Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - Oddíl 4 - Smlouva o výhradním prodeji 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » Oddíl 4 - Smlouva o výhradním prodeji

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYSmlouva o výhradním prodeji

Paragrafy:   § 745   § 746   § 747   § 748   § 749  

§ 745

Základní ustanovení

(1) Smlouvou o výhradním prodeji se zavazuje dodavatel, že zboží určené
ve smlouvě nebude v určité oblasti dodávat jiné osobě než odběrateli.

(2) Není-li smlouva sjednána písemně nebo není-li v ní určena oblast
nebo druhy zboží, na něž se smlouva vztahuje, je neplatná.

§ 746

Dodavatel nesmí po dobu platnosti smlouvy dodávat stanovené zboží přímo
ani nepřímo nikomu jinému ve vyhrazené oblasti než odběrateli,
popřípadě osobám, kterým to smlouva dovoluje. Smlouva nezbavuje práva
dodavatele provádět propagaci a průzkum trhu ve vyhrazené oblasti.

§ 747

Jednotlivé prodeje v rámci smlouvy o výhradním prodeji se uskutečňují
na základě samostatných kupních smluv. Část obsahu těchto smluv může
být dohodnuta již ve smlouvě o výhradním prodeji.

§ 748

Není-li ve smlouvě stanoveno, na jakou dobu se uzavírá, zaniká smlouva
po uplynutí jednoho roku po jejím uzavření. Vyplývá-li ze smlouvy, že
ji strany zamýšlely uzavřít na dobu neurčitou a nesmluvily výpovědní
lhůtu, může ji kterákoli ze stran ukončit výpovědí, jež nabývá
účinnosti ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž
výpověď byla doručena druhé straně.

§ 749

(1) Nedodržel-li odběratel časové rozvržení odběru zboží předpokládané
ve smlouvě nebo odebírá-li zboží, jež je předmětem smlouvy o výhradním
prodeji, od jiného dodavatele, ačkoliv mu toto právo nebylo ve smlouvě
přiznáno, může dodavatel od smlouvy odstoupit, nemá však nárok na
náhradu škody.

(2) Dodává-li dodavatel v rozporu se smlouvou jiným odběratelům, může
odběratel odstoupit od smlouvy.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51301082