Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - Díl IIIA - Smlouva o nájmu podniku 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » Díl IIIA - Smlouva o nájmu podniku

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY



Smlouva o nájmu podniku

Paragrafy:   § 488b   § 488c   § 488d   § 488e   § 488f   § 488g   § 488h   § 488i  

§ 488b

Základní ustanovení

(1) Smlouvou o nájmu podniku se pronajímatel zavazuje přenechat svůj
podnik nájemci, aby jej samostatně provozoval a řídil na vlastní náklad
a nebezpečí a aby z něj pobíral užitky. Nájemce se zavazuje zaplatit
pronajímateli nájemné.

(2) Ve smlouvě musí být dohodnuta výše nájemného nebo způsob jejího
určení.

(3) Smlouva o nájmu podniku musí mít písemnou formu.

(4) Smlouva o nájmu podniku nemůže nabýt účinnosti přede dnem
zveřejnění podle § 33 odst. 1.

§ 488c

(1) Podnik nelze přenechat do podnájmu.

(2) Nestanoví-li tento zákon jinak, platí pro nájem podniku § 664, §
665 odst. 1, § 667 a 670 občanského zákoníku.

§ 488d

Nájemcem může být jen podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku, který
má příslušné podnikatelské oprávnění, jinak je smlouva neplatná.

§ 488e

(1) Nájemce je povinen provozovat podnik s odbornou péčí a bez souhlasu
pronajímatele není oprávněn měnit předmět podnikání provozovaný v
pronajatém podniku.

(2) Práva a závazky, které náležejí k pronajatému podniku, přecházejí
účinností smlouvy o nájmu podniku na nájemce. To platí i pro práva a
povinnosti z pracovněprávních vztahů. Ustanovení § 477 odst. 2 až 4
platí obdobně. Pronajímatel ručí za závazky, které náležejí k
pronajatému podniku a vznikly před účinností smlouvy. Nájemce provozuje
pronajatý podnik pod svou firmou.

(3) Věřitel se může domáhat, aby soud prohlásil všechny závazky
pronajímatele, které náležejí k pronajatému podniku, za splatné k
účinnosti smlouvy o nájmu podniku, jestliže je nájmem podniku ohroženo
jejich plnění. Není-li toto právo uplatněno do tří měsíců od účinnosti
smlouvy o nájmu podniku, zaniká.

(4) Práva a závazky z pracovněprávních vztahů trvajících ke dni
skončení nájmu a z trvajících smluv o nájmu nebytových prostor
přecházejí na pronajímatele. Ostatní závazky související s pronajatým
podnikem se stávají splatnými.

§ 488f

(1) Není-li dohodnuto něco jiného, prodlužuje se nájem o dobu, na
kterou byla uzavřena smlouva o nájmu podniku, a to i opakovaně,
jestliže po uplynutí doby, na kterou byla uzavřena smlouva o nájmu
podniku, obě strany pokračují v jejím plnění.

(2) Jestliže byla smlouva o nájmu podniku uzavřena na dobu neurčitou,
lze ji vypovědět nejpozději šest měsíců před uplynutím účetního období
k poslednímu dni účetního období, nestanoví-li smlouva jinou výpovědní
lhůtu.

§ 488g

(1) Na základě smlouvy o nájmu podniku vzniká nájemci oprávnění užívat
označení, know-how a předměty průmyslového vlastnictví náležející
pronajímateli a související s pronajatým podnikem v rozsahu, v jakém je
toho třeba pro řádné provozování podniku, a to po dobu trvání nájmu.
Úhrada za užívání je součástí nájemného. Ustanovení zvláštních právních
předpisů o licenční smlouvě a zápisu licence do příslušných rejstříků
nejsou dotčena.

(2) Účinností smlouvy o nájmu podniku nebo jeho části přechází
vlastnické právo ke zboží na skladě, k materiálu určenému ke
zpracování, k náhradním dílům a jiným věcem určeným podle druhu, které
se spotřebovávají nebo zpracovávají v souvislosti s provozem podniku
nebo které slouží k odbytu, na nájemce. K přechodu vlastnictví však
dojde jenom tehdy, dohodnou-li strany přiměřenou úplatu za tyto věci v
rámci nájemného nebo mimo ně. Strany jsou povinny sepsat zápis o
převzetí těchto věcí, ve kterém bude uveden jejich soupis.

(3) Oprávnění podle odstavce 1 zaniká skončením nájmu, popřípadě
zápisem zániku licence do příslušné evidence na základě zániku nájmu.
Vlastnictví k předmětům uvedeným v odstavci 2 přechází okamžikem
skončení nájmu na pronajímatele. Strany jsou povinny sepsat zápis o
předání těchto věcí pronajímateli a pronajímatel je povinen uhradit
cenu věcí na základě zvláštní dohody.

§ 488h

Pro nájem podniku nebo jeho části platí obdobně ustanovení § 672a. Na
dobu trvání nájmu může být konkurenční doložkou omezena činnost
pronajímatele; po skončení nájmu může být konkurenční doložkou omezena
činnost nájemce.

§ 488i

Pro smlouvy, jimiž se pronajímá část podniku tvořící samostatnou
organizační složku, platí obdobně ustanovení § 488b až 488g.



Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300684