají společníci nárok na podíl
na likvidačním zůstatku. Likvidační zůstatek se rozdělí mezi společníky
nejprve do výše hodnoty jejich splacených vkladů. Zbytek likvidačního
zůstatku se rozdělí mezi společníky rovným dílem.

(2) Nestačí-li likvidační zůstatek na vrácení splacených vkladů,
podílejí se na něm společníci v poměru k jejich výši.

(3) Společenská smlouva může upravit rozdělení likvidačního zůstatku
jinak.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300168