Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - Oddíl 5 - Cena za dílo 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » Oddíl 5 - Cena za dílo

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYCena za dílo

Paragrafy:   § 546   § 547   § 548   § 549  

§ 546

(1) Objednatel je povinen zhotoviteli zaplatit cenu dohodnutou ve
smlouvě nebo určenou způsobem stanoveným ve smlouvě. Není-li cena takto
dohodnutá nebo určitelná a smlouva je přesto platná (§ 536 odst. 3), je
objednatel povinen zaplatit cenu, která se obvykle platí za srovnatelné
dílo v době uzavření smlouvy za obdobných obchodních podmínek.

(2) Sjednání a poskytnutí záloh na cenu za dílo se nedotýká účinků
podle § 548 a 549.

§ 547

Cena podle rozpočtu

(1) Na výši ceny nemá vliv, že cena byla určena na základě rozpočtu,
jenž je součástí smlouvy nebo byl objednateli sdělen zhotovitelem do
uzavření smlouvy.

(2) Byla-li však cena určena na základě rozpočtu, ohledně něhož ze
smlouvy vyplývá, že se nezaručuje jeho úplnost, může se zhotovitel
domáhat přiměřeného zvýšení ceny, objeví-li se při provádění díla
potřeba činností do rozpočtu nezahrnutých, pokud tyto činnosti nebyly
předvídatelné v době uzavření smlouvy.

(3) Byla-li cena určena na základě rozpočtu, který podle smlouvy se
považuje za nezávazný, může se zhotovitel domáhat, aby bylo určeno
zvýšení ceny o částku, o níž nevyhnutelně převýší náklady účelně
vynaložené zhotovitelem, náklady zahrnuté do rozpočtu.

(4) Nesouhlasí-li se zvýšením ceny objednatel, určí její zvýšení soud
na návrh zhotovitele.

(5) Objednatel může bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy,
požaduje-li zhotovitel zvýšení ceny podle odstavců 2 a 3 o částku, jež
přesahuje o více než 10 % cenu stanovenou na základě rozpočtu. V tomto
případě je objednatel povinen nahradit zhotoviteli část ceny
odpovídající rozsahu částečného provedení díla podle rozpočtu.

(6) Zhotoviteli zaniká nárok na určení zvýšení ceny podle odstavců 2 a
3, jestliže neoznámí nutnost překročení rozpočtované částky a výši
požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo,
že je nevyhnutelné překročení ceny, jež byla určena na základě
rozpočtu.

§ 548

(1) Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu v době sjednané ve
smlouvě. Pokud ze smlouvy nebo tohoto zákona nevyplývá něco jiného,
vzniká nárok na cenu provedením díla.

(2) Odstoupil-li zhotovitel od smlouvy pro prodlení objednatele a
nespočívá-li překážka pro splnění povinnosti objednatele v okolnostech
vylučujících odpovědnost (§ 374), náleží zhotoviteli cena, na kterou má
nárok na základě smlouvy. Od této ceny se však odečte to, co zhotovitel
ušetřil neprovedením díla v plném rozsahu.

§ 549

(1) Dohodnou-li se strany po uzavření smlouvy na omezení rozsahu díla a
nesjednají-li jeho důsledky na výši ceny, je objednatel povinen
zaplatit jen cenu přiměřeně sníženou; dohodnou-li se tímto způsobem na
rozšíření díla, je objednatel povinen zaplatit cenu přiměřeně zvýšenou.

(2) Dohodnou-li se strany po uzavření smlouvy na změně díla a
nesjednají-li její důsledky na výši ceny, je objednatel povinen
zaplatit cenu zvýšenou nebo sníženou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu
nutné činnosti a v účelných nákladech spojených se změněným prováděním
díla.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300857