Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - Oddíl 1 - Jednání o uzavření smlouvy 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » Oddíl 1 - Jednání o uzavření smlouvy

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYJednání o uzavření smlouvy

Paragrafy:   § 269   § 270   § 271   § 272   § 273   § 274   § 275  

§ 269

(1) Ustanovení upravující v hlavě II této části zákona jednotlivé typy
smluv se použijí jen na smlouvy, jejichž obsah dohodnutý stranami
zahrnuje podstatné části smlouvy stanovené v základním ustanovení pro
každou z těchto smluv.

(2) Účastníci mohou uzavřít i takovou smlouvu, která není upravena jako
typ smlouvy. Jestliže však účastníci dostatečně neurčí předmět svých
závazků, smlouva uzavřena není.

(3) Dohoda o určité části smlouvy může být nahrazena dohodou stran o
způsobu umožňujícím dodatečné určení obsahu závazku, jestliže tento
způsob nezávisí jen na vůli jedné strany. Má-li být chybějící část
smlouvy určena soudem nebo určitou osobou, vyžaduje se, aby dohoda měla
písemnou formu a platí obdobně § 291.

§ 270

(1) Dohoda při uzavírání smlouvy, že určitá nepodstatná část smlouvy
bude mezi stranami smluvena dodatečně po jejím uzavření, se považuje za
podmínku platnosti dohodnuté části smlouvy, ledaže strany daly před
jejím uzavřením nepochybně najevo, že nedosažení dodatečné dohody o
doplnění obsahu smlouvy nemá mít vliv na platnost uzavřené smlouvy. V
pochybnostech má podmínka odkládací účinky.

(2) Dohodnou-li se strany písemně v případech uvedených v odstavci 1,
že chybějící obsah smlouvy má být stanoven soudem nebo osobou určenou v
dohodě, platí ustanovení § 291. Dohodnutá část smlouvy nenabude
účinnosti, dokud není dohodnut nebo stanoven chybějící obsah smlouvy, a
její platnost zaniká zánikem závazku dohodnout chybějící obsah smlouvy
(§ 292 odst. 4 a 5), ledaže strany se dohodly, že sjednaná část smlouvy
má zůstat v platnosti.

§ 271

Jestliže si strany při jednání o uzavření smlouvy navzájem poskytnou
informace označené jako důvěrné, nesmí strana, které byly tyto
informace poskytnuty, je prozradit třetí osobě a ani je použít v
rozporu s jejich účelem pro své potřeby, a to bez ohledu na to, zda
dojde k uzavření smlouvy, či nikoli. Kdo poruší tuto povinnost, je
povinen k náhradě škody, obdobně podle ustanovení § 373 a násl.

§ 272

(1) Smlouva vyžaduje k platnosti písemnou formu pouze v případech
stanovených v tomto zákoně nebo když alespoň jedna strana při jednání o
uzavření smlouvy projeví vůli, aby smlouva byla uzavřena v písemné
formě.

(2) Obsahuje-li písemně uzavřená smlouva ustanovení, že může být měněna
nebo zrušena pouze dohodou stran v písemné formě, může být smlouva
měněna nebo zrušena pouze písemně.

§ 273

(1) Část obsahu smlouvy lze určit také odkazem na všeobecné obchodní
podmínky vypracované odbornými nebo zájmovými organizacemi nebo odkazem
na jiné obchodní podmínky, jež jsou stranám uzavírajícím smlouvu známé
nebo k návrhu přiložené.

(2) Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním obchodních
podmínek uvedených v odstavci 1.

(3) K uzavření smlouvy lze užít smluvních formulářů užívaných v
obchodním styku.

§ 274

Použijí-li strany ve smlouvě některé z doložek upravených v užívaných
vykládacích pravidlech, má se za to, že strany zamýšlely dosáhnout
touto doložkou právních účinků stanovených vykládacími pravidly, na něž
se strany ve smlouvě odvolaly, jinak vykládacími pravidly, která s
přihlédnutím k povaze smlouvy se obvykle používají.

§ 275

(1) Je-li uzavřeno více smluv při tomtéž jednání nebo zahrnuto do jedné
listiny, posuzuje se každá z těchto smluv samostatně.

(2) Jestliže však z povahy nebo stranám známého účelu smluv uvedených v
odstavci 1 při jejich uzavření zřejmě vyplývá, že tyto smlouvy jsou na
sobě vzájemně závislé, vznik každé z těchto smluv je podmínkou vzniku
ostatních smluv. Zánik jedné z těchto smluv jiným způsobem než splněním
nebo způsobem nahrazujícím splnění způsobuje zánik ostatních závislých
smluv, a to s obdobnými právními účinky.

(3) Ustanovení odstavce 2 se použije obdobně, jestliže z povahy nebo
účelu smluv vyplývá, že pouze jedna nebo více těchto smluv závisí na
jedné nebo více smlouvách jiných.

(4) S přihlédnutím k obsahu návrhu na uzavření smlouvy nebo v důsledku
praxe, kterou strany mezi sebou zavedly, nebo s přihlédnutím ke
zvyklostem rozhodným podle tohoto zákona, může osoba, které je návrh
určen, vyjádřit souhlas s návrhem provedením určitého úkonu (např.
odesláním zboží nebo zaplacením kupní ceny) bez vyrozumění
navrhovatele. V tomto případě je přijetí návrhu účinné v okamžiku, kdy
byl tento úkon učiněn, došlo-li k němu před uplynutím lhůty rozhodné
pro přijetí návrhu.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300507